Isaiah 16

Ukuhlupheka kukaMowabi

Thumelani iwundlu kumbusi welizwe lilisusa eSela lisiya enkangala, entabeni yendodakazi yeZiyoni. Ngoba kuzakuthi amadodakazi akoMowabi emazibukweni eArinoni abe njengenyoni ezulazulayo exotshwe esidlekeni. Lethani iseluleko, lenze isinqumo; wenze isithunzi sakho sibe njengobusuku phakathi kwemini, ufihle abaxotshiweyo, ungavezi obalekayo; Abaxotshiweyo bami kabahlale njengabezizwe phakathi kwakho, Mowabi; ube yisiphephelo kibo ebusweni bomchithi; ngoba umcindezeli usekucineni, lokuchitheka sekunyamalele, lonyathezela phansi usephelile elizweni. Njalo kuzamiswa isihlalo sobukhosi ngomusa, njalo ahlale kiso ngobuqotho ethenteni likaDavida umahluleli odinga isahlulelo, lophangisisa ukulunga.

Sizwile ngokuziphakamisa kukaMowabi, uyazigqaja kakhulu; ukuzikhukhumeza kwakhe, lokuziqhenya kwakhe, lolaka lwakhe, ukuwumana kwakhe kakunjalo. Ngakho uMowabi uzaqhinqela uMowabi isililo, bonke baqhinqe isililo; libubulele izinkwa zezithelo zevini zeKiri-Haresethi; isibili batshayiwe. Ngoba amasimu eHeshiboni ayabuna, ivini leSibima; amakhosi ezizwe atshayele phansi amahlukuzo evini awo; afinyelele eJazeri, azulazule enkangala, ingatsha zawo zeluliwe, zachapha ulwandle. Ngenxa yalokho ngizakhala inyembezi ngokukhala kweJazeri ngevini leSibima; ngikuthambise ngezinyembezi zami, Heshiboni lawe Eleyale; ngoba ukujabulela izithelo zakho zehlobo lesivuno sakho sekuwile. 10 Intokozo lenjabulo sekususiwe ensimini ethelayo, lezivinini kakuhlatshelwa ngoma; kakulakumemeza; kakulamnyatheli onyathela iwayini ezikhamelweni zewayini; ngimisile ukumemeza kwenjabulo. 11 Ngenxa yalokho imibilini yami iyakhala njengechacho ngoMowabi, lengaphakathi yami ngeKiri-Haresi. 12 Kuzakuthi sekubonakele ukuthi uMowabi uzidinisile endaweni ephakemeyo, khona ezangena endlini yakhe engcwele ukukhuleka, kodwa kayikuphumelela. 13 Leli yilizwi i Nkosi elikhulume ngoMowabi kusukela kulesosikhathi. 14 Kodwa khathesi i Nkosi ikhuluma isithi: Phakathi kweminyaka emithathu, njengeminyaka yoqatshiweyo, udumo lukaMowabi luzadelelwa, elexuku elikhulu; lensali izakuba nlutshwana, incane, ingelamandla.

Copyright information for Ndebele