Hosea 8

I Nkosi isola abakoIsrayeli ngezithombe zabo

1 Khalisa uphondo, ngoba ukhozi Iuzula phezu kwendlu ye Nkosi; abantu bami sebeqe isivumelwano sami, baphambuka emlayweni wami. 2Bamemeza kimi bathi: Siyakwazi, Nkulunkulu kaIsrayeli. 3UIsrayeli ulahlile okuhle, isitha sizaxotshana laye. 4Bazibekela amakhosi ngaphandle kwemvumo yami. Bamisa ababusi ngingazi mina. Ngesiliva sabo langegolide labo bazenzela izithombe ezabalethela ukuchitheka.

5Ngaleyisa ithole eladunyiswa nguwe, wena Samariya. Ukuthukuthela kwami kuyabavuthela. Koze kube nini uIsrayeli engahlanjululwanga? 6Umbazi walenza, kalisuye Nkulunkulu. Ithole leSamariya lizaphahlazwa libe yizihlephu. 7Ngoba behlanyela umoya, bazavuna isivunguzane. Amabele abo kawayikukhahlela, kawayikuba lanhlamvu; uba engaba lazo, zizadliwa ngabezizwe. 8UIsrayeli useginyiwe, wanyamalala phakathi kwezizwe usenjengesitsha esingelamsebenzi. 9Ngoba njengobabhemi oduhileyo bayile eAsiriya ukudinga usizo. UEfrayimi uqatshile izithandwa ukuthi zimsize. 10Lanxa beqatsha abasizi phakathi kwezizwe, sengizabaqoqa; khona bezakhawula ukubeka amakhosi lababusi. 11Ngoba uEfrayimi akhile amalathi amanengi, asephenduke aba ngamalathi okona. 12Loba bengingambhalela imilayo yami ibe zinkulungwane ezilitshumi, bebezayitshaya into engaziwayo. 13Lanxa benikela inyama yemihlatshelo, babuye bayidle, mina  Nkosi kangiyikuyemukela. Ngizakhumbula ububi babo, ngibaphindisele ngenxa yezono zabo, babuyele eGibhithe. 14UIsrayeli umkhohliwe uMenzi wakhe, wazakhela indlu zamakhosi; uJuda wandisile imizi ebiyelwe ngemithangala; kodwa ngizathumela umlilo phezu kwemizi yakhe, ozaqothula inqaba zakhe.

Copyright information for Ndebele