Hosea 3

UHoseya lesifebe

1 I Nkosi yathi kimi: Hamba futhi, uthande owesifazana othandwa yisithandwa sakhe loyisifebe, njengoba i Nkosi ithanda abantwana bakoIsrayeli, lanxa bephendukela kwabanye onkulunkulu, bethanda izinkwa zezithelo ezonyisiweyo zevini ezinikelwa ezithombeni. 2Ngasengimthenga ngamashekeli* esiliva alitshumi lanhlanu, langehomeri* elilengxenye yebhali*. 3Ngathi kuye: Uzahlala lami ube ngowami insuku ezinengi; ungawuli, ungabi ngowenye indoda, lami ngizakuba ngowakho. 4Ngoba abantwana bakoIsrayeli bazahlala insuku ezinengi bengelankosi lombusi, lomhlatshelo, lensika, bengela-efodi*, lezithombe ezithiwa ngamatherafi. 5Emva kwalokho abakoIsrayeli bazabuya bayidinge i Nkosi uNkulunkulu wabo, loDavida iNkosi yabo. Bazabuya e Nkosini besesaba, beze lekulungeni kwayo ensukwini ezizayo.

Copyright information for Ndebele