Isaiah 10

1Maye kwabamisa izimiso ezikhohlakeleyo, lakubabhali ababhala uhlupho; 2ukuphambula abayanga ekwahlulelweni, lokuphanga ilungelo labahluphekayo babantu bami, ukuze abafelokazi babe yimpango yabo lokuthi baphange izintandane! 3Kodwa lizakwenzani ngosuku lwempindiselo, lencithakalweni ezavela khatshana? Lizabalekela kubani ukuthi libe losizo? Lizatshiya ngaphi udumo lwenu? 4Ukuze bangakhothami ngaphansi kwezibotshwa, liwele ngaphansi kwababuleweyo? Kukho konke lokhu intukuthelo yayo kayiphenduki, kodwa isandla sayo siseluliwe.

Ilizwi leNkosi ngeAsiriya

5Maye kumAsiriya, intonga yentukuthelo yami, lolaka lwami luyinduku esandleni sabo! 6Ngizamthumela isizwe esizenzisayo, ngizamlaya ukumelana labantu bolaka lwami, ukuphanga impango, lokuthumba okuthunjiweyo, ukukubeka kube ngokunyathelwayo njengodaka lwezitalada. 7Lanxa yena engakunakani njalo, lenhliziyo yakhe kayicabangi njalo; kodwa kusenhliziyweni yakhe ukuchitha, lokuquma izizwe ezingenlutshwana. 8Ngoba uthi: Iziphathamandla zami zonke kazisimakhosi yini? 9IKalino kayinjengeKarikemishi yini? IHamathi kayinjengeArpadi yini? ISamariya kayinjengeDamaseko yini? 10Njengoba isandla sami sithole imibuso yezithombe, ozithombe zayo ezibaziweyo zingcono kulezeJerusalema lakulezeSamariya; 11njengalokhu ngenzile kuyo iSamariya lezithombe zayo, kangiyikwenza njalo yini kuyo iJerusalema lezithombe zayo?

12Kuzakuthi-ke lapho iNkosi isiqedile umsebenzi wayo wonke entabeni yeZiyoni leJerusalema, ngiphindisele isithelo sokuzikhukhumeza kwenhliziyo yenkosi yeAsiriya lobuhle bokuziqhenya kwamehlo ayo. 13Ngoba ithe: Ngamandla esandla sami ngikwenzile, langenhlakanipho yami, ngoba ngiyaqedisisa; ngisusile imikhawulo yezizwe, ngaphanga inotho yazo; lanjengeqhawe ngawisela phansi abahlali bazo. 14Isandla sami sesithole inotho yezizwe njengesidleke; lanjengomuntu ebuthelela amaqanda atshiyiweyo, mina ngibuthelele umhlaba wonke; njalo kwakungekho ophaphazelisa impiko, kumbe ovula umlomo, kumbe otshiyozayo. 15Ihloka lizazikhukhumeza kuye ogamulayo ngalo yini? Isaha izazikhulisa kuye osaha ngayo yini? Njengokungathi induku inyikinya lowo oyiphakamisayo. Ekuphakanyisweni kodondolo akusisigodo yini? 16Ngalokhu iNkosi uJehova wamabandla izathumela ukucaka phakathi kwabazimukileyo bayo; langaphansi kodumo lwayo izaphemba ukutshisa njengokutshisa komlilo. 17Lokukhanya kukaIsrayeli kuzakuba ngumlilo, loNgcwele wakhe abe lilangabi, elizatshisa liqede ameva ayo lokhula oluhlabayo lwayo ngasuku lunye. 18Liqede lodumo lwehlathi lwayo, lensimu yayo ethelayo, kusukela emphefumulweni kusiya enyameni, njengokucikizeka kwesiguli. 19Lokuseleyo kwezihlahla zehlathi zayo kuzakuba nlutshwana ngenani, ukuze umntwana akubale.

Insali yakoIsrayeli

20Kuzakuthi-ke ngalolosuku insali yakoIsrayeli labaphunyukileyo bendlu kaJakobe kabasayikuqhubeka ukweyama kobatshayileyo; kodwa bazakweyama e Nkosini, oNgcwele kaIsrayeli, ngeqiniso. 21Insali izabuyela, insali kaJakobe, kuNkulunkulu olamandla. 22Ngoba lanxa abantu bakho, Israyeli, bengangetshebetshebe lolwandle, kube kanti insali yabo izabuya; ukuchitheka kumisiwe, kuphuphuma ngokulunga. 23Ngoba ukubhujiswa okupheleleyo okumisiweyo iNkosi uJehova wamabandla izakwenza phakathi komhlaba wonke. 24Ngakho itsho njalo iNkosi uJehova wamabandla: Bantu bami, elakhe eZiyoni, lingesabi iAsiriya lapho ilitshaya ngenduku, iliphakamisela intonga yayo njengendlela yamaGibhithe. 25Ngoba kuseyisikhatshana nje ukuthukuthela kuzaphela, lolaka lwami ekuchithweni kwabo. 26Njalo i Nkosi yamabandla izabavusela isiswepu, njengokuhlatshwa kweMidiyani edwaleni leOrebi; lanjengentonga yayo phezu kolwandle ezayiphakamisa njengendlela yamaGibhithe. 27Kuzakuthi-ke ngalolosuku umthwalo wayo usuke ehlombe lakho, lejogwe layo entanyeni yakho, lejogwe lizakwephulwa ngenxa yokugcotshwa.

Ukuhlasela kwabeAsiriya

28Uyeza eAyathi, udabula phakathi kweMigironi, eMikimashi wethula impahla yakhe. 29Badlula esikhaleni, ebusuku bayalala eGeba; iRama iyathuthumela, iGibeya kaSawuli iyabaleka. 30Hlaba umkhosi ngelizwi lakho, ndodakazi kaGalimi! Lizwakalise eLayishi, wena Anathothi elusizana! 31IMadimena iyabaleka, labahlali beGebimi badinga isiphephelo. 32Lamhlanje uzakuma eNobi, anyikinye isandla sakhe emelene lentaba yendodakazi yeZiyoni, uqaqa lweJerusalema. 33Khangela, iNkosi uJehova wamabandla izaquma ingatsha ngamandla esabekayo, lalabo abaphakeme ngobude bazaganyulelwa phansi, labazikhukhumezayo bazathotshiswa. 34Njalo izagamula izixuku zehlathi ngensimbi, leLebhanoni izakuwa ngolobukhosi.

Copyright information for Ndebele