Isaiah 18

Ilizwi ngeEtiyopiya

1 Maye elizweni okuhatshaza kulo impiko, elingaphetsheya kwemifula yeEtiyopiya, 2elithuma izithunywa ngolwandle langemikhumbi yemihlanga ebusweni bamanzi! Hambani, zithunywa ezilejubane, liye esizweni eside lesibutshelezi, isizwe esesabekayo kusukela lapho kusiya phambili, isizwe esingumzila mzila esinyathelela phansi, esilizwe laso imifula iyalehlukanisa. 3Lina lonke bahlali bomhlaba, lani elihlezi elizweni, bonani lapho kuphakanyiswa uphawu ezintabeni, lizwe lapho kuvuthelwa uphondo. 4Ngoba yatsho njalo i Nkosi kimi: Ngizathula ngikhangele ngisendaweni yami emisiweyo, njengokukhanya okutshisayo phezu kwesibane, njengeyezi lamazolo ekutshiseni kwesivuno. 5Ngoba mandulo kwesivuno, ihlumela seliphelele, lesithelo sesivini esingavuthwanga sivuthwe emva kwamaluba, izaquma amahlumela ngezingqamu zokuthena, isuse izingatsha, iziqume. 6Zizatshiywa ndawonye zibe ngezinyoni zezintaba ezidla inyama lezenyamazana zomhlaba. Lenyoni ezidla inyama zizachitha ihlobo phezu kwazo, lenyamazana zonke zomhlaba zichithe ubusika phezu kwazo.

7Ngalesosikhathi kuzalethwa isipho e Nkosini yamabandla, sivela esizweni eside lesibutshelezi, lesizweni esesabekayo kusukela lapho kusiya phambili, isizwe esingumzila mzila esinyathelela phansi, esilizwe laso imifula iyalehlukanisa, siye endaweni yebizo le Nkosi yamabandla, intaba yeZiyoni.

Copyright information for Ndebele