Isaiah 10

Maye kwabamisa izimiso ezikhohlakeleyo, lakubabhali ababhala uhlupho; ukuphambula abayanga ekwahlulelweni, lokuphanga ilungelo labahluphekayo babantu bami, ukuze abafelokazi babe yimpango yabo lokuthi baphange izintandane! Kodwa lizakwenzani ngosuku lwempindiselo, lencithakalweni ezavela khatshana? Lizabalekela kubani ukuthi libe losizo? Lizatshiya ngaphi udumo lwenu? Ukuze bangakhothami ngaphansi kwezibotshwa, liwele ngaphansi kwababuleweyo? Kukho konke lokhu intukuthelo yayo kayiphenduki, kodwa isandla sayo siseluliwe.

Ilizwi leNkosi ngeAsiriya

Maye kumAsiriya, intonga yentukuthelo yami, lolaka lwami luyinduku esandleni sabo! Ngizamthumela isizwe esizenzisayo, ngizamlaya ukumelana labantu bolaka lwami, ukuphanga impango, lokuthumba okuthunjiweyo, ukukubeka kube ngokunyathelwayo njengodaka lwezitalada. Lanxa yena engakunakani njalo, lenhliziyo yakhe kayicabangi njalo; kodwa kusenhliziyweni yakhe ukuchitha, lokuquma izizwe ezingenlutshwana. Ngoba uthi: Iziphathamandla zami zonke kazisimakhosi yini? IKalino kayinjengeKarikemishi yini? IHamathi kayinjengeArpadi yini? ISamariya kayinjengeDamaseko yini? 10 Njengoba isandla sami sithole imibuso yezithombe, ozithombe zayo ezibaziweyo zingcono kulezeJerusalema lakulezeSamariya; 11 njengalokhu ngenzile kuyo iSamariya lezithombe zayo, kangiyikwenza njalo yini kuyo iJerusalema lezithombe zayo?

12 Kuzakuthi-ke lapho iNkosi isiqedile umsebenzi wayo wonke entabeni yeZiyoni leJerusalema, ngiphindisele isithelo sokuzikhukhumeza kwenhliziyo yenkosi yeAsiriya lobuhle bokuziqhenya kwamehlo ayo. 13 Ngoba ithe: Ngamandla esandla sami ngikwenzile, langenhlakanipho yami, ngoba ngiyaqedisisa; ngisusile imikhawulo yezizwe, ngaphanga inotho yazo; lanjengeqhawe ngawisela phansi abahlali bazo. 14 Isandla sami sesithole inotho yezizwe njengesidleke; lanjengomuntu ebuthelela amaqanda atshiyiweyo, mina ngibuthelele umhlaba wonke; njalo kwakungekho ophaphazelisa impiko, kumbe ovula umlomo, kumbe otshiyozayo. 15 Ihloka lizazikhukhumeza kuye ogamulayo ngalo yini? Isaha izazikhulisa kuye osaha ngayo yini? Njengokungathi induku inyikinya lowo oyiphakamisayo. Ekuphakanyisweni kodondolo akusisigodo yini? 16 Ngalokhu iNkosi uJehova wamabandla izathumela ukucaka phakathi kwabazimukileyo bayo; langaphansi kodumo lwayo izaphemba ukutshisa njengokutshisa komlilo. 17 Lokukhanya kukaIsrayeli kuzakuba ngumlilo, loNgcwele wakhe abe lilangabi, elizatshisa liqede ameva ayo lokhula oluhlabayo lwayo ngasuku lunye. 18 Liqede lodumo lwehlathi lwayo, lensimu yayo ethelayo, kusukela emphefumulweni kusiya enyameni, njengokucikizeka kwesiguli. 19 Lokuseleyo kwezihlahla zehlathi zayo kuzakuba nlutshwana ngenani, ukuze umntwana akubale.

Insali yakoIsrayeli

20 Kuzakuthi-ke ngalolosuku insali yakoIsrayeli labaphunyukileyo bendlu kaJakobe kabasayikuqhubeka ukweyama kobatshayileyo; kodwa bazakweyama e Nkosini, oNgcwele kaIsrayeli, ngeqiniso. 21 Insali izabuyela, insali kaJakobe, kuNkulunkulu olamandla. 22 Ngoba lanxa abantu bakho, Israyeli, bengangetshebetshebe lolwandle, kube kanti insali yabo izabuya; ukuchitheka kumisiwe, kuphuphuma ngokulunga. 23 Ngoba ukubhujiswa okupheleleyo okumisiweyo iNkosi uJehova wamabandla izakwenza phakathi komhlaba wonke. 24 Ngakho itsho njalo iNkosi uJehova wamabandla: Bantu bami, elakhe eZiyoni, lingesabi iAsiriya lapho ilitshaya ngenduku, iliphakamisela intonga yayo njengendlela yamaGibhithe. 25 Ngoba kuseyisikhatshana nje ukuthukuthela kuzaphela, lolaka lwami ekuchithweni kwabo. 26 Njalo i Nkosi yamabandla izabavusela isiswepu, njengokuhlatshwa kweMidiyani edwaleni leOrebi; lanjengentonga yayo phezu kolwandle ezayiphakamisa njengendlela yamaGibhithe. 27 Kuzakuthi-ke ngalolosuku umthwalo wayo usuke ehlombe lakho, lejogwe layo entanyeni yakho, lejogwe lizakwephulwa ngenxa yokugcotshwa.

Ukuhlasela kwabeAsiriya

28 Uyeza eAyathi, udabula phakathi kweMigironi, eMikimashi wethula impahla yakhe. 29 Badlula esikhaleni, ebusuku bayalala eGeba; iRama iyathuthumela, iGibeya kaSawuli iyabaleka. 30 Hlaba umkhosi ngelizwi lakho, ndodakazi kaGalimi! Lizwakalise eLayishi, wena Anathothi elusizana! 31 IMadimena iyabaleka, labahlali beGebimi badinga isiphephelo. 32 Lamhlanje uzakuma eNobi, anyikinye isandla sakhe emelene lentaba yendodakazi yeZiyoni, uqaqa lweJerusalema. 33 Khangela, iNkosi uJehova wamabandla izaquma ingatsha ngamandla esabekayo, lalabo abaphakeme ngobude bazaganyulelwa phansi, labazikhukhumezayo bazathotshiswa. 34 Njalo izagamula izixuku zehlathi ngensimbi, leLebhanoni izakuwa ngolobukhosi.

Copyright information for Ndebele