Isaiah 24

Ukwehlulelwa komhlaba

Khangela, i Nkosi yenza umhlaba ube yize, iwenze ube yincithakalo, yone ubuso bawo, ihlakaze abahlali bawo. Kuzakuthi njengabantu kube njalo umpristi; njengesisebenzi kube njalo inkosi yaso; njengencekukazi kube njalo inkosikazi yayo; njengomthengi kube njalo umthengisi; njengombolekisi kube njalo obolekayo; njengomniki wesikwelede, kube njalo okweledayo. Umhlaba uzachitheka lokuchitheka, uphangwe lokuphangwa; ngoba i Nkosi ilikhulumile lelilizwi. Umhlaba uyalila, ubune, ilizwe liyadangala, libune; abantu bomhlaba abaphakemeyo bayadangala. Umhlaba lawo ungcolisiwe ngaphansi kwabahlali bawo; ngoba beqile imilayo, baguqula isimiso, bephula isivumelwano esilaphakade. Ngenxa yalokho isiqalekiso siwuqedile umhlaba, labahlala kuwo bayachitheka; ngakho-ke abahlali bomhlaba batshisiwe, njalo kusale abantu abalutshwana. Iwayini elitsha liyalila, ivini lidangale, bonke abanhliziyo ethokozayo bayabubula. Injabulo yezigubhu iphelile, umsindo wabajabulayo uphelile, intokozo yechacho iphelile. Kabayikunatha iwayini ngengoma; okunathwayo okulamandla kuzababa kwabakunathayo. 10 Umuzi wencithakalo ubhidlikile, yonke indlu ivaliwe ukuze kungangenwa. 11 Kukhalelwa iwayini ezitaladeni; intokozo yonke ifiphele, injabulo yomhlaba inyamalele. 12 Emzini kusele incithakalo, lesango litshayiwe lachithwa.

13 Ngoba phakathi kwelizwe, phakathi kwabantu, kuzakuba njalo njengokunyikinywa kwesihlahla somhlwathi, njengokukhothoza sesiphelile isivuno sezithelo zevini. 14 Bona bazaphakamisa ilizwi labo, bazahlabelela ubukhosi beNkosi, bamemeze beselwandle. 15 Ngenxa yalokhu dumisani i Nkosi ekukhanyeni, ibizo leNkosi uNkulunkulu kaIsrayeli ezihlengeni zolwandle.

16 Sizwile amahubo avela emkhawulweni womhlaba, udumo kolungileyo. Kodwa ngathi: Ukucaka kwami, ukucaka kwami! Maye kimi! Abenzi benkohliso benze ngokukhohlisa; yebo abenzi benkohliso benze ngokukhohlisa okukhulu. 17 Ukwesaba lomgodi lomjibila kuphezu kwakho, wena mhlali womhlaba. 18 Kuzakuthi-ke obalekela umsindo wokwesaba awele emgodini; lowenyuka phakathi komgodi abanjwe ngumjibila; ngoba amawindi aphezulu avulekile, lezisekelo zomhlaba ziyaqhaqhazela. 19 Umhlaba wephukile lokwephuka, umhlaba udatshudatshuliwe, umhlaba uyanyikinyeka kakhulu. 20 Umhlaba uzadiyazela lokudiyazela njengesidakwa, uzunguzeke njengedumba; lesiphambeko sawo sizakuba nzima phezu kwawo; uzakuwa, ungabe usavuka futhi. 21 Kuzakuthi-ke ngalolosuku i Nkosi ijezise ibutho labaphakemeyo abaphezulu, lamakhosi omhlaba phezu komhlaba. 22 Bazabuthelwa ndawonye njengezibotshwa zibuthelwa emgodini, bavalelwe entolongweni, langemva kwensuku ezinengi bethekelelwe. 23 Khona inyanga izayangeka, lelanga libe lenhloni, lapho i Nkosi yamabandla izabusa entabeni iZiyoni laseJerusalema, laphambi kwabadala bayo ngenkazimulo.

Copyright information for Ndebele