Hosea 9

UIsrayeli uzatshaywa ngenxa yokungathembeki kwakhe

Ungajabuli, wena Israyeli, ungathokozi njengabezizwe, ngoba uwulile ngokutshiya uNkulunkulu wakho; uthandile umvuzo wewule emabaleni wonke okubhulela amabele. Ibala lokubhulela lesikhamelo sewayini kakuyikubanika abantu ukudla, lewayini elitsha lizabaphelela. Kabayikuhlala elizweni le Nkosi, kodwa abakoEfrayimi bazabuyela eGibhithe, badle ukudla okungcolileyo eAsiriya. Kabayikuthululela iminikelo yewayini e Nkosini, kabayikuyithokozisa ngemihlatshelo yabo. Ukudla kwabo kuzakuba njengokudla kwabalilayo, bonke abakudlayo bazangcola; ngoba ukudla kwabo kuzakuba ngokwabo kuphela, kakuyikunikelwa ethempelini le Nkosi. Bazakwenza njani ngosuku lomkhosi omisiweyo, langosuku lwedili le Nkosi? Ngoba khangela, bazabaleka endaweni yokuchitheka, iGibhithe lizabemukela, iMemfisi libe lingcwaba labo, izinto zabo eziligugu zesiliva zigcwale imbabazane, lameva agcwale emathenteni abo.

Insuku zokuhanjelwa sezifikile, lensuku zempindiselo sezifikile. UIsrayeli uzakwazi lokhu. Umprofethi uzakuba njengesithutha. lomuntu olomoya abe njengohlanyayo ngenxa yobubi benu obukhulu lenzondo yenu enkulu. Ngolaka olukhulu uEfrayimi ucathamele abantu bakaNkulunkulu umprofethi uyisifu endleleni zabo zonke, lomjibila endlini kaNkulunkulu. Bazonakalisile kakhulu njengensukwini zeGibeya. UNkulunkulu uzakhumbula ububi babo, abaphindisele ngenxa yezono zabo. 10 Ngamthola uIsrayeli njengezithelo zevini egangeni, ngababona oyihlo njengezithelo zokuqala zomkhiwa. Kodwa bafika eBhali-Peyori, bazinikela kuBhali, baba yisinengiso njengento abayithandileyo. 11 Udumo lukaEfrayimi luzaphapha luhambe njengenyoni, kungabikho ukuzala, lokuthatha isisu, lokukhulelwa. 12 Loba bekhulisa abantwana, ngizabemuka bona, kungasali loyedwa. Maye kibo lapho ngisuka kibo! 13 Njengokubona kwami abantwana bakoEfrayimi bazakuba yimpango; uEfrayimi kakhuphele abantwana bakhe ukubulawa. 14 Banike,  Nkosi! Uzabanikani? Banike isisu esiphumayo lamabele angelalutho. 15 Bonke ububi babo baqala eGiligali, ngalokho ngabazonda khona. Ngenxa yobubi bezenzo zabo ngizabaxotsha endlini yami. Kangisayikubathanda; bonke ababusi babo bayahlamuka. 16 AbakoEfrayimi batshayiwe; impande yabo yomile, kabayikuthela izithelo. Loba bezala, ngizabulala isithelo sesizalo sabo esithandekayo. 17 UNkulunkulu wami uzabalahla, ngoba kabamlalelanga; bazakuba ngabazulayo phakathi kwezizwe.

Copyright information for Ndebele