Hosea 3

UHoseya lesifebe

I Nkosi yathi kimi: Hamba futhi, uthande owesifazana othandwa yisithandwa sakhe loyisifebe, njengoba i Nkosi ithanda abantwana bakoIsrayeli, lanxa bephendukela kwabanye onkulunkulu, bethanda izinkwa zezithelo ezonyisiweyo zevini ezinikelwa ezithombeni. Ngasengimthenga ngamashekeli* esiliva alitshumi lanhlanu, langehomeri* elilengxenye yebhali*. Ngathi kuye: Uzahlala lami ube ngowami insuku ezinengi; ungawuli, ungabi ngowenye indoda, lami ngizakuba ngowakho. Ngoba abantwana bakoIsrayeli bazahlala insuku ezinengi bengelankosi lombusi, lomhlatshelo, lensika, bengela-efodi*, lezithombe ezithiwa ngamatherafi. Emva kwalokho abakoIsrayeli bazabuya bayidinge i Nkosi uNkulunkulu wabo, loDavida iNkosi yabo. Bazabuya e Nkosini besesaba, beze lekulungeni kwayo ensukwini ezizayo.

Copyright information for Ndebele