Isaiah 2

Isithembiso sokuthula

Ilizwi uIsaya indodana kaAmozi alibona ngoJuda leJerusalema.

Kuzakuthi-ke ekupheleni kwezinsuku intaba yendlu ye Nkosi imiswe engqongeni yezintaba, iphakanyiswe phezu kwamaqaqa; lazo zonke izizwe zizajulukela kuyo. Lezizwe ezinengi zizahamba zithi: Wozani senyukele entabeni ye Nkosi, endlini kaNkulunkulu kaJakobe, njalo uzasifundisa ngendlela zakhe, sihambe emikhondweni yakhe; ngoba kuzaphuma umlayo eZiyoni, lelizwi le Nkosi eJerusalema. Njalo izakwahlulela phakathi kwezizwe, ikhuze abantu abanengi; bazakhanda inkemba zabo zibe yimilomo yamakhuba, lemikhonto yabo ibe zingqamu zokuthena izihlahla; isizwe kasiyikuphakamisela isizwe inkemba, kasisayikufunda impi futhi. Ndlu kaJakobe, wozani sihambe ekukhanyeni kwe Nkosi.

Ukugwetshwa kwabazikhukhumezayo

Ngakho ubalahlile abantu bakho, indlu kaJakobe, ngoba bagcwele okwempumalanga, bayizanuse njengamaFilisti, babambana izandla labantwana bezizwe. Lelizwe labo ligcwaliswe isiliva legolide, njalo kakulakuphela kwenotho yabo; lelizwe labo ligcwaliswe amabhiza, njalo kakulakuphela kwenqola zabo. Lelizwe labo ligcwaliswe izithombe; bakhothamela imisebenzi yezandla zabo, lalokho iminwe yabo ekwenzileyo. Lomuntukazana uyakhothama, lomuntu omkhulu azithobe; ngakho kawubaxoleli. 10 Ngena edwaleni, ucatshe othulini, ngenxa yokwesabeka kwe Nkosi, langenxa yodumo lokuphakama kwayo. 11 Amehlo aziqhenyayo omuntu azakwehliselwa phansi, lokuzikhukhumeza kwabantu kuzakhothanyiswa, le Nkosi kuphela izaphakanyiswa ngalolosuku. 12 Ngoba usuku lwe Nkosi yamabandla luzakuba phezu kwakhe wonke ozigqajayo lozikhukhumezayo, lumelane laye wonke oziphakamisayo, njalo athotshiswe; 13 lumelane layo yonke imisedari yeLebhanoni emide lephakemeyo, lumelane lazo zonke izihlahla zama-okhi* zeBashani, 14 lumelane lazo zonke intaba ezinde, lumelane lawo wonke amaqaqa aphakemeyo, 15 lumelane lawo wonke umphotshongo ophakemeyo, lumelane lawo wonke umthangala obiyelweyo, 16 lumelane layo yonke imikhumbi yeTarshishi, lumelane layo yonke imifanekiso eloyisekayo. 17 Lokuziqhenya kwabantu kuzakhothanyiswa, lokuzikhukhumeza kwabantu kuzathotshiswa, le Nkosi kuphela izaphakanyiswa ngalolusuku. 18 Lezithombe zizaphela du. 19 Bazangena-ke ezimbalwini zamadwala lemihomeni yomhlaba, ngenxa yokwesabeka kwe Nkosi langenxa yodumo lokuphakama kwayo, lapho izavuka ukuqhaqhazelisa umhlaba. 20 Ngalolosuku umuntu uzalahlela emagundwaneni lakubolulwane izithombe zakhe zesiliva lezithombe zakhe zegolide abazenzela yena ukuzikhonza, 21 ukungena emifantwini yamadwala lezingoxweni zamawa, ngenxa yokwesabeka kwe Nkosi langenxa yodumo lokuphakama kwayo, lapho izavuka ukuqhaqhazelisa umhlaba. 22 Lina phezani kumuntu, omphefumulo wakhe usemakhaleni akhe; ngoba unakanwa kukuphi?

Copyright information for Ndebele