Hosea 6

Ukuphenduka kukaIsrayeli kakuqotho

Wozani sibuyele e Nkosini, ngoba yona isilimazile, kanti izaselapha; isitshayile, kanti izabopha amanxeba ethu. Emva kwensuku ezimbili izasivuselela, isivuse ngosuku lwesithathu, ukuze siphile phambi kwayo. Asiyazi, asiphikelele ukuyazi i Nkosi, ukufika kwayo kuqinisekile njengokusa; izafika kithi njengemikhizo, njengezulu elinetha umhlaba.

I Nkosi ithi: Ngizakwenza njani ngawe, wena Efrayimi? Ngizakwenza njani ngawe, wena Juda? Uthando lwenu lunjengeyezi lekuseni. njengamazolo athintitheka masinyane. Ngakho-ke ngilitshayile ngabaprofethi, ngalibulala ngamazwi omlomo wami, lesigwebo sakho sisobala njengokukhanya. Ngoba ngithanda uthando kulomhlatshelo, lokwazi uNkulunkulu kuleminikelo yokutshiswa. Kodwa eAdima baseqa isivumelwano, bangikhohlisa khona. IGileyadi lingumuzi wabenza okubi, ligcwele igazi. Njengabaphangi becathamele umuntu. abapristi bayabuthana ukubulala abantu endleleni eya endaweni engcwele eShekema. yebo, benza okubi. 10 KoIsrayeli ngibone into eyesabekayo endlini engcwele; uEfrayimi uwulile lapho, yebo, uIsrayeli uzingcolisile. 11 Lawe Juda, ulungiselwe ukwahlulelwa, lapho ngifisa ukubuyisa abantu bami.

Copyright information for Ndebele