Isaiah 16

Ukuhlupheka kukaMowabi

1 Thumelani iwundlu kumbusi welizwe lilisusa eSela lisiya enkangala, entabeni yendodakazi yeZiyoni. 2Ngoba kuzakuthi amadodakazi akoMowabi emazibukweni eArinoni abe njengenyoni ezulazulayo exotshwe esidlekeni. 3Lethani iseluleko, lenze isinqumo; wenze isithunzi sakho sibe njengobusuku phakathi kwemini, ufihle abaxotshiweyo, ungavezi obalekayo; 4Abaxotshiweyo bami kabahlale njengabezizwe phakathi kwakho, Mowabi; ube yisiphephelo kibo ebusweni bomchithi; ngoba umcindezeli usekucineni, lokuchitheka sekunyamalele, lonyathezela phansi usephelile elizweni. 5Njalo kuzamiswa isihlalo sobukhosi ngomusa, njalo ahlale kiso ngobuqotho ethenteni likaDavida umahluleli odinga isahlulelo, lophangisisa ukulunga.

6Sizwile ngokuziphakamisa kukaMowabi, uyazigqaja kakhulu; ukuzikhukhumeza kwakhe, lokuziqhenya kwakhe, lolaka lwakhe, ukuwumana kwakhe kakunjalo. 7Ngakho uMowabi uzaqhinqela uMowabi isililo, bonke baqhinqe isililo; libubulele izinkwa zezithelo zevini zeKiri-Haresethi; isibili batshayiwe. 8Ngoba amasimu eHeshiboni ayabuna, ivini leSibima; amakhosi ezizwe atshayele phansi amahlukuzo evini awo; afinyelele eJazeri, azulazule enkangala, ingatsha zawo zeluliwe, zachapha ulwandle. 9Ngenxa yalokho ngizakhala inyembezi ngokukhala kweJazeri ngevini leSibima; ngikuthambise ngezinyembezi zami, Heshiboni lawe Eleyale; ngoba ukujabulela izithelo zakho zehlobo lesivuno sakho sekuwile. 10Intokozo lenjabulo sekususiwe ensimini ethelayo, lezivinini kakuhlatshelwa ngoma; kakulakumemeza; kakulamnyatheli onyathela iwayini ezikhamelweni zewayini; ngimisile ukumemeza kwenjabulo. 11Ngenxa yalokho imibilini yami iyakhala njengechacho ngoMowabi, lengaphakathi yami ngeKiri-Haresi. 12Kuzakuthi sekubonakele ukuthi uMowabi uzidinisile endaweni ephakemeyo, khona ezangena endlini yakhe engcwele ukukhuleka, kodwa kayikuphumelela. 13Leli yilizwi i Nkosi elikhulume ngoMowabi kusukela kulesosikhathi. 14Kodwa khathesi i Nkosi ikhuluma isithi: Phakathi kweminyaka emithathu, njengeminyaka yoqatshiweyo, udumo lukaMowabi luzadelelwa, elexuku elikhulu; lensali izakuba nlutshwana, incane, ingelamandla.

Copyright information for Ndebele