Isaiah 19

Umthwalo weGibhithe

1 Umthwalo weGibhithe.

Khangela, i Nkosi igade eyezini elilejubane, izakuza eGibhithe; lezithombe zeGibhithe zizathuthumela phambi kwayo, lenhliziyo yamaGibhithe incibilike phakathi kwawo.
2Njalo ngizacija amaGibhithe amelane lamaGibhithe, ukuthi alwe, lowo lalowo emelene lomfowabo, lalowo lalowo emelene lomakhelwane wakhe, umuzi umelene lomuzi, umbuso umelene lombuso. 3Lomoya wamaGibhithe uzathululwa phakathi kwawo, njalo ngizaginya icebo lawo; babesebebuza izithombe zawo, labathakathi, labalamadlozi, labalumbayo. 4Sengizavalela amaGibhithe esandleni samakhosi alukhuni; lenkosi elolaka izabusa phezu kwawo, kutsho iNkosi uJehova wamabandla. 5Lamanzi elwandle azacitsha, lomfula wome utshe. 6Lemifula izanuka yetshe, lezifudlana zeGibhithe zizacitsha; imihlanga lebhuma kubune. 7Imihlanga ezifuleni, emilonyeni yezifula, lakho konke okuhlanyelweyo kwezifula kuzakoma, kuphetshethwe, kungabe kusaba khona. 8Njalo abagoli benhlanzi bazakhala balile, labo bonke abaphosa ingwegwe zokuthiya inhlanzi esifuleni; labendlala imbule ebusweni bamanzi bazaphela amandla. 9Labasebenzi ngefikalisi elicolekileyo labeluka okumhlophe bazakuba lenhloni. 10Njalo bazachithwa ezisekelweni zayo, labo bonke abasebenza ngokuqatshwa bazadana emphefumulweni.

11Isibili, iziphathamandla zeZowani ziyizithutha, iseluleko sabeluleki abahlakaniphileyo bakaFaro siyibuthutha. Litsho njani kuFaro lithi: Ngiyindodana yabahlakaniphileyo, indodana yamakhosi endulo? 12Pho, bangaphi abahlakaniphileyo bakho? Yebo, ake bakutshele, kabakwazi lokho i Nkosi yamabandla ekucebileyo ngeGibhithe. 13Iziphathamandla zeZowani sezibe yizithutha, iziphathamandla zeNofi zikhohlisiwe; bazaduhisa iGibhithe abazinsika
 insika: Heb.  amagumbi.
zezizwe zayo.
14I Nkosi ithulule umoya ophambeneyo phakathi kwayo; baduhise iGibhithe kukho konke ukwenza kwayo, njengodakiweyo ediyazela ekuhlanzeni kwakhe. 15Njalo kakuyikuba khona umsebenzi weGibhithe okungawenza inhloko kumbe umsila, ugatsha loba umhlanga.

16Ngalolosuku iGibhithe izakuba njengabesifazana; izathuthumela yesabe ngenxa yokuzunguza kwesandla se Nkosi yamabandla esizunguza phezu kwayo. 17Lelizwe lakoJuda lizakuba yisesabiso eGibhithe; wonke ozakhuluma ngalo uzakwethuka yena ngokwakhe ngenxa yecebo le Nkosi yamabandla elicebileyo imelene layo.

18Ngalolosuku kuzakuba lemizi emihlanu elizweni leGibhithe ekhuluma ulimi lweKhanani, lefungayo e Nkosini yamabandla. Omunye uzakuthiwa ngumuzi wokubhujiswa. 19Ngalolosuku i Nkosi izakuba lelathi phakathi kwelizwe leGibhithe, lensika ye Nkosi emngceleni wayo. 20Njalo izakuba yisibonakaliso lobufakazi be Nkosi yamabandla elizweni leGibhithe, ngoba bazakhala e Nkosini ngenxa yabacindezeli, njalo izathuma kubo umsindisi lomkhulu ozabakhulula. 21Le Nkosi izakwaziwa kumaGibhithe; njalo amaGibhithe azayazi i Nkosi ngalolosuku, azakwenza umhlatshelo lomnikelo, afunge isifungo e Nkosini, asikhokhe. 22Le Nkosi izatshaya iGibhithe, itshaye ibuye isilise; bazaphendukela e Nkosini, ezancengeka ngabo, ibasilise.

23Ngalolosuku kuzakuba lomgwaqo omkhulu osuka eGibhithe usiya eAsiriya, ukuze amaAsiriya eze eGibhithe, lamaGibhithe eAsiriya; lamaGibhithe akhonze lamaAsiriya. 24Ngalolosuku uIsrayeli uzakuba ngowesithathu leGibhithe leAsiriya, isibusiso phakathi komhlaba, 25ezababusisa i Nkosi yamabandla isithi: Ibusisiwe iGibhithe abantu bami, leAsiriya umsebenzi wezandla zami, loIsrayeli ilifa lami.

Copyright information for Ndebele