Isaiah 1

UNkulunkulu ukhuza isizwe sakoJuda esonayo

1 Umbono kaIsaya indodana kaAmozi, awubona ngoJuda leJerusalema, ensukwini zaboUziya, uJothamu, uAhazi, uHezekhiya, amakhosi akoJuda.

2Zwanini, mazulu, ubeke indlebe, mhlaba, ngoba i Nkosi isikhulumile, yathi: Ngondlile ngakhulisa abantwana, kodwa bona bangivukele. 3Inkabi iyamazi umniniyo, lobabhemi umkolo womnikazi wakhe; kodwa uIsrayeli kazi, abantu bami kabaqedisisi. 4Hawu, isizwe esonayo, abantu abasindwa yibubi, inzalo yabenzi bobubi, abantwana abonakalisayo! Bayitshiyile i Nkosi, bamdelele oNgcwele kaIsrayeli, bahlehlele nyovane.

5Lizatshayelwani futhi? Beliyaqhubeka livukela; ikhanda lonke liyagula, lenhliziyo yonke ibuthakathaka. 6Kusukela kungaphansi yonyawo kuze kufike ekhanda kakulandawo ephilileyo kukho, kodwa izilonda lemivimvinya lamanxeba ophayo; kakukhanywanga, kakubotshwanga, kakuthanjiswanga ngamafutha. 7Ilizwe lakini liyincithakalo, imizi yenu itshiswe ngomlilo, umhlaba wenu abezizwe bawudla phambi kwenu, njalo kulencithakalo njengokugenqulwa ngabemzini. 8Indodakazi yeZiyoni isele-ke njengedumba esivinini, njengengalane ensimini yamakhomane, njengomuzi ovinjezelweyo. 9Uba i Nkosi yamabandla ibingasitshiyelanga insali eyingcosana, besizakuba njengeSodoma, sifanane leGomora.

10Zwanini ilizwi le Nkosi, babusi beSodoma, libeke indlebe kumlayo kaNkulunkulu wethu, lina bantu beGomora. 11Buyini kimi ubunengi bemihlatshelo yenu? itsho i Nkosi. Ngenelisiwe yiminikelo yokutshiswa yezinqama langamahwahwa okunonisiweyo; legazi lamajongosi lelamawundlu lelezimpongo kangithokozi ngalo. 12Lapho lisizabonakala phambi kwami, ngubani ofune lokhu esandleni senu, ukugxoba amaguma ami? 13Lingabe lisaletha umnikelo oyize; impepha iyisinengiso kimi; ukuthwasa kwenyanga, lesabatha, lokubizwa kwenhlangano, ngingekumele; kuyisiphambeko, ngitsho umhlangano onzulu. 14Umphefumulo wami uyakuzonda ukuthwasa kwenyanga zenu lemikhosi yenu emisiweyo; kungumthwalo kimi, sengikhathele yikukuthwala. 15Lalapho liselula izandla zenu, ngizalifihlela amehlo ami; njalo nxa lisandisa umkhuleko, kangiyikuzwa; izandla zenu zigcwele igazi.

16Gezani, lizihlambulule; susani ububi bezenzo zenu phambi kwamehlo ami; yekelani ukwenza okubi; 17fundani ukwenza okuhle; dingani isahlulelo; sizani ocindezelweyo; ahlulelani intandane; melani umfelokazi.

18Wozani-ke, siqondisane, itsho i Nkosi; loba izono zenu zinjengokubomvu gebhu, zizakuba mhlophe njengeliqhwa elikhithikayo; loba zibomvu njengokubomvu kakhulu, zizakuba njengoboya bezimvu. 19Uba livuma lilalela, lizakudla okuhle kwelizwe; 20kodwa uba lisala lihlamuka, lizadliwa yinkemba; ngoba umlomo we Nkosi ukhulumile.

Ukwahlulelwa lokukhululwa kweZiyoni

21Yeka, umuzi othembekileyo usube liwule! Wawugcwele isahlulelo, ukulunga kwakuhlezi kuwo, kodwa khathesi ababulali. 22Isiliva sakho sesibe ngamanyele; iwayini lakho laxubana lamanzi. 23Iziphathamandla zakho zingabahlamuki labangane bamasela; ngulowo lalowo uthanda isipho, azingele izivalamlomo; kazehluleli intandane, lendaba yomfelokazi kayifiki kuzo.

24Ngakho itsho iNkosi, i Nkosi yamabandla, oLamandla wakoIsrayeli: E, ngizaziduduza ngezitha zami, ngiziphindisele kwabamelana lami. 25Ngizabuyisela isandla sami phezu kwakho, ngigcwengisise amanyele akho, ngisuse yonke ingcekeza yokugcwengwa kwakho. 26Ngizabuyisela abahluleli bakho njengekuqaleni, labeluleki bakho njengakuqala; emva kwalokho ubizwe ngokuthi ngumuzi wokulunga, umuzi othembekileyo. 27IZiyoni izahlengwa ngesahlulelo, labaphendukayo bayo ngokulunga. 28Lokwephulwa kwabaphambuki lokwezoni kuzakuba kanyekanye, labadela i Nkosi baqedwe. 29Ngoba bazakuba lenhloni ngezihlahla zama-okhi* elaliziloyisa, liyangeke ngezivande elizikhethileyo. 30Ngoba lizakuba njengesihlahla se-okhi omahlamvu aso ayabuna, lanjengesivande esingelamanzi. 31Njalo olamandla uzakuba lifilakisi eliyizibi, lomenzi walo abe yinhlansi; njalo kuzakutsha kokubili kanyekanye, kungabi khona ocitshayo.

Copyright information for Ndebele