Hosea 14

UIsrayeli uyacelwa ukubuyela e Nkosini

Buyela e Nkosini, uNkulunkulu wakho, Israyeli. Ngoba ukhutshwe yibubi bakho. Thathani amazwi lani, libuyele e Nkosini; lithi kiyo: Susa konke okubi, wemukele okuhle; ngakho sizanikela amajongosi endebe zethu. leAsiriya kayiyikusisiza, kasisayikugada amabhiza; kasisayikutsho kuzo izithombe zethu ukuthi: Ungunkulunkulu wethu. Kuwe intandane iyathola umusa.

Ngizakwelapha ukuhlehlela kwabo emuva, ngibathande ngesihle, ngoba intukuthelo yami iphindile kuye. Ngizakuba njengamazolo kuIsrayeli; uzakhahlela njengomduze, agxumekeke njengomkhaya omhlophe. Amahlumela akhe azanaba, lobuhle bakhe bube njengesihlahla somhlwathi, lephunga lakhe libe njengeLebhanoni. Bazabuya bahlale emthunzini wami, batshaye inala yamabele, bakhahlele njengevini, babe lodumo njengewayini leLebhanoni. UEfrayimi uselendaba lezithombe yini? Mina ngiyamphendula ngimcinge. Mina nginjengefiri elihlala liluhlaza, izithelo zakhe zivela kimi.

Lowo ohlakaniphileyo aziqedisise lezizinto; lowo oqondayo azazi; ngoba indlela ze Nkosi zilungile, labaqotho bayahamba ngazo, kodwa abaphambuki bayakhubeka kuzo.

Copyright information for Ndebele