Isaiah 22

Umthwalo weJerusalema

1 Umthwalo wesigodi sombono.

Kutheni kuwe khathesi, ukuthi lowo lalowo wakho akhwele empahleni zezindlu?
2Wena ogcwele umsindo, muzi oxokozelayo, dolobho elilentokozo, ababuleweyo bakho kababulawanga ngenkemba, kabafelanga empini. 3Bonke ababusi bakho babaleke kanyekanye, babotshwe ngabatshoki, bonke abatholakala kuwe, babotshiwe kanyekanye, babaleke besuka khatshana. 4Ngenxa yalokhu ngathi: Susani amehlo kimi; kangikhale ngokubabayo; ungaphangisi ukungiduduza ngenxa yokuchitheka kwendodakazi yabantu bakithi. 5Ngoba kulusuku lokusanganiseka, lolokunyathelela phansi, lolokuphithizela kweNkosi uJehova wamabandla esigodini sombono, lolokudilizela phansi umduli, lokuhlaba umkhosi kuze kube sentabeni. 6IElamu yathatha-ke isikhwama semitshoko, kanye lenqola, abantu, abagadi bamabhiza; leKiri yavumbulula isihlangu. 7Kuzakuthi-ke izigodi zakho ezikhethekileyo zigcwala izinqola, labagadi bamabhiza bazihlele lokuzihlela ngasesangweni.

8Njalo yena uzakwembula isimbombozo sakoJuda; langalolosuku wena uzakhangela izikhali zendlu yehlathi. 9Njalo lizabona imikenke yomuzi kaDavida, ukuthi minengi, liqoqe amanzi echibini elingaphansi. 10Lizabala izindlu zeJerusalema, lidilize izindlu ukuze liqinise umduli. 11Lizakwenza ichibi phakathi kwemiduli yomibili lisenzela amanzi omgodi omdala. Kodwa kaliyikukhangelanga kowakwenzayo, kalimnanzanga owakubumbayo kudala. 12Langalolosuku iNkosi uJehova wamabandla izamemezela ukulila, lokukhala, lokuphucwa kwamakhanda, lokugqokwa kwamalembu amasaka. 13Kodwa khangela, injabulo lokuthaba, ukubulawa kwenkomo, lokuhlatshwa kwezimvu, ukudliwa kwenyama, lokunathwa kwewayini; lathi: Asidleni sinathe, ngoba kusasa sizakufa. 14Kodwa i Nkosi yamabandla yembula endlebeni zami isithi: Isibili lesisono kaliyikusenzelwa inhlawulo yokuthula lize life, kutsho iNkosi uJehova wamabandla.

UEIiyakimi uzathatha isikhundla sikaShebina

15Itsho njalo iNkosi uJehova wamabandla: Hamba uye kulo umphathi, kuShebina, ophezu kwendlu, uthi:

16Ulani lapha, njalo ulobani lapha, ukuthi uzigebhele ingcwaba lapha, njengozigebhela ingcwaba lakhe phezulu, ozigubhela indawo yokuhlala edwaleni? 17Khangela, i Nkosi izakujikijela khatshana, ngokujikijela kwendoda; izakugoqela ngokukugoqela, 18ikuthandele lokukuthandela njengebhola eligiqelwa elizweni elibanzi enhlangothini zombili; uzafela khona, lalapho kuzakuba khona izinqola zakho ezilodumo, wena hlazo lendlu yenkosi yakho! 19Njalo ngizakusunduza usuke esikhundleni sakho, ikuwise ekumeni kwakho.

20Kuzakuthi-ke ngalolosuku ngibize inceku yami uEliyakhimi indodana kaHilikhiya; 21ngizamgqokisa isigqoko sakho, ngimqinise ngebhanti lakho, nginikeze umbuso wakho esandleni sakhe; njalo yena uzakuba nguyise kubahlali beJerusalema lendlini yakoJuda. 22Ngizabeka-ke isihluthulelo sendlu kaDavida ehlombe lakhe; yena uzavula kungavali muntu, avale kungavuli muntu. 23Ngizambethela njengesikhonkwane endaweni eqinileyo; njalo uzakuba yisihlalo sobukhosi esilodumo endlini kayise. 24Bazaphanyeka phezu kwakhe udumo lonke lwendlu kayise, inzalo labantwana, zonke izitsha ezincinyane, kusukela ezitsheni zenkezo kusiya kuzo zonke izitsha zeziphiso. 25Ngalolosuku, itsho i Nkosi yamabandla, isikhonkwane esabethelwa endaweni eqinileyo sizasuswa, siganyulwe siwe; lomthwalo obuphezu kwaso uzaqunywa; ngoba i Nkosi ikhulumile.

Copyright information for Ndebele