Hosea 12

Ukungathembeki kukaIsrayeli loJuda

1 UEfrayimi uhamba lomoya, alandele umoya wempumalanga usuku lonke; bayandisa amanga lesihluku, benze isivumelwano leAsiriya, base amafutha eGibhithe. 2I Nkosi ilecala loJuda, izamtshaya uJakobe ngokufanele indlela zakhe, imphindisele ngokufanele izenzo zakhe.

3Lesiswini waphica umfowabo, eseyindoda wabindana lonkulunkulu. 4Wabindana lengilosi wanqoba, wakhala inyembezi ecela umusa kuyo. Wahlangana lonkulunkulu eBhetheli, uNkulunkulu wakhuluma laye lapho. 5Uyi Nkosi, uNkulunkulu wamabandla, yi Nkosi ibizo lakhe. 6Ngakho-ke, wena, ngokusizwa nguNkulunkulu wakho, buyela, ubambelele othandweni lakokufaneleyo, uthembe kuNkulunkulu wakho njalonjalo. 7Wena Israyeli, unjengomthengi ophethe izilinganiso ezikhohlisayo othanda ukuqilibezela. 8UEfrayimi uthe: Senginothile, ngizizuzele inotho. Kodwa yonke inotho yakhe ingelihlawulele icala alenzileyo. 9Mina ngiyi Nkosi, uNkulunkulu wakho, kusukela ekuhlaleni kwakho elizweni leGibhithe. Ngisazakuhlalisa emathenteni njengensukwini zomkhosi omisiweyo. 10Ngakhuluma kubaprofethi, yimi engandisa imibono, ngakhuluma ngemifanekiso ngabaprofethi. 11Kwakukhonzwa izithombe eGileyadi yini? Yebo, babonakele, bahlabela onkulunkulu bezinkunzi eGiligali. Amalathi abo anda njengenqumbi zamatshe emasimini.

12UJakobe wabalekela elizweni leSiriya, lapho uIsrayeli asebenzela khona ukuthola umfazi, welusa izimvu ngenxa yomfazi. 13I Nkosi yamkhupha uIsrayeli eGibhithe ngomprofethi, walondolozwa ngumprofethi. 14UEfrayimi ucunule ngokubabayo kakhulu; ngakho iNkosi yakhe izakwehlisela phezu kwakhe icala lakhe legazi, ibuyisele kuye inhlamba yakhe.

Copyright information for Ndebele