Hosea 2

I Nkosi ithanda abantu bayo abangathembekanga

Bizani abafowenu lithi ngabantu bami, labodadewenu lithi ngabathandekayo.

Solani unyoko, limsole, ngoba kasuye umkami, lami kangisiyo indoda yakhe, ukuze ayekele ukuwula kwakhe, asuse izigqizo zokufeba kwakhe emabeleni akhe, hlezi ngimhlubule abe nqunu, abe njengosukwini azalwa ngalo, ngimenze afanane lenkangala, ngimbeke abe njengelizwe elomileyo, ngimbulale ngokoma. Kangiyikubahawukela labantwana bakhe, ngoba bangabantwana bokufetshwa. Ngoba unina wabo uwulile, owabazalayo wenzile ihlazo. Ngoba wathi: Ngizazilandela izithandwa zami, ezingipha ukudla lamanzi, loboya bezimvu, lefilakisi, lamafutha lokunathwayo.

Ngalokho, khangela, ngizavala indlela yakhe ngameva, ngimakhele umduli ukuze angazitholi indlela zakhe ezindala. Uzathungatha izithandwa zakhe, kodwa angazifici; uzazidinga, kodwa angazitholi. Abesesithi: Sengizabuyela endodeni yami yokuqala, ngoba kwakungcono kimi ngalesosikhathi kulakhathesi. Wayengakwazi ukuthi kwakuyimi engangimnika amabele lewayini elitsha lamafutha, ngimnika isiliva esinengi legolide elinengi abakusebenzisela uBhali. Ngakho ngizathatha amabele ami ngesikhathi sokuvuna, lewayini lami elitsha ngesikhathi salo esimisiweyo; ngithathe loboya bami bezimvu lesikhusha sami, okuzakwembesa ubunqunu bakhe. 10 Sengizakwambula ihlazo lakhe phambi kwezithandwa zakhe, kungabi khona omophulayo esandleni sami. 11 Ngizaqeda intokozo yakhe yonke, amadili akhe, lokuthwasa kwenyanga, lamasabatha akhe, lemikhosi yakhe yonke emisiweyo. 12 Ngizagamula izihlahla zakhe zamavini lezemikhiwa, atsho ngazo ukuthi: Lezi zingumvuzo wami izithandwa zami ezinginike wona. Ngizazenza zibe liGusu, zidliwe zinyamazana zeganga. 13 Ngizamphindisela ngenxa yezinsuku zemikhosi yaboBhali, ayebatshisela ngazo impepha, ezicecisa ngamasongo langamangqongqo, walandela izithandwa zakhe, wangikhohlwa, kutsho i Nkosi.

14 Ngalokho, khangela, ngizamhuga, ngimuse enkangala, ngimduduze. 15 Lapho-ke ngizambuyisela izivini zakhe, ngenze isihotsha seAkori, okutsho iNhlupheko, sibe nguMnyango wethemba. Uzaphendula lapho njengensukwini zobutsha bakhe, njengesukwini lokuphuma kwakhe elizweni leGibhithe. 16 Kuzakuthi ngalolosuku, kutsho i Nkosi, ungibize uthi: Mkami; ungabe usangibiza: Bhali wami. 17 Ngoba ngizasusa amabizo aboBhali emlonyeni wakhe, angabe esezwakala futhi. 18 Ngalolosuku ngizakwenza isivumelwano lenyamazana zeganga lenyoni zamazulu lezinto ezihahabayo ukuze zingabahluphi. Ngizakwephula idandili lenkemba, ngiqede impi emhlabeni, ngikulalise phansi uvikelekile. 19 Ngizazimisela wena Israyeli ube ngumkami kokuphela, ngizimisele wena ngokuqotho langokulunga langothando. 20 Ngizazimisela wena ngeqiniso; uzangazi mina  Nkosi.

21 Kuzakuthi-ke ngalolosuku, ngizanika impendulo, kutsho i Nkosi, ngizaphendula amazulu, lona liphendule umhlaba, 22 lomhlaba uphendule amabele lewayini elitsha lamafutha, wona aphendule uJizereyeli. 23 Ngizamhlanyela uIsrayeli elizweni abe yisivuno sami. Ngizamhawukela uLoRuhama, ngithi kuLoAmi: Lina lingabantu bami; yena athi: Wena unguNkulunkulu wethu.

Copyright information for Ndebele