Hosea 8

I Nkosi isola abakoIsrayeli ngezithombe zabo

Khalisa uphondo, ngoba ukhozi Iuzula phezu kwendlu ye Nkosi; abantu bami sebeqe isivumelwano sami, baphambuka emlayweni wami. Bamemeza kimi bathi: Siyakwazi, Nkulunkulu kaIsrayeli. UIsrayeli ulahlile okuhle, isitha sizaxotshana laye. Bazibekela amakhosi ngaphandle kwemvumo yami. Bamisa ababusi ngingazi mina. Ngesiliva sabo langegolide labo bazenzela izithombe ezabalethela ukuchitheka.

Ngaleyisa ithole eladunyiswa nguwe, wena Samariya. Ukuthukuthela kwami kuyabavuthela. Koze kube nini uIsrayeli engahlanjululwanga? Umbazi walenza, kalisuye Nkulunkulu. Ithole leSamariya lizaphahlazwa libe yizihlephu. Ngoba behlanyela umoya, bazavuna isivunguzane. Amabele abo kawayikukhahlela, kawayikuba lanhlamvu; uba engaba lazo, zizadliwa ngabezizwe. UIsrayeli useginyiwe, wanyamalala phakathi kwezizwe usenjengesitsha esingelamsebenzi. Ngoba njengobabhemi oduhileyo bayile eAsiriya ukudinga usizo. UEfrayimi uqatshile izithandwa ukuthi zimsize. 10 Lanxa beqatsha abasizi phakathi kwezizwe, sengizabaqoqa; khona bezakhawula ukubeka amakhosi lababusi. 11 Ngoba uEfrayimi akhile amalathi amanengi, asephenduke aba ngamalathi okona. 12 Loba bengingambhalela imilayo yami ibe zinkulungwane ezilitshumi, bebezayitshaya into engaziwayo. 13 Lanxa benikela inyama yemihlatshelo, babuye bayidle, mina  Nkosi kangiyikuyemukela. Ngizakhumbula ububi babo, ngibaphindisele ngenxa yezono zabo, babuyele eGibhithe. 14 UIsrayeli umkhohliwe uMenzi wakhe, wazakhela indlu zamakhosi; uJuda wandisile imizi ebiyelwe ngemithangala; kodwa ngizathumela umlilo phezu kwemizi yakhe, ozaqothula inqaba zakhe.

Copyright information for Ndebele