Isaiah 23

Umthwalo weTire

1 Umthwalo weTire.

Qhinqani isililo, mikhumbi yeTarshishi, ngoba ichithiwe, kungabi lendlu, kungabi lokungena. Kuvela elizweni leKitimi kwembuliwe kubo.
2Thulani, bahlali besihlenge, wena, abathengiselani beSidoni, abachapha ulwandle, abakugcwalisileyo. 3Langamanzi amakhulu, inzalo yeShihori, isivuno somfula yinzuzo yayo; njalo iyindawo yezizwe yokuthengiselana. 4Woba lenhloni, Sidoni, ngoba ulwandle lukhulumile, amandla olwandle, lusithi: Kangihelelwa, kangibelethanga, njalo kangikhulisanga amajaha, kangondlanga izintombi ezimsulwa. 5Njengasembikweni ngeGibhithe, bazahelelwa ngombiko weTire. 6Chaphelani eTarshishi, qhinqani isililo, bahlali besihlenge. 7Yiwo lo yini umuzi wenu ojabulayo, obudala bawo busukela ensukwini zendulo? Inyawo zawo zizawuthwalela khatshana ukuyahlala njengowezizwe. 8Ngubani oweluleke lokhu ngeTire, omethesi womqhele, obathengisi bayo bayiziphathamandla, obathengiselani bayo ngabadumileyo emhlabeni? 9I Nkosi yamabandla ikucebisile lokhu, ukonakalisa ukuzigqaja kodumo lonke, ukwenza badeleleke bonke abadumileyo bomhlaba. 10Dabula ilizwe lakho njengomfula, ndodakazi yeTarshishi; akuselabhanti. 11Yelulele isandla sayo phezu kolwandle, inyikinye imibuso; i Nkosi ilayezile imelene leKhanani, ukuchitha inqaba zayo. 12Yasisithi: Kawusayikuphinda ujabule, ntombi emsulwa ecindezelweyo, ndodakazi yeSidoni; sukuma, uchaphele eKhithimu, lakhona kakuyikuba lokuphumula kuwe. 13Khangela ilizwe lamaKhaladiya; lesisizwe sasingekho; amaSiriya asisekelela bona abahlala enkangala; amisa imiphotshongo yawo yokuvimbezela, abhidliza izigodlo zalo; alenza laba lunxiwa. 14Qhinqani isililo, mikhumbi yeTarshishi, ngoba inqaba yenu ichithekile.

15Kuzakuthi-ke ngalolosuku iTire ikhohlakale okweminyaka engamatshumi ayisikhombisa, njengokwensuku zenkosi eyodwa. Ekupheleni kweminyaka engamatshumi ayisikhombisa kuzakuba khona eTire okunjengoma yewule. 16Thatha ichacho, ubhode umuzi, wule elikhohlakeleyo, utshaye kamnandi, uhlabele ingoma ezinengi, ukuze ukhunjulwe.

17Kuzakuthi-ke ekupheleni kweminyaka engamatshumi ayisikhombisa i Nkosi iyihambele iTire; njalo izabuyela ekuqatshweni kobuwule bayo; izawula layo yonke imibuso phezu kobuso bomhlaba. 18Lenzuzo yayo yokuthengiselana lokuqatshwa kwayo kuzaba yibungcwele e Nkosini; kakuyikulondolozwa, kubuthelelwe, ngoba inzuzo yayo yokuthengiselana izakuba ngeyabahlala phambi kwe Nkosi, ukuze badle basuthe, babe lezigqoko ezinhle.

Copyright information for Ndebele