Isaiah 21

Umbono wokunqotshwa kweBhabhiloni

1 Umthwalo wenkangala yolwandle.

Njengokudlula kwezivunguzane eningizimu, kuzavela enkangala, elizweni elesabekayo.
2Ngaziswe umbono olukhuni; umkhohlisi wenza ngenkohliso, lomchithi uyachitha. Yenyuka Elamu, uvimbezele Mede; ngiqede konke ukububula kwayo. 3Ngenxa yalokhu ukhalo lwami lugcwele ubuhlungu, imihelo ingibambile njengemihelo yobelethayo; ngagotshiswa ngenxa yokuzwa, ngadideka ngenxa yokubona. 4Inhliziyo yami yaduha, uvalo lwangesabisa; ukuhwalala engikuloyisayo wakwenza kwaba yikuthuthumela kimi. 5Lungisa itafula, yendlala ingubo, dlana, unathe; sukumani, ziphathamandla, ligcobe isihlangu. 6Ngoba yatsho njalo iNkosi kimi: Hamba umise umlindi; akhulume akubonayo. 7Wasebona inqola, abagadi bamabhiza ababili, inqola kababhemi, inqola yekamela; walalela ngesineke, ngesineke esikhulu. 8Wasememeza esithi: Isilwane, Nkosi, ngimi njalonjalo emphotshongweni wokulinda emini, njalo ngimi emlindweni ubusuku bonke. 9Khangela-ke, nansi inqola yomuntu isiza, labagadi bamabhiza ababili. Wasephendula wathi: Iwile, iwile iBhabhiloni; lazo zonke izithombe ezibaziweyo zabonkulunkulu bayo uzidilizele phansi. 10Lina okubhuliweyo kwami, lendodana yebala lami lokubhulela, engikuzwileyo e Nkosini yamabandla, uNkulunkulu kaIsrayeli, ngilitshelile khona.

Umthwalo weDuma

11Umthwalo weDuma.

Uyangimemeza eseSeyiri esithi: Mlindi, uthini ngobusuku? Mlindi, uthini ngobusuku?
12Umlindi wathi: Kuyeza ukusa, lobusuku futhi. Uba libuza, buzani, libuye, lize.

Umthwalo phezu kweArabhiya

13Umthwalo phezu kweArabhiya.

Ehlathini leArabhiya lizalala ubusuku, lina zindwendwe zeDedani.
14Mletheleni omileyo amanzi. Abahlali belizwe leTema bahlangabeza obalekayo ngokudla. 15Ngoba babalekela izinkemba, inkemba ehwatshiweyo, ledandili eligotshiweyo, lobunzima bempi.

16Ngoba itsho njalo iNkosi kimi: Kusesephakathi komnyaka, njengeminyaka yoqatshiweyo, lonke udumo lweKedari luzaphela. 17Lensali yenani labatshoki, amaqhawe amaKedari, bazakuba balutshwana. Ngoba i Nkosi uNkulunkulu kaIsrayeli isikhulumile.

Copyright information for Ndebele