Hosea 12

Ukungathembeki kukaIsrayeli loJuda

UEfrayimi uhamba lomoya, alandele umoya wempumalanga usuku lonke; bayandisa amanga lesihluku, benze isivumelwano leAsiriya, base amafutha eGibhithe. I Nkosi ilecala loJuda, izamtshaya uJakobe ngokufanele indlela zakhe, imphindisele ngokufanele izenzo zakhe.

Lesiswini waphica umfowabo, eseyindoda wabindana lonkulunkulu. Wabindana lengilosi wanqoba, wakhala inyembezi ecela umusa kuyo. Wahlangana lonkulunkulu eBhetheli, uNkulunkulu wakhuluma laye lapho. Uyi Nkosi, uNkulunkulu wamabandla, yi Nkosi ibizo lakhe. Ngakho-ke, wena, ngokusizwa nguNkulunkulu wakho, buyela, ubambelele othandweni lakokufaneleyo, uthembe kuNkulunkulu wakho njalonjalo. Wena Israyeli, unjengomthengi ophethe izilinganiso ezikhohlisayo othanda ukuqilibezela. UEfrayimi uthe: Senginothile, ngizizuzele inotho. Kodwa yonke inotho yakhe ingelihlawulele icala alenzileyo. Mina ngiyi Nkosi, uNkulunkulu wakho, kusukela ekuhlaleni kwakho elizweni leGibhithe. Ngisazakuhlalisa emathenteni njengensukwini zomkhosi omisiweyo. 10 Ngakhuluma kubaprofethi, yimi engandisa imibono, ngakhuluma ngemifanekiso ngabaprofethi. 11 Kwakukhonzwa izithombe eGileyadi yini? Yebo, babonakele, bahlabela onkulunkulu bezinkunzi eGiligali. Amalathi abo anda njengenqumbi zamatshe emasimini.

12 UJakobe wabalekela elizweni leSiriya, lapho uIsrayeli asebenzela khona ukuthola umfazi, welusa izimvu ngenxa yomfazi. 13 I Nkosi yamkhupha uIsrayeli eGibhithe ngomprofethi, walondolozwa ngumprofethi. 14 UEfrayimi ucunule ngokubabayo kakhulu; ngakho iNkosi yakhe izakwehlisela phezu kwakhe icala lakhe legazi, ibuyisele kuye inhlamba yakhe.

Copyright information for Ndebele