Hosea 7

Lapho ngifisa ukwelapha uIsrayeli ukonakala kukaEfrayimi kuyembulwa, lezenzo ezimbi zeSamariya; ngoba bayakhohlisana, bangamasela afohlela ezindlini, labaphangi abaphanga ngaphandle. Kabananzi ukuthi ngiyakhumbula yonke imisebenzi yabo emibi. Khathesi izenzo zabo zibahanqile, zikhona phambi kwami.

Ububi bukaIsrayeli lokuhlamuka kwakhe

Ngobubi babo bayayikhohlisa iNkosi, lababusi ngenkohliso yabo. Bayizifebe bonke, banjengeziko elitshisayo, elingakhwezelwa ngumphekizinkwa, kusukela esikhathini sokuxova inhlama kuze kube sekubileni kwayo. Ngosuku lwedili lenkosi ababusi bayadakwa liwayini elibukhali, lenkosi izihlanganise lezidakwa. Ngenxa yamacebo abo inhliziyo zabo ziyavutha njengeziko; ukufutheka kwabo kudede ubusuku bonke, kodwa ekuseni kubhebhe njengamalangabi. Bonke bayatshisa njengeziko, bayabulala ababusi babo. Amakhosi abo wonke asephelile, kakho loyedwa okhuleka kimi. UEfrayimi uyadinga ubungane bezizwe; unjengesinkwa esingavuthwanga. Abezizwe badla amandla akhe, kodwa yena kakwazi lokho. Izimvu seziphumile ekhanda lakhe, kodwa yena kakwazi. 10 Ukuzigqaja kukaIsrayeli kuyafakaza ngaye, kodwa kababuyeli e Nkosini uNkulunkulu wabo, kabamdingi ngakho konke lokhu.

11 UEfrayimi unjengejuba eliyisiphukuphuku elingelangqondo; ucela usizo eGibhithe, abuye alucele eAsiriya. 12 Loba ngaphi lapho abaphendukela khona, ngizabathiya ngembule lami, ngibaphosele phansi njengenyoni zamazulu, ngibatshaye ngenxa yezenzo zabo ezimbi. 13 Maye kibo, ngoba basukile kimi! Kabachitheke, ngoba bangihlamukile. Mina bengithanda ukubahlenga, kodwa bona baqamba amanga ngami. 14 Kabamemezi kimi ngenhliziyo zabo, kodwa bakhala besemibhedeni yabo; lapho bekhalela amabele lewayini elitsha, bayazisika, kodwa mina bayangihlamuka. 15 Loba ngabafundisa ngabaqinisa, kodwa bangenzela amacebo amabi. 16 Baphendukela kuBhali, banjengedandili elikhohlisayo, ababusi babo bazabulawa ngenkemba ngenxa yokuziphakamisa kwabo. Lokhu kuzakuba yinhlekisa ngabo elizweni leGibhithe.

Copyright information for Ndebele