Isaiah 17

Umthwalo weDamaseko

Umthwalo weDamaseko.

Khangela, iDamaseko izasuswa, ingabi ngumuzi, kodwa ibe lunxiwa oludilikileyo.
Imizi yeAroweri izatshiywa, ibe ngeyemihlambi elala phansi, njalo kungabi lomethusi. Lenqaba izaphela koEfrayimi, lombuso weDamaseko, lensali yeSiriya; bazakuba njengodumo lwabantwana bakoIsrayeli, itsho i Nkosi yamabandla.

Ukugwetshwa kukaIsrayeli

Kuzakuthi-ke ngalolosuku udumo lukaJakobe lwehliselwe phansi, lokuzimuka kwenyama yakhe kucakiswe. Njalo kube njengomvuni evuna amabele amiyo, lengalo yakhe iqume izikhwebu; yebo, kube njengomuntu edobha izikhwebu esigodini seRefayimi. Kodwa umkhothozo uzasala kukho, njengokunyikinyeka kwesihlahla somhlwathi, imihlwathi emibili loba emithathu engqongeni yengqonga, emine loba emihlanu engatsheni zaso ezithelayo, itsho i Nkosi uNkulunkulu kaIsrayeli.

Ngalolosuku umuntu uzajolozela kuMenzi wakhe, lamehlo akhe akhangele koNgcwele kaIsrayeli. Njalo kayikujolozela emalathini, umsebenzi wezandla zakhe; njalo kayikukhangela kulokho iminwe yakhe ekwenzileyo, loba izixuku loba amalathi empepha.

Ngalolosuku imizi yabo eqinileyo izakuba njengegusu elideliweyo lengqonga yogatsha abaludelileyo ngenxa yabantwana bakoIsrayeli; njalo kuzakuba yincithakalo. 10 Ngoba umkhohliwe uNkulunkulu wosindiso lwakho, kawukhumbulanga idwala lamandla akho; ngenxa yalokho uzahlanyela izithombo ezinhle, uyihlanyele ngamahlumela angejwayelekanga. 11 Ngosuku lokuhlanyela kwakho uzakwenza kuhlume, lekuseni wenze inhlanyelo yakho ikhuphe impoko; kodwa isivuno sizakuba yinqumbi ngosuku lomkhuhlane lobuhlungu obungelaphekiyo.

12 Yeka ukuhlokoma kwabantu abanengi abahlokoma njengokuhlokoma kwezinlwandle, lokuduma kwezizwe eziduma njengomdumo wamanzi amanengi! 13 Izizwe ziduma njengomdumo wamanzi amanengi, kodwa uzazikhuza ukuze zibalekele khatshana, zixotshwe njengamakhoba ezintaba phambi komoya, lanjengokugiqikayo phambi kwesiphepho. 14 Ngesikhathi sokuhlwa, khangela-ke, ukuthuthumela, kungakasi kasekho. Yiso isabelo sabasiphangayo lenkatho yabasihlaselayo.

Copyright information for Ndebele