Hosea 11

UNkulunkulu uthanda abantu bakhe abaduhileyo

UIsrayeli esengumntwana ngamthanda, ngayibiza indodana yami ukuthi iphume eGibhithe. Kwathi ngibabiza, kwaba khona besuka kimi; baqhubeka ukuhlabela oBhali lokutshisela izithombe ezibaziweyo impepha. Kanti kwakuyimi engacathulisa uEfrayimi, ngabaphatha abantu bami ezingalweni zami, kodwa kabazanga ukuthi ngibelaphile. Ngabadonsa ngamagoda omusa langentambo zothando, ngenza kibo njengomuntu ophakamisela umntwana emlonyeni ukumanga, ngakhothama kibo, ngabanika ukudla.

Bazabuyela elizweni leGibhithe, leAsiriya lizakuba yinkosi yabo, ngoba balile ukubuya kimi. Inkemba izatheleka emizini yabo, yephule lemigoqo yamasango ayo, ibadle ezinqabeni zabo. Abantu bami baqonde ukuhlehla kimi, lanxa bekhuleka kuNkulunkulu wabo ophakemeyo, kodwa kayikubasiza.

Ngizakulahla njani, Efrayimi? Ngizakunikela njani, Israyeli? Ngizakwenza njani ube njengeAdima? Ngizakuphatha njani njengeZeboyimi? Inhliziyo iyala phakathi kwami, lesihawu sami siyaqubuka. Kangiyikwenza njengokuthukuthela kwami okukhulu. Kangiyikuphinda ngimchithe uEfrayimi; ngoba mina nginguNkulunkulu, kangisuye umuntu, ngingoNgcwele ophakathi kwenu, kangiyikuza ukuchitha, 10 Bazayilandela i Nkosi ezabhonga njengesilwane; yebo, izabhonga, lamadodana ayo azavela entshonalanga ngokuphangisa. 11 Azavela eGibhithe ngokuphangisa njengenyoni, lanjengamajuba evela elizweni leAsiriya; ngizababuyisela emizini yabo, kutsho i Nkosi. 12 UEfrayimi ungizingelezele ngamanga, loIsrayeli ungiphahlile ngenkohliso; loJuda uyangihlamuka, mina othembekileyo longcwele.

Copyright information for Ndebele