Hosea 6

Ukuphenduka kukaIsrayeli kakuqotho

1 Wozani sibuyele e Nkosini, ngoba yona isilimazile, kanti izaselapha; isitshayile, kanti izabopha amanxeba ethu. 2Emva kwensuku ezimbili izasivuselela, isivuse ngosuku lwesithathu, ukuze siphile phambi kwayo. 3Asiyazi, asiphikelele ukuyazi i Nkosi, ukufika kwayo kuqinisekile njengokusa; izafika kithi njengemikhizo, njengezulu elinetha umhlaba.

4I Nkosi ithi: Ngizakwenza njani ngawe, wena Efrayimi? Ngizakwenza njani ngawe, wena Juda? Uthando lwenu lunjengeyezi lekuseni. njengamazolo athintitheka masinyane. 5Ngakho-ke ngilitshayile ngabaprofethi, ngalibulala ngamazwi omlomo wami, lesigwebo sakho sisobala njengokukhanya. 6Ngoba ngithanda uthando kulomhlatshelo, lokwazi uNkulunkulu kuleminikelo yokutshiswa. 7Kodwa eAdima baseqa isivumelwano, bangikhohlisa khona. 8IGileyadi lingumuzi wabenza okubi, ligcwele igazi. 9Njengabaphangi becathamele umuntu. abapristi bayabuthana ukubulala abantu endleleni eya endaweni engcwele eShekema. yebo, benza okubi. 10KoIsrayeli ngibone into eyesabekayo endlini engcwele; uEfrayimi uwulile lapho, yebo, uIsrayeli uzingcolisile. 11Lawe Juda, ulungiselwe ukwahlulelwa, lapho ngifisa ukubuyisa abantu bami.

Copyright information for Ndebele