Isaiah 1

UNkulunkulu ukhuza isizwe sakoJuda esonayo

Umbono kaIsaya indodana kaAmozi, awubona ngoJuda leJerusalema, ensukwini zaboUziya, uJothamu, uAhazi, uHezekhiya, amakhosi akoJuda.

Zwanini, mazulu, ubeke indlebe, mhlaba, ngoba i Nkosi isikhulumile, yathi: Ngondlile ngakhulisa abantwana, kodwa bona bangivukele. Inkabi iyamazi umniniyo, lobabhemi umkolo womnikazi wakhe; kodwa uIsrayeli kazi, abantu bami kabaqedisisi. Hawu, isizwe esonayo, abantu abasindwa yibubi, inzalo yabenzi bobubi, abantwana abonakalisayo! Bayitshiyile i Nkosi, bamdelele oNgcwele kaIsrayeli, bahlehlele nyovane.

Lizatshayelwani futhi? Beliyaqhubeka livukela; ikhanda lonke liyagula, lenhliziyo yonke ibuthakathaka. Kusukela kungaphansi yonyawo kuze kufike ekhanda kakulandawo ephilileyo kukho, kodwa izilonda lemivimvinya lamanxeba ophayo; kakukhanywanga, kakubotshwanga, kakuthanjiswanga ngamafutha. Ilizwe lakini liyincithakalo, imizi yenu itshiswe ngomlilo, umhlaba wenu abezizwe bawudla phambi kwenu, njalo kulencithakalo njengokugenqulwa ngabemzini. Indodakazi yeZiyoni isele-ke njengedumba esivinini, njengengalane ensimini yamakhomane, njengomuzi ovinjezelweyo. Uba i Nkosi yamabandla ibingasitshiyelanga insali eyingcosana, besizakuba njengeSodoma, sifanane leGomora.

10 Zwanini ilizwi le Nkosi, babusi beSodoma, libeke indlebe kumlayo kaNkulunkulu wethu, lina bantu beGomora. 11 Buyini kimi ubunengi bemihlatshelo yenu? itsho i Nkosi. Ngenelisiwe yiminikelo yokutshiswa yezinqama langamahwahwa okunonisiweyo; legazi lamajongosi lelamawundlu lelezimpongo kangithokozi ngalo. 12 Lapho lisizabonakala phambi kwami, ngubani ofune lokhu esandleni senu, ukugxoba amaguma ami? 13 Lingabe lisaletha umnikelo oyize; impepha iyisinengiso kimi; ukuthwasa kwenyanga, lesabatha, lokubizwa kwenhlangano, ngingekumele; kuyisiphambeko, ngitsho umhlangano onzulu. 14 Umphefumulo wami uyakuzonda ukuthwasa kwenyanga zenu lemikhosi yenu emisiweyo; kungumthwalo kimi, sengikhathele yikukuthwala. 15 Lalapho liselula izandla zenu, ngizalifihlela amehlo ami; njalo nxa lisandisa umkhuleko, kangiyikuzwa; izandla zenu zigcwele igazi.

16 Gezani, lizihlambulule; susani ububi bezenzo zenu phambi kwamehlo ami; yekelani ukwenza okubi; 17 fundani ukwenza okuhle; dingani isahlulelo; sizani ocindezelweyo; ahlulelani intandane; melani umfelokazi.

18 Wozani-ke, siqondisane, itsho i Nkosi; loba izono zenu zinjengokubomvu gebhu, zizakuba mhlophe njengeliqhwa elikhithikayo; loba zibomvu njengokubomvu kakhulu, zizakuba njengoboya bezimvu. 19 Uba livuma lilalela, lizakudla okuhle kwelizwe; 20 kodwa uba lisala lihlamuka, lizadliwa yinkemba; ngoba umlomo we Nkosi ukhulumile.

Ukwahlulelwa lokukhululwa kweZiyoni

21 Yeka, umuzi othembekileyo usube liwule! Wawugcwele isahlulelo, ukulunga kwakuhlezi kuwo, kodwa khathesi ababulali. 22 Isiliva sakho sesibe ngamanyele; iwayini lakho laxubana lamanzi. 23 Iziphathamandla zakho zingabahlamuki labangane bamasela; ngulowo lalowo uthanda isipho, azingele izivalamlomo; kazehluleli intandane, lendaba yomfelokazi kayifiki kuzo.

24 Ngakho itsho iNkosi, i Nkosi yamabandla, oLamandla wakoIsrayeli: E, ngizaziduduza ngezitha zami, ngiziphindisele kwabamelana lami. 25 Ngizabuyisela isandla sami phezu kwakho, ngigcwengisise amanyele akho, ngisuse yonke ingcekeza yokugcwengwa kwakho. 26 Ngizabuyisela abahluleli bakho njengekuqaleni, labeluleki bakho njengakuqala; emva kwalokho ubizwe ngokuthi ngumuzi wokulunga, umuzi othembekileyo. 27 IZiyoni izahlengwa ngesahlulelo, labaphendukayo bayo ngokulunga. 28 Lokwephulwa kwabaphambuki lokwezoni kuzakuba kanyekanye, labadela i Nkosi baqedwe. 29 Ngoba bazakuba lenhloni ngezihlahla zama-okhi* elaliziloyisa, liyangeke ngezivande elizikhethileyo. 30 Ngoba lizakuba njengesihlahla se-okhi omahlamvu aso ayabuna, lanjengesivande esingelamanzi. 31 Njalo olamandla uzakuba lifilakisi eliyizibi, lomenzi walo abe yinhlansi; njalo kuzakutsha kokubili kanyekanye, kungabi khona ocitshayo.

Copyright information for Ndebele