Isaiah 14

Ukubuya kwabathunjiweyo

Ngoba i Nkosi izamhawukela uJakobe, imkhethe futhi uIsrayeli, ibabeke elizweni lakibo; lowezizwe uzahlangana labo, njalo bazanamathela endlini kaJakobe. Labantu bazabathatha, babese endaweni yabo; lendlu kaIsrayeli izabafuya elizweni le Nkosi, babe yizigqili lezigqilikazi; njalo bazathumba abathumbi babo, babuse abacindezeli babo. Kuzakuthi-ke ngosuku i Nkosi ezaliphumuza ngalo ebuhlungwini benu lekuhluphekeni kwenu lemtshikatshikeni onzima ebelisetshenziswa kiwo, lizaphakamisa lesisaga ngenkosi yeBhabhiloni lithi: Uphele njani umcindezeli! Ubutha sebuphelile! I Nkosi ilwephule udondolo lwabakhohlakeleyo, intonga yababusi, owatshaya abantu entukuthelweni ngokutshaya okungapheliyo, owabusa izizwe ngolaka wazingelwa, kungekho onqandayo. Umhlaba wonke uphumule, ulokuthula; baqhamuka ngokuhlabelela. Lezihlahla zefiri ziyathokoza ngawe, imisedari yeLebhanoni, isithi: Selokhu walala phansi, kakulamgamuli owenyukela kithi. Isihogo ngaphansi siyanyakaziswa ngenxa yakho ukukuhlangabeza lapho usiza, sikuvusela imimoya efileyo, impongo zonke zomhlaba, sisukumise wonke amakhosi ezizwe ezihlalweni zawo zobukhosi. 10 Bonke bazaphendula bathi kuwe: Lawe usubuthakathaka njengathi; usufanana lathi. 11 Ubukhosi bakho sebehliselwe esihogweni, ukukhala kwamachacho akho; izimpethu zizakwendlalwa ngaphansi kwakho, lemihlavane ikugubuzele. 12 Uwe njani uvela emazulwini, wena okhanyayo, ndodana yokusa! Uqunyelwe emhlabathini, wena owawisela phansi izizwe! 13 Wena wasusithi enhliziyweni yakho: Ngizakwenyukela emazulwini; ngaphezu kwenkanyezi zikaNkulunkulu ngiphakamise isihlalo sami sobukhosi; ngihlale entabeni yenhlangano ezinhlangothini zenyakatho; 14 ngizakwenyukela ngaphezu kwendawo eziphakemeyo emayezini; ngizenze ngifanane loPhezukonke. 15 Kodwa uzakwehliselwa esihogweni, ezinhlangothini zomgodi. 16 Abakubonayo bazakujolozela, bakuqaphele, besithi: Nguye lo umuntu yini owenza ukuthi umhlaba uthuthumele, owanyakazisa imibuso, 17 owamisa ilizwe laba njengenkangala, wachitha imizi yalo, ongavulelanga izibotshwa zakhe ziye ekhaya? 18 Wonke amakhosi ezizwe, wonke alala phansi ngodumo, ileyo laleyo endlini yayo; 19 kodwa wena uphoselwe ngaphandle kwengcwaba lakho, njengehlumela elinengekayo, njengelembu lababuleweyo, begwazwe ngenkemba, abehlela phansi ematsheni omgodi, njengesidumbu esinyathelelwe phansi. 20 Kawuyikuhlanganiswa kanye labo ekungcwatshweni, ngoba ulichithile ilizwe lakini, wabulala abantu bakini. Inzalo yabenzi bobubi kayiyikubizwa kuze kube nininini. 21 Lungiselani ukubulawa kwabantwana babo ngenxa yobubi baboyise, ukuze bangavuki badla ilifa lelizwe, bagcwalise ubuso bomhlaba ngemizi.

IBhabhiloni izachitheka

22 Ngoba ngizabavukela, itsho i Nkosi yamabandla, ngiqume kusuke eBhabhiloni ibizo, lensali, lendodana, lomzukulu, itsho i Nkosi. 23 Ngizayimisa ibe yindawo yezinhloni lamatete amanzi, ngiyithanyele ngomthanyelo wencithakalo, kutsho i Nkosi yamabandla.

IAsiriya izachitheka

24 I Nkosi yamabandla ifungile isithi: Isibili, njengokucabanga kwami kuzakuba njalo, lanjengokweluleka kwami khona kuzakuma! 25 Ukuthi ngimephule umAsiriya elizweni lami, ngimnyathele phezu kwezintaba zami; beselisuka ijogwe lakhe phezu kwabo, lomthwalo wakhe usuke ehlombe labo. 26 Lesi yiseluleko eselulekwe ngomhlaba wonke, njalo lesi yisandla eselulelwe izizwe zonke. 27 Ngoba i Nkosi yamabandla ikucebile, ngubani-ke ongakuphuthisa? Lesandla sayo seluliwe, njalo ngubani ongasibuyisela emuva?

AmaFilisti azachitheka

28 Ngomnyaka wokufa kwenkosi uAhazi kwaba lalo umthwalo:

29 Ungathokozi, wena wonke Filisti, ngokuthi intonga ekutshayileyo yephukile; ngoba empandeni yenyoka kuzavela ibululu, lesithelo sabo sibe yinyoka ephaphayo etshisayo. 30 Lamazibulo abayanga azakwelusela, labaswelayo balale bevikelekile; kodwa ngizabulala impande yakho ngendlala, njalo abulale insali yakho. 31 Qhinqa isililo, sango, ukhale, muzi. Uncibilike, Filisti, wonke. Ngoba enyakatho kuvela intuthu, njalo kakho oyedwa ngezikhathi zakhe ezimisiweyo. 32 Lezithunywa zesizwe zizaphendulwa ngokuthini? Ngokuthi: I Nkosi iyisekele iZiyoni, labahluphekayo babantu bayo bazaphephela kuyo.

Copyright information for Ndebele