Hosea 5

I Nkosi izatshaya uIsrayeli ngenxa yobubi bakhe

Zwanini lokhu, lina bapristi, lilalele, lina Israyeli, libeke indlebe, lani ndlu yenkosi. Ngoba isigwebo simayelana lani, ngoba belingumjibila eMizipa, lembule elendlalwe eThabhori. Bahlamukile, batshona ebubini, ngakho-ke ngizabatshaya bonke. Ngiyamazi uEfrayimi, loIsrayeli kafihlakalanga kimi, ngoba khathesi, wena Efrayimi, ufebile. uIsrayeli ungcolisiwe. Izenzo zabo kazibavumeli ukubuyela kuNkulunkulu wabo. Ngoba umoya wokuwula uphakathi kwabo, kabayazi i Nkosi. Ukuzigqaja kukaIsrayeli kuyafakaza phambi kwakhe; uEfrayimi uzakubeka ngokona kwakhe, loJuda akhubeke kanye laye. Bazahamba lezimvu zabo lenkomo zabo ukuyahlabela i Nkosi, kodwa kabayikuyithola, ngoba isukile kibo. Bayikhohlisile i Nkosi, ngoba bazele abantwana bezizweni. Khathesi-ke ohlaselayo uzabachitha lamazwe abo. Vuthelani uphondo eGibeya, liluvuthele eRama, lihlabe umkhosi eBetiAveni, uthuthumele, wena Bhenjamini. UEfrayimi uzachitheka esukwini lokutshaywa; phakathi kwezizwe zakoIsrayeli ngiyatshengisa okuliqiniso. 10 Ababusi bakoJuda sebenjengabantu abasiphuna izikhonkwane zemingcele; ngizakwehlisela kibo ulaka lwami njengamanzi. 11 UEfrayimi ucindezelwe wachotshozwa ngesahlulelo, ngoba wavuma ukulandela umlayo. 12 Ngakhoke mina ngizakuba njengenundu koEfrayimi, lanjengokubola koJuda. 13 Kwathi lapho uEfrayimi ebona umkhuhlane wakhe, loJuda ebona isilonda sakhe, uEfrayimi wasesiya eAsiriya, wathumela ilizwi enkosini enkulu. Kodwa kayilamandla ukulelapha, lokupholisa izilonda zenu. 14 Ngizakuba njengesilwane koEfrayimi, ngibe njengebhongo lesilwane koJuda. Mina, uqobo lwami, ngizabadabudabula, besengihamba, ngibathwale njengempango yami, kungabi khona ongemukayo.

15 Ngizabuyela futhi endaweni yami, baze bavume icala labo, bangidinge; esizini lwabo bangidingisise.

Copyright information for Ndebele