Hosea 14

UIsrayeli uyacelwa ukubuyela e Nkosini

1 Buyela e Nkosini, uNkulunkulu wakho, Israyeli. Ngoba ukhutshwe yibubi bakho. 2Thathani amazwi lani, libuyele e Nkosini; lithi kiyo: Susa konke okubi, wemukele okuhle; ngakho sizanikela amajongosi endebe zethu. 3leAsiriya kayiyikusisiza, kasisayikugada amabhiza; kasisayikutsho kuzo izithombe zethu ukuthi: Ungunkulunkulu wethu. Kuwe intandane iyathola umusa.

4Ngizakwelapha ukuhlehlela kwabo emuva, ngibathande ngesihle, ngoba intukuthelo yami iphindile kuye. 5Ngizakuba njengamazolo kuIsrayeli; uzakhahlela njengomduze, agxumekeke njengomkhaya omhlophe. 6Amahlumela akhe azanaba, lobuhle bakhe bube njengesihlahla somhlwathi, lephunga lakhe libe njengeLebhanoni. 7Bazabuya bahlale emthunzini wami, batshaye inala yamabele, bakhahlele njengevini, babe lodumo njengewayini leLebhanoni. 8UEfrayimi uselendaba lezithombe yini? Mina ngiyamphendula ngimcinge. Mina nginjengefiri elihlala liluhlaza, izithelo zakhe zivela kimi.

9Lowo ohlakaniphileyo aziqedisise lezizinto; lowo oqondayo azazi; ngoba indlela ze Nkosi zilungile, labaqotho bayahamba ngazo, kodwa abaphambuki bayakhubeka kuzo.

Copyright information for Ndebele