Isaiah 19

Umthwalo weGibhithe

Umthwalo weGibhithe.

Khangela, i Nkosi igade eyezini elilejubane, izakuza eGibhithe; lezithombe zeGibhithe zizathuthumela phambi kwayo, lenhliziyo yamaGibhithe incibilike phakathi kwawo.
Njalo ngizacija amaGibhithe amelane lamaGibhithe, ukuthi alwe, lowo lalowo emelene lomfowabo, lalowo lalowo emelene lomakhelwane wakhe, umuzi umelene lomuzi, umbuso umelene lombuso. Lomoya wamaGibhithe uzathululwa phakathi kwawo, njalo ngizaginya icebo lawo; babesebebuza izithombe zawo, labathakathi, labalamadlozi, labalumbayo. Sengizavalela amaGibhithe esandleni samakhosi alukhuni; lenkosi elolaka izabusa phezu kwawo, kutsho iNkosi uJehova wamabandla. Lamanzi elwandle azacitsha, lomfula wome utshe. Lemifula izanuka yetshe, lezifudlana zeGibhithe zizacitsha; imihlanga lebhuma kubune. Imihlanga ezifuleni, emilonyeni yezifula, lakho konke okuhlanyelweyo kwezifula kuzakoma, kuphetshethwe, kungabe kusaba khona. Njalo abagoli benhlanzi bazakhala balile, labo bonke abaphosa ingwegwe zokuthiya inhlanzi esifuleni; labendlala imbule ebusweni bamanzi bazaphela amandla. Labasebenzi ngefikalisi elicolekileyo labeluka okumhlophe bazakuba lenhloni. 10 Njalo bazachithwa ezisekelweni zayo, labo bonke abasebenza ngokuqatshwa bazadana emphefumulweni.

11 Isibili, iziphathamandla zeZowani ziyizithutha, iseluleko sabeluleki abahlakaniphileyo bakaFaro siyibuthutha. Litsho njani kuFaro lithi: Ngiyindodana yabahlakaniphileyo, indodana yamakhosi endulo? 12 Pho, bangaphi abahlakaniphileyo bakho? Yebo, ake bakutshele, kabakwazi lokho i Nkosi yamabandla ekucebileyo ngeGibhithe. 13 Iziphathamandla zeZowani sezibe yizithutha, iziphathamandla zeNofi zikhohlisiwe; bazaduhisa iGibhithe abazinsika
 insika: Heb.  amagumbi.
zezizwe zayo.
14 I Nkosi ithulule umoya ophambeneyo phakathi kwayo; baduhise iGibhithe kukho konke ukwenza kwayo, njengodakiweyo ediyazela ekuhlanzeni kwakhe. 15 Njalo kakuyikuba khona umsebenzi weGibhithe okungawenza inhloko kumbe umsila, ugatsha loba umhlanga.

16 Ngalolosuku iGibhithe izakuba njengabesifazana; izathuthumela yesabe ngenxa yokuzunguza kwesandla se Nkosi yamabandla esizunguza phezu kwayo. 17 Lelizwe lakoJuda lizakuba yisesabiso eGibhithe; wonke ozakhuluma ngalo uzakwethuka yena ngokwakhe ngenxa yecebo le Nkosi yamabandla elicebileyo imelene layo.

18 Ngalolosuku kuzakuba lemizi emihlanu elizweni leGibhithe ekhuluma ulimi lweKhanani, lefungayo e Nkosini yamabandla. Omunye uzakuthiwa ngumuzi wokubhujiswa. 19 Ngalolosuku i Nkosi izakuba lelathi phakathi kwelizwe leGibhithe, lensika ye Nkosi emngceleni wayo. 20 Njalo izakuba yisibonakaliso lobufakazi be Nkosi yamabandla elizweni leGibhithe, ngoba bazakhala e Nkosini ngenxa yabacindezeli, njalo izathuma kubo umsindisi lomkhulu ozabakhulula. 21 Le Nkosi izakwaziwa kumaGibhithe; njalo amaGibhithe azayazi i Nkosi ngalolosuku, azakwenza umhlatshelo lomnikelo, afunge isifungo e Nkosini, asikhokhe. 22 Le Nkosi izatshaya iGibhithe, itshaye ibuye isilise; bazaphendukela e Nkosini, ezancengeka ngabo, ibasilise.

23 Ngalolosuku kuzakuba lomgwaqo omkhulu osuka eGibhithe usiya eAsiriya, ukuze amaAsiriya eze eGibhithe, lamaGibhithe eAsiriya; lamaGibhithe akhonze lamaAsiriya. 24 Ngalolosuku uIsrayeli uzakuba ngowesithathu leGibhithe leAsiriya, isibusiso phakathi komhlaba, 25 ezababusisa i Nkosi yamabandla isithi: Ibusisiwe iGibhithe abantu bami, leAsiriya umsebenzi wezandla zami, loIsrayeli ilifa lami.

Copyright information for Ndebele