Isaiah 2

Isithembiso sokuthula

1 Ilizwi uIsaya indodana kaAmozi alibona ngoJuda leJerusalema.

2Kuzakuthi-ke ekupheleni kwezinsuku intaba yendlu ye Nkosi imiswe engqongeni yezintaba, iphakanyiswe phezu kwamaqaqa; lazo zonke izizwe zizajulukela kuyo. 3Lezizwe ezinengi zizahamba zithi: Wozani senyukele entabeni ye Nkosi, endlini kaNkulunkulu kaJakobe, njalo uzasifundisa ngendlela zakhe, sihambe emikhondweni yakhe; ngoba kuzaphuma umlayo eZiyoni, lelizwi le Nkosi eJerusalema. 4Njalo izakwahlulela phakathi kwezizwe, ikhuze abantu abanengi; bazakhanda inkemba zabo zibe yimilomo yamakhuba, lemikhonto yabo ibe zingqamu zokuthena izihlahla; isizwe kasiyikuphakamisela isizwe inkemba, kasisayikufunda impi futhi. 5Ndlu kaJakobe, wozani sihambe ekukhanyeni kwe Nkosi.

Ukugwetshwa kwabazikhukhumezayo

6Ngakho ubalahlile abantu bakho, indlu kaJakobe, ngoba bagcwele okwempumalanga, bayizanuse njengamaFilisti, babambana izandla labantwana bezizwe. 7Lelizwe labo ligcwaliswe isiliva legolide, njalo kakulakuphela kwenotho yabo; lelizwe labo ligcwaliswe amabhiza, njalo kakulakuphela kwenqola zabo. 8Lelizwe labo ligcwaliswe izithombe; bakhothamela imisebenzi yezandla zabo, lalokho iminwe yabo ekwenzileyo. 9Lomuntukazana uyakhothama, lomuntu omkhulu azithobe; ngakho kawubaxoleli. 10Ngena edwaleni, ucatshe othulini, ngenxa yokwesabeka kwe Nkosi, langenxa yodumo lokuphakama kwayo. 11Amehlo aziqhenyayo omuntu azakwehliselwa phansi, lokuzikhukhumeza kwabantu kuzakhothanyiswa, le Nkosi kuphela izaphakanyiswa ngalolosuku. 12Ngoba usuku lwe Nkosi yamabandla luzakuba phezu kwakhe wonke ozigqajayo lozikhukhumezayo, lumelane laye wonke oziphakamisayo, njalo athotshiswe; 13lumelane layo yonke imisedari yeLebhanoni emide lephakemeyo, lumelane lazo zonke izihlahla zama-okhi* zeBashani, 14lumelane lazo zonke intaba ezinde, lumelane lawo wonke amaqaqa aphakemeyo, 15lumelane lawo wonke umphotshongo ophakemeyo, lumelane lawo wonke umthangala obiyelweyo, 16lumelane layo yonke imikhumbi yeTarshishi, lumelane layo yonke imifanekiso eloyisekayo. 17Lokuziqhenya kwabantu kuzakhothanyiswa, lokuzikhukhumeza kwabantu kuzathotshiswa, le Nkosi kuphela izaphakanyiswa ngalolusuku. 18Lezithombe zizaphela du. 19Bazangena-ke ezimbalwini zamadwala lemihomeni yomhlaba, ngenxa yokwesabeka kwe Nkosi langenxa yodumo lokuphakama kwayo, lapho izavuka ukuqhaqhazelisa umhlaba. 20Ngalolosuku umuntu uzalahlela emagundwaneni lakubolulwane izithombe zakhe zesiliva lezithombe zakhe zegolide abazenzela yena ukuzikhonza, 21ukungena emifantwini yamadwala lezingoxweni zamawa, ngenxa yokwesabeka kwe Nkosi langenxa yodumo lokuphakama kwayo, lapho izavuka ukuqhaqhazelisa umhlaba. 22Lina phezani kumuntu, omphefumulo wakhe usemakhaleni akhe; ngoba unakanwa kukuphi?

Copyright information for Ndebele