Hosea 4

Zwanini ilizwi le Nkosi, lina bantwana bakoIsrayeli, ngoba i Nkosi imangalela abakhileyo elizweni. Kakukho uthembeko lomusa lokumazi uNkulunkulu elizweni. Kukhona ukwephulwa kwezifungo, lokuqamba amanga, lokubulala, lokweba, lokufeba; baqhubeka ngokwenza okubi, lamacala egazi ayalandelana. Ngakho-ke ilizwe liyalila, labo bonke abahlala kilo baphela amandla, kanye lenyamazana zeganga lenyoni zamazulu, lenhlanzi zolwandle ziyaphela. Kakungabi khona umuntu owethwesa omunye icala, lomangelela omunye, ngoba mina ngizakwethwesa icala, wena mpristi. Uzakhubeka emini lebusuku, umprofethi uzakhubeka kanye lawe; uyasibulala isizwe sakini. Abantu bami bayabhubha ngokuswela ukwazi; ngoba ukwalile ukwazi, lami ngizakwala, ungangisebenzeli njengompristi. Lokhu usuwukhohliwe umlayo kaNkulunkulu wakho, lami ngizakhohlwa abantwana bakho. Ngokwanda kwabapristi kuyanda lokona kwabo kimi. Udumo lwabo ngizaluphendula lube lihlazo. Badla izono zabantu bami, bayizihwaba zobubi babo. Abapristi labantu bazaphathwa ngokufananayo, ngizabatshaya ngenxa yendlela zabo, ngibaphindisele ngenxa yezenzo zabo. 10 Bazakudla, kodwa bangasuthi; bazawula, kodwa bangandi; ngoba bawulile ngokudela i Nkosi. 11 Iwayini elidala lelitsha liyaqeda ukuqedisisa kwabantu bami.

12 Bayacela izeluleko esigodweni, lentonga yabo iyabeluleka. Ngoba umoya wokuwula ubaduhisile, bawulile ngokutshiya uNkulunkulu wabo. 13 Benza imihlatshelo engqongeni zentaba, banikela iminikelo phezu kwamaqaqa, ngaphansi kwesihlahla se-okhi*, langaphansi kwemikhaya emhlophe, langaphansi kwezihlahla ezinkulu lezilamahlamvu ngoba zilemithunzi emihle. Ngakho-ke amadodakazi enu ayawula, labomakoti benu bayafeba. 14 Kangiyikuwatshaya amadodakazi enu nxa ewula, labomakoti benu nxa befeba; ngoba lamadoda lawo ahamba lamawule, enze imihlatshelo yawo kanye lezifebe zethempelini; abantu abangelakuqedisisa bazabhubha.

15 Loba wena Israyeli uwula, uJuda kangabi lacala. Lingangeni eGiligali, lingayi eBetiAveni, lingafungi lithi: Kuphila kukaJehova. 16 UIsrayeli ulenkani njengethokazi elihlanyayo; i Nkosi izabelusela edlelweni elibanzi njengamawundlu yini? 17 UEfrayimi uzihlanganisile lezithombe 18 lexuku lezidakwa, bazinikela ekuwuleni, bethanda ihlazo okwedlula udumo lwabo. 19 Umoya uzabakhukhula, ubagoqele ngempiko zawo, amalathi abo azabalethela ihlazo kuphela.

Copyright information for Ndebele