Hosea 9

UIsrayeli uzatshaywa ngenxa yokungathembeki kwakhe

1 Ungajabuli, wena Israyeli, ungathokozi njengabezizwe, ngoba uwulile ngokutshiya uNkulunkulu wakho; uthandile umvuzo wewule emabaleni wonke okubhulela amabele. 2Ibala lokubhulela lesikhamelo sewayini kakuyikubanika abantu ukudla, lewayini elitsha lizabaphelela. 3Kabayikuhlala elizweni le Nkosi, kodwa abakoEfrayimi bazabuyela eGibhithe, badle ukudla okungcolileyo eAsiriya. 4Kabayikuthululela iminikelo yewayini e Nkosini, kabayikuyithokozisa ngemihlatshelo yabo. Ukudla kwabo kuzakuba njengokudla kwabalilayo, bonke abakudlayo bazangcola; ngoba ukudla kwabo kuzakuba ngokwabo kuphela, kakuyikunikelwa ethempelini le Nkosi. 5Bazakwenza njani ngosuku lomkhosi omisiweyo, langosuku lwedili le Nkosi? 6Ngoba khangela, bazabaleka endaweni yokuchitheka, iGibhithe lizabemukela, iMemfisi libe lingcwaba labo, izinto zabo eziligugu zesiliva zigcwale imbabazane, lameva agcwale emathenteni abo.

7Insuku zokuhanjelwa sezifikile, lensuku zempindiselo sezifikile. UIsrayeli uzakwazi lokhu. Umprofethi uzakuba njengesithutha. lomuntu olomoya abe njengohlanyayo ngenxa yobubi benu obukhulu lenzondo yenu enkulu. 8Ngolaka olukhulu uEfrayimi ucathamele abantu bakaNkulunkulu umprofethi uyisifu endleleni zabo zonke, lomjibila endlini kaNkulunkulu. 9Bazonakalisile kakhulu njengensukwini zeGibeya. UNkulunkulu uzakhumbula ububi babo, abaphindisele ngenxa yezono zabo. 10Ngamthola uIsrayeli njengezithelo zevini egangeni, ngababona oyihlo njengezithelo zokuqala zomkhiwa. Kodwa bafika eBhali-Peyori, bazinikela kuBhali, baba yisinengiso njengento abayithandileyo. 11Udumo lukaEfrayimi luzaphapha luhambe njengenyoni, kungabikho ukuzala, lokuthatha isisu, lokukhulelwa. 12Loba bekhulisa abantwana, ngizabemuka bona, kungasali loyedwa. Maye kibo lapho ngisuka kibo! 13Njengokubona kwami abantwana bakoEfrayimi bazakuba yimpango; uEfrayimi kakhuphele abantwana bakhe ukubulawa. 14Banike,  Nkosi! Uzabanikani? Banike isisu esiphumayo lamabele angelalutho. 15Bonke ububi babo baqala eGiligali, ngalokho ngabazonda khona. Ngenxa yobubi bezenzo zabo ngizabaxotsha endlini yami. Kangisayikubathanda; bonke ababusi babo bayahlamuka. 16AbakoEfrayimi batshayiwe; impande yabo yomile, kabayikuthela izithelo. Loba bezala, ngizabulala isithelo sesizalo sabo esithandekayo. 17UNkulunkulu wami uzabalahla, ngoba kabamlalelanga; bazakuba ngabazulayo phakathi kwezizwe.

Copyright information for Ndebele