Hosea 11

UNkulunkulu uthanda abantu bakhe abaduhileyo

1 UIsrayeli esengumntwana ngamthanda, ngayibiza indodana yami ukuthi iphume eGibhithe. 2Kwathi ngibabiza, kwaba khona besuka kimi; baqhubeka ukuhlabela oBhali lokutshisela izithombe ezibaziweyo impepha. 3Kanti kwakuyimi engacathulisa uEfrayimi, ngabaphatha abantu bami ezingalweni zami, kodwa kabazanga ukuthi ngibelaphile. 4Ngabadonsa ngamagoda omusa langentambo zothando, ngenza kibo njengomuntu ophakamisela umntwana emlonyeni ukumanga, ngakhothama kibo, ngabanika ukudla.

5Bazabuyela elizweni leGibhithe, leAsiriya lizakuba yinkosi yabo, ngoba balile ukubuya kimi. 6Inkemba izatheleka emizini yabo, yephule lemigoqo yamasango ayo, ibadle ezinqabeni zabo. 7Abantu bami baqonde ukuhlehla kimi, lanxa bekhuleka kuNkulunkulu wabo ophakemeyo, kodwa kayikubasiza.

8Ngizakulahla njani, Efrayimi? Ngizakunikela njani, Israyeli? Ngizakwenza njani ube njengeAdima? Ngizakuphatha njani njengeZeboyimi? Inhliziyo iyala phakathi kwami, lesihawu sami siyaqubuka. 9Kangiyikwenza njengokuthukuthela kwami okukhulu. Kangiyikuphinda ngimchithe uEfrayimi; ngoba mina nginguNkulunkulu, kangisuye umuntu, ngingoNgcwele ophakathi kwenu, kangiyikuza ukuchitha, 10Bazayilandela i Nkosi ezabhonga njengesilwane; yebo, izabhonga, lamadodana ayo azavela entshonalanga ngokuphangisa. 11Azavela eGibhithe ngokuphangisa njengenyoni, lanjengamajuba evela elizweni leAsiriya; ngizababuyisela emizini yabo, kutsho i Nkosi. 12UEfrayimi ungizingelezele ngamanga, loIsrayeli ungiphahlile ngenkohliso; loJuda uyangihlamuka, mina othembekileyo longcwele.

Copyright information for Ndebele