Isaiah 15

Ukukhalela uMowabi

Umthwalo kaMowabi.

Ngoba ngobusuku iAri kaMowabi ichithekile, iqunyiwe; ngoba ngobusuku iKiri kaMowabi ichithekile, iqunyiwe.
Wenyukela eBayiti leDiboni, indawo eziphakemeyo ukuyalila; uMowabi uzaqhinqa isililo ngeNebo langeMedeba; kulempabanga kuwo wonke amakhanda abo, zonke indevu zigeliwe; ezitaladeni zabo bazibhinca ngamalembu amasaka; empahleni zezindlu zabo lezitaladeni zabo wonke uqhinqa isililo, besehla bekhala inyembezi. LeHeshiboni leEleyale kuzakhala; ilizwi labo lizwakale kuze kube seJahazi; ngenxa yalokhu abahlomileyo bakoMowabi bayamemeza; umphefumulo wakhe uyathuthumela kuye. Inhliziyo yami iyamkhalela uMowabi; ababalekayo bakhe bafinyelele eZowari, ithokazi elileminyaka emithathu; ngoba umqanso weLuhithi, bawenyuka bekhala inyembezi; ngoba endleleni yeHoronayimi baphakamisa ukukhala kwencithakalo. Ngoba amanzi eNimrimi azakuba zincithakalo; ngoba utshani buyoma, uhlaza luyaphela, kakukho okuluhlaza. Ngenxa yalokhu ukwanda abakwenzileyo lempahla yabo bazakuthwalela esifuleni seminyezane. Ngoba ukukhala kuzabhoda umngcele kaMowabi, ukuqhinqa kwakhe isililo kufinyelela eEgilayimi, yebo, ukuqhinqa kwakhe isililo kufinyelela eBeri-Elimi. Ngoba amanzi eDiboni agcwele igazi; ngoba ngizamisela iDiboni okunye futhi, isilwane kulabo abaphunyukileyo bakoMowabi lakunsali yelizwe.

Copyright information for Ndebele