Hosea 5

I Nkosi izatshaya uIsrayeli ngenxa yobubi bakhe

1 Zwanini lokhu, lina bapristi, lilalele, lina Israyeli, libeke indlebe, lani ndlu yenkosi. Ngoba isigwebo simayelana lani, ngoba belingumjibila eMizipa, lembule elendlalwe eThabhori. 2Bahlamukile, batshona ebubini, ngakho-ke ngizabatshaya bonke. 3Ngiyamazi uEfrayimi, loIsrayeli kafihlakalanga kimi, ngoba khathesi, wena Efrayimi, ufebile. uIsrayeli ungcolisiwe. 4Izenzo zabo kazibavumeli ukubuyela kuNkulunkulu wabo. Ngoba umoya wokuwula uphakathi kwabo, kabayazi i Nkosi. 5Ukuzigqaja kukaIsrayeli kuyafakaza phambi kwakhe; uEfrayimi uzakubeka ngokona kwakhe, loJuda akhubeke kanye laye. 6Bazahamba lezimvu zabo lenkomo zabo ukuyahlabela i Nkosi, kodwa kabayikuyithola, ngoba isukile kibo. 7Bayikhohlisile i Nkosi, ngoba bazele abantwana bezizweni. Khathesi-ke ohlaselayo uzabachitha lamazwe abo. 8Vuthelani uphondo eGibeya, liluvuthele eRama, lihlabe umkhosi eBetiAveni, uthuthumele, wena Bhenjamini. 9UEfrayimi uzachitheka esukwini lokutshaywa; phakathi kwezizwe zakoIsrayeli ngiyatshengisa okuliqiniso. 10Ababusi bakoJuda sebenjengabantu abasiphuna izikhonkwane zemingcele; ngizakwehlisela kibo ulaka lwami njengamanzi. 11UEfrayimi ucindezelwe wachotshozwa ngesahlulelo, ngoba wavuma ukulandela umlayo. 12Ngakhoke mina ngizakuba njengenundu koEfrayimi, lanjengokubola koJuda. 13Kwathi lapho uEfrayimi ebona umkhuhlane wakhe, loJuda ebona isilonda sakhe, uEfrayimi wasesiya eAsiriya, wathumela ilizwi enkosini enkulu. Kodwa kayilamandla ukulelapha, lokupholisa izilonda zenu. 14Ngizakuba njengesilwane koEfrayimi, ngibe njengebhongo lesilwane koJuda. Mina, uqobo lwami, ngizabadabudabula, besengihamba, ngibathwale njengempango yami, kungabi khona ongemukayo.

15Ngizabuyela futhi endaweni yami, baze bavume icala labo, bangidinge; esizini lwabo bangidingisise.

Copyright information for Ndebele