Isaiah 12

Ingoma yokubonga

Langalolosuku uzakuthi: Ngiyakubonga,  Nkosi, lanxa wawungithukuthelele, ulaka lwakho seluphendukile, njalo ungiduduzile. Khangela, uNkulunkulu ulusindiso lwami, ngizathemba ngingesabi; ngoba uJa uJehova ungamandla ami lengoma yami, usebe lusindiso lwami. Ngakho ngentokozo lizakukha amanzi emithonjeni yosindiso. Lithi ngalolosuku: Bongani i Nkosi, libize ibizo layo, lazise izenzo zayo phakathi kwezizwe, limemezele ukuthi ibizo layo liphakeme. Hlabelelani e Nkosini ngoba yenzile izinto ezinhle kakhulu; lokhu kakwaziwe emhlabeni wonke. Memeza, uhlabele ngentokozo, mhlali weZiyoni, ngoba mkhulu phakathi kwakho oNgcwele kaIsrayeli.

Copyright information for Ndebele