Hosea 13

Ukuchitheka kukaIsrayeli

1 Kwakusithi lapho uEfrayimi ekhuluma, abantu bathuthumele, wayemkhulu kuIsrayeli wonke; kodwa wazehlisela icala ngokukhonza uBhali, wafa. 2Khathesi sebesona kakhulu, bazenzela izithombe ezibunjwe ngokuncibilikisa, izithombe ezenziwe kuhle ngesiliva sabo, zonke ziyimisebenzi yezingcitshi. Bathi: Hlabelani lezi imihlatshelo. Abantu banga izithombe zamathole. 3Ngalokho-ke bazakuba njengenkungu yasekuseni, babe njengamazolo aphela ekuseni, njengomule ophephuka ebaleni lokubhulela, njengentuthu ethunqa ngetshimini. 4Mina ngiyi Nkosi, uNkulunkulu wakho, kusukela ekuhlaleni kwakho elizweni leGibhithe; kawumazi omunye uNkulunkulu ngaphandle kwami, kakho omunye umsindisi ngaphandle kwami.

5Yimi engakulondoloza enkangala, elizweni lokoma. 6Kodwa nxa usudlile kakhulu, wasutha, lenhliziyo yakho yazikhukhumeza; wasungikhohlwa. 7Ngalokho-ke ngizakuba njengesilwane kuwe, njengengwe ngizakucathamela, 8ngikudumele njengebhere elithathelwe imidlwane yalo, ngidabule isifuba sakho, ngikudlele lapho njengesilwane, ngikudabudabule njengesilo.

9Ngizakuchitha, Israyeli; ngubani ongakusiza? 10Ingaphi inkosi yakho khathesi ukuze ikusize? Bangaphi ababusi bakho bonke ukuze bakuvikele? labo owathi ngabo: Nginike inkosi lababusi. 11Ngikunikile amakhosi ekuthukutheleni kwami, ngawasusa ngolaka lwami. 12Ububi bukaEfrayimi bubhaliwe egwalweni, lesono sakhe usibekelwe. 13Umhelo uyamfikela, kodwa unjengomntwana oyisiphukuphuku, othi isikhathi sakhe sesifikile, kodwa kaphumi esiswini. 14Ngizabahlawulela emandleni esihogweni yini? ngibahlenge ekufeni yini? Kufa, bangaphi omatshayabhuqe wesifo bakho? Sihogo, kungaphi ukuchitheka kwakho? Isihawu kasisekho kimi.

15Loba uIsrayeli ekhahlela phakathi kwemihlanga, kuzafika umoya wempumalanga, isivunguzane esivela e Nkosini siphuma enkangala; imithombo yakhe izakutsha, kome lamaxhaphozi akhe; sithathe inotho yakhe, izinto zonke eziligugu. 16ISamariya izathwala icala layo, ngoba ihlamukele uNkulunkulu wayo,bazakuwa ngenkemba, labantwana babo bachotshozwe, labakhulelweyo babo baqhaqhwe.

Copyright information for Ndebele