Isaiah 23

Umthwalo weTire

Umthwalo weTire.

Qhinqani isililo, mikhumbi yeTarshishi, ngoba ichithiwe, kungabi lendlu, kungabi lokungena. Kuvela elizweni leKitimi kwembuliwe kubo.
Thulani, bahlali besihlenge, wena, abathengiselani beSidoni, abachapha ulwandle, abakugcwalisileyo. Langamanzi amakhulu, inzalo yeShihori, isivuno somfula yinzuzo yayo; njalo iyindawo yezizwe yokuthengiselana. Woba lenhloni, Sidoni, ngoba ulwandle lukhulumile, amandla olwandle, lusithi: Kangihelelwa, kangibelethanga, njalo kangikhulisanga amajaha, kangondlanga izintombi ezimsulwa. Njengasembikweni ngeGibhithe, bazahelelwa ngombiko weTire. Chaphelani eTarshishi, qhinqani isililo, bahlali besihlenge. Yiwo lo yini umuzi wenu ojabulayo, obudala bawo busukela ensukwini zendulo? Inyawo zawo zizawuthwalela khatshana ukuyahlala njengowezizwe. Ngubani oweluleke lokhu ngeTire, omethesi womqhele, obathengisi bayo bayiziphathamandla, obathengiselani bayo ngabadumileyo emhlabeni? I Nkosi yamabandla ikucebisile lokhu, ukonakalisa ukuzigqaja kodumo lonke, ukwenza badeleleke bonke abadumileyo bomhlaba. 10 Dabula ilizwe lakho njengomfula, ndodakazi yeTarshishi; akuselabhanti. 11 Yelulele isandla sayo phezu kolwandle, inyikinye imibuso; i Nkosi ilayezile imelene leKhanani, ukuchitha inqaba zayo. 12 Yasisithi: Kawusayikuphinda ujabule, ntombi emsulwa ecindezelweyo, ndodakazi yeSidoni; sukuma, uchaphele eKhithimu, lakhona kakuyikuba lokuphumula kuwe. 13 Khangela ilizwe lamaKhaladiya; lesisizwe sasingekho; amaSiriya asisekelela bona abahlala enkangala; amisa imiphotshongo yawo yokuvimbezela, abhidliza izigodlo zalo; alenza laba lunxiwa. 14 Qhinqani isililo, mikhumbi yeTarshishi, ngoba inqaba yenu ichithekile.

15 Kuzakuthi-ke ngalolosuku iTire ikhohlakale okweminyaka engamatshumi ayisikhombisa, njengokwensuku zenkosi eyodwa. Ekupheleni kweminyaka engamatshumi ayisikhombisa kuzakuba khona eTire okunjengoma yewule. 16 Thatha ichacho, ubhode umuzi, wule elikhohlakeleyo, utshaye kamnandi, uhlabele ingoma ezinengi, ukuze ukhunjulwe.

17 Kuzakuthi-ke ekupheleni kweminyaka engamatshumi ayisikhombisa i Nkosi iyihambele iTire; njalo izabuyela ekuqatshweni kobuwule bayo; izawula layo yonke imibuso phezu kobuso bomhlaba. 18 Lenzuzo yayo yokuthengiselana lokuqatshwa kwayo kuzaba yibungcwele e Nkosini; kakuyikulondolozwa, kubuthelelwe, ngoba inzuzo yayo yokuthengiselana izakuba ngeyabahlala phambi kwe Nkosi, ukuze badle basuthe, babe lezigqoko ezinhle.

Copyright information for Ndebele