Isaiah 20

IAsiriya izanqoba iGibhithe leEtiyopiya

1 Ngomnyaka wokufika kukaTharithani eAshidodi, lapho uSarigoni inkosi yeAsiriya wamthuma, lapho walwa leAshidodi wayithumba; 2ngalesosikhathi i Nkosi yakhuluma ngesandla sikaIsaya indodana kaAmozi isithi: Hamba, ukhulule ilembu lesaka ekhalweni lwakho, ukhuphe inyathela lakho enyaweni zakho. Wasesenza njalo, ehambaze engafakanga manyathela. 3I Nkosi yasisithi: Njengalokhu inceku yami uIsaya isihambeze, ingafakanga manyathela okweminyaka emithathu, kube yisibonakaliso lesimanga phezu kweGibhithe laphezu kweEtiyopiya; 4ngokunjalo inkosi yeAsiriya izaqhuba abathunjiweyo beGibhithe labaxotshiweyo beEtiyopiya, abatsha labadala, beze bengafakanga manyathela, lezibunu zisegcekeni, kube lihlazo eGibhithe. 5Basebesethuka baba lenhloni ngeEtiyopiya ithemba labo, langeGibhithe udumo lwabo. 6Abahlali balesisihlenge bazakuthi ngalolosuku: Khangela, linjalo ithemba lethu, lapho esabalekelela usizo khona ukuze sikhululwe ebusweni benkosi yeAsiriya. Pho, thina sizaphunyuka njani?

Copyright information for Ndebele