Isaiah 24

Ukwehlulelwa komhlaba

1 Khangela, i Nkosi yenza umhlaba ube yize, iwenze ube yincithakalo, yone ubuso bawo, ihlakaze abahlali bawo. 2Kuzakuthi njengabantu kube njalo umpristi; njengesisebenzi kube njalo inkosi yaso; njengencekukazi kube njalo inkosikazi yayo; njengomthengi kube njalo umthengisi; njengombolekisi kube njalo obolekayo; njengomniki wesikwelede, kube njalo okweledayo. 3Umhlaba uzachitheka lokuchitheka, uphangwe lokuphangwa; ngoba i Nkosi ilikhulumile lelilizwi. 4Umhlaba uyalila, ubune, ilizwe liyadangala, libune; abantu bomhlaba abaphakemeyo bayadangala. 5Umhlaba lawo ungcolisiwe ngaphansi kwabahlali bawo; ngoba beqile imilayo, baguqula isimiso, bephula isivumelwano esilaphakade. 6Ngenxa yalokho isiqalekiso siwuqedile umhlaba, labahlala kuwo bayachitheka; ngakho-ke abahlali bomhlaba batshisiwe, njalo kusale abantu abalutshwana. 7Iwayini elitsha liyalila, ivini lidangale, bonke abanhliziyo ethokozayo bayabubula. 8Injabulo yezigubhu iphelile, umsindo wabajabulayo uphelile, intokozo yechacho iphelile. 9Kabayikunatha iwayini ngengoma; okunathwayo okulamandla kuzababa kwabakunathayo. 10Umuzi wencithakalo ubhidlikile, yonke indlu ivaliwe ukuze kungangenwa. 11Kukhalelwa iwayini ezitaladeni; intokozo yonke ifiphele, injabulo yomhlaba inyamalele. 12Emzini kusele incithakalo, lesango litshayiwe lachithwa.

13Ngoba phakathi kwelizwe, phakathi kwabantu, kuzakuba njalo njengokunyikinywa kwesihlahla somhlwathi, njengokukhothoza sesiphelile isivuno sezithelo zevini. 14Bona bazaphakamisa ilizwi labo, bazahlabelela ubukhosi beNkosi, bamemeze beselwandle. 15Ngenxa yalokhu dumisani i Nkosi ekukhanyeni, ibizo leNkosi uNkulunkulu kaIsrayeli ezihlengeni zolwandle.

16Sizwile amahubo avela emkhawulweni womhlaba, udumo kolungileyo. Kodwa ngathi: Ukucaka kwami, ukucaka kwami! Maye kimi! Abenzi benkohliso benze ngokukhohlisa; yebo abenzi benkohliso benze ngokukhohlisa okukhulu. 17Ukwesaba lomgodi lomjibila kuphezu kwakho, wena mhlali womhlaba. 18Kuzakuthi-ke obalekela umsindo wokwesaba awele emgodini; lowenyuka phakathi komgodi abanjwe ngumjibila; ngoba amawindi aphezulu avulekile, lezisekelo zomhlaba ziyaqhaqhazela. 19Umhlaba wephukile lokwephuka, umhlaba udatshudatshuliwe, umhlaba uyanyikinyeka kakhulu. 20Umhlaba uzadiyazela lokudiyazela njengesidakwa, uzunguzeke njengedumba; lesiphambeko sawo sizakuba nzima phezu kwawo; uzakuwa, ungabe usavuka futhi. 21Kuzakuthi-ke ngalolosuku i Nkosi ijezise ibutho labaphakemeyo abaphezulu, lamakhosi omhlaba phezu komhlaba. 22Bazabuthelwa ndawonye njengezibotshwa zibuthelwa emgodini, bavalelwe entolongweni, langemva kwensuku ezinengi bethekelelwe. 23Khona inyanga izayangeka, lelanga libe lenhloni, lapho i Nkosi yamabandla izabusa entabeni iZiyoni laseJerusalema, laphambi kwabadala bayo ngenkazimulo.

Copyright information for Ndebele