Isaiah 21

Umbono wokunqotshwa kweBhabhiloni

Umthwalo wenkangala yolwandle.

Njengokudlula kwezivunguzane eningizimu, kuzavela enkangala, elizweni elesabekayo.
Ngaziswe umbono olukhuni; umkhohlisi wenza ngenkohliso, lomchithi uyachitha. Yenyuka Elamu, uvimbezele Mede; ngiqede konke ukububula kwayo. Ngenxa yalokhu ukhalo lwami lugcwele ubuhlungu, imihelo ingibambile njengemihelo yobelethayo; ngagotshiswa ngenxa yokuzwa, ngadideka ngenxa yokubona. Inhliziyo yami yaduha, uvalo lwangesabisa; ukuhwalala engikuloyisayo wakwenza kwaba yikuthuthumela kimi. Lungisa itafula, yendlala ingubo, dlana, unathe; sukumani, ziphathamandla, ligcobe isihlangu. Ngoba yatsho njalo iNkosi kimi: Hamba umise umlindi; akhulume akubonayo. Wasebona inqola, abagadi bamabhiza ababili, inqola kababhemi, inqola yekamela; walalela ngesineke, ngesineke esikhulu. Wasememeza esithi: Isilwane, Nkosi, ngimi njalonjalo emphotshongweni wokulinda emini, njalo ngimi emlindweni ubusuku bonke. Khangela-ke, nansi inqola yomuntu isiza, labagadi bamabhiza ababili. Wasephendula wathi: Iwile, iwile iBhabhiloni; lazo zonke izithombe ezibaziweyo zabonkulunkulu bayo uzidilizele phansi. 10 Lina okubhuliweyo kwami, lendodana yebala lami lokubhulela, engikuzwileyo e Nkosini yamabandla, uNkulunkulu kaIsrayeli, ngilitshelile khona.

Umthwalo weDuma

11 Umthwalo weDuma.

Uyangimemeza eseSeyiri esithi: Mlindi, uthini ngobusuku? Mlindi, uthini ngobusuku?
12 Umlindi wathi: Kuyeza ukusa, lobusuku futhi. Uba libuza, buzani, libuye, lize.

Umthwalo phezu kweArabhiya

13 Umthwalo phezu kweArabhiya.

Ehlathini leArabhiya lizalala ubusuku, lina zindwendwe zeDedani.
14 Mletheleni omileyo amanzi. Abahlali belizwe leTema bahlangabeza obalekayo ngokudla. 15 Ngoba babalekela izinkemba, inkemba ehwatshiweyo, ledandili eligotshiweyo, lobunzima bempi.

16 Ngoba itsho njalo iNkosi kimi: Kusesephakathi komnyaka, njengeminyaka yoqatshiweyo, lonke udumo lweKedari luzaphela. 17 Lensali yenani labatshoki, amaqhawe amaKedari, bazakuba balutshwana. Ngoba i Nkosi uNkulunkulu kaIsrayeli isikhulumile.

Copyright information for Ndebele