Isaiah 13

Umthwalo weBhabhiloni

Umthwalo weBhabhiloni awubonayo uIsaya indodana kaAmozi.

Phakamisani uphawu entabeni eligceke, libaphakamisele ilizwi, liqhwebe ngesandla, ukuze bangene eminyango yeziphathamandla. Mina ngibalayile abangcwelisiweyo bami, ngibizile lamaqhawe ami kuntukuthelo yami, abathokozayo ngobukhosi bami. Ukuxokozela kwexuku ezintabeni, kungathi ngokwabantu abanengi, umsindo wokuxokozela kwemibuso, kwezizwe ezibutheneyo; i Nkosi yamabandla ibutha ibutho lempi. Bavela elizweni elikhatshana, emkhawulweni wamazulu, i Nkosi kanye lezikhali zentukuthelo yayo, ukuchitha ilizwe lonke.

Qhinqani isililo, ngoba usuku lwe Nkosi lusondele; njengokuchitheka okuvela kuSomandla luzafika. Ngenxa yalokhu izandla zonke zizaxega, lenhliziyo yonke yomuntu incibilike; babesebetshaywa luvalo; imihelo lobuhlungu kubabambe; bafuthelwe njengowesifazana obelethayo; bamangale ngulowo ngomakhelwane wakhe; ubuso babo buyibuso bamalangabi. Khangelani, usuku lwe Nkosi luyeza, lulesihluku lokufutheka lolaka oluvuthayo, ukubeka umhlaba ube yincithakalo; ibhubhise izoni zawo zisuke kuwo. 10 Ngoba inkanyezi zamazulu lemithala yazo kaziyikukhanyisa ukukhanya kwazo; ilanga lizakuba mnyama ekuphumeni kwalo, lenyanga kayiyikukhanyisa ukukhanya kwayo. 11 Ngoba ngizaphindisela ububi phezu komhlaba, laphezu kwabakhohlakeleyo izono zabo; ngiqede ukuzigqaja kwabazikhukhumezayo; ngithobise ukuzikhukhumeza kwabalesihluku. 12 Ngizakwenza ukuthi indoda ibe ligugu elikhulu kulegolide elicwengekileyo, lomuntu kulegolide leOfiri. 13 Ngenxa yalokhu ngizazamazamisa amazulu, lomhlaba uzanyikinyeka usuke endaweni yawo, entukuthelweni lwe Nkosi yamabandla, esukwini lokuvutha kolaka lwayo. 14 Kuzakuba njengomziki oxotshwayo, lanjengezimvu okungelamuntu oziqoqayo; bazaphenduka ngulowo lalowo ebantwini bakibo, babalekele ngulowo lalowo elizweni lakhe. 15 Wonke ozatholakala uzagwazwa, lawo wonke ozabanjwa uzakuwa ngenkemba. 16 Labantwana babo bazachotshozwa phambi kwamehlo abo, izindlu zabo ziphangwe, labomkabo badlwengulwe. 17 Khangela, ngizabavusela amaMede, angakhathaleli isiliva; legolide, angathokozi ngalo. 18 Lamadandili awo azachoboza amajaha; njalo kawayikuba lesihawu ngesithelo sesizalo; ilihlo lawo kaliyikuhawukela abantwana.

19 LeBhabhiloni, udumo lwemibuso, ubuhle bokuziqhenya kwamaKhaladiya, izakuba njengokugenqulwa nguNkulunkulu kweSodoma leGomora. 20 Kakuyikuba lendawo yokuhlala kuze kube nininini, njalo kayiyikuhlalwa kusizukulwana lesizukulwana; lomArabhiya kayikumisa ithente khona, labelusi kabayikulalisa umhlambi khona. 21 Kodwa izilo zeganga zizalala khona, lezindlu zayo zizagcwala izilo ezikhonyayo; labantwana bezintshe bazahlala khona, lamagogo aqolotshe khona. 22 Lezimpisi zizaphendulana emanxiweni ayo, lamakhanka ezigodlweni. Lesikhathi sayo siseduze ukufika, lezinsuku zayo kaziyikuphuziswa.

Copyright information for Ndebele