Hosea 7

1Lapho ngifisa ukwelapha uIsrayeli ukonakala kukaEfrayimi kuyembulwa, lezenzo ezimbi zeSamariya; ngoba bayakhohlisana, bangamasela afohlela ezindlini, labaphangi abaphanga ngaphandle. 2Kabananzi ukuthi ngiyakhumbula yonke imisebenzi yabo emibi. Khathesi izenzo zabo zibahanqile, zikhona phambi kwami.

Ububi bukaIsrayeli lokuhlamuka kwakhe

3Ngobubi babo bayayikhohlisa iNkosi, lababusi ngenkohliso yabo. 4Bayizifebe bonke, banjengeziko elitshisayo, elingakhwezelwa ngumphekizinkwa, kusukela esikhathini sokuxova inhlama kuze kube sekubileni kwayo. 5Ngosuku lwedili lenkosi ababusi bayadakwa liwayini elibukhali, lenkosi izihlanganise lezidakwa. 6Ngenxa yamacebo abo inhliziyo zabo ziyavutha njengeziko; ukufutheka kwabo kudede ubusuku bonke, kodwa ekuseni kubhebhe njengamalangabi. 7Bonke bayatshisa njengeziko, bayabulala ababusi babo. Amakhosi abo wonke asephelile, kakho loyedwa okhuleka kimi. 8UEfrayimi uyadinga ubungane bezizwe; unjengesinkwa esingavuthwanga. 9Abezizwe badla amandla akhe, kodwa yena kakwazi lokho. Izimvu seziphumile ekhanda lakhe, kodwa yena kakwazi. 10Ukuzigqaja kukaIsrayeli kuyafakaza ngaye, kodwa kababuyeli e Nkosini uNkulunkulu wabo, kabamdingi ngakho konke lokhu.

11UEfrayimi unjengejuba eliyisiphukuphuku elingelangqondo; ucela usizo eGibhithe, abuye alucele eAsiriya. 12Loba ngaphi lapho abaphendukela khona, ngizabathiya ngembule lami, ngibaphosele phansi njengenyoni zamazulu, ngibatshaye ngenxa yezenzo zabo ezimbi. 13Maye kibo, ngoba basukile kimi! Kabachitheke, ngoba bangihlamukile. Mina bengithanda ukubahlenga, kodwa bona baqamba amanga ngami. 14Kabamemezi kimi ngenhliziyo zabo, kodwa bakhala besemibhedeni yabo; lapho bekhalela amabele lewayini elitsha, bayazisika, kodwa mina bayangihlamuka. 15Loba ngabafundisa ngabaqinisa, kodwa bangenzela amacebo amabi. 16Baphendukela kuBhali, banjengedandili elikhohlisayo, ababusi babo bazabulawa ngenkemba ngenxa yokuziphakamisa kwabo. Lokhu kuzakuba yinhlekisa ngabo elizweni leGibhithe.

Copyright information for Ndebele