Isaiah 25

Ingoma yokubonga i Nkosi ngezenzo zayo

 Nkosi unguNkulunkulu wami; ngizakuphakamisa, ngidumise ibizo lakho; ngoba wenzile okumangalisayo; amacebo akho endulo aluthembeko leqiniso. Ngoba wenzile umuzi waba yinqwaba; umuzi obiyelweyo ube lunxiwa; isigodlo sabezizwe singabi ngumuzi; kasiyikwakhiwa kuze kube nininini. Ngenxa yalokho abantu abalamandla bazakudumisa, umuzi wezizwe ezilesihluku ukwesabe. Ngoba ubungamandla kubayanga, amandla kosweleyo ekuhluphekeni kwakhe, isiphephelo kuzulu lesiphepho, umthunzi ekutshiseni, lapho ukuvuthela kwabalolunya kunjengezulu lesiphepho emdulini. Uzakwehlisa umsindo wabezizwe njengokutshisa endaweni eyomileyo; ukutshisa emthunzini weyezi; ingoma yabalolunya izathotshiswa.

Lakulintaba i Nkosi yamabandla izakwenzela abantu bonke idili lezinto ezinonileyo, idili lamawayini alenzece, lezinto ezinonileyo zigcwele umnkantsho, lamawayini alenzece acengekileyo. Izaginya kulintaba ubuso besembeso esembese bonke abantu, lesigubuzelo eselukiweyo phezu kwezizwe zonke. Izaginya ukufa ekunqobeni, leNkosi uJehova izakwesula inyembezi izisuse ebusweni bonke, isuse lehlazo labantu bayo emhlabeni wonke; ngoba i Nkosi ikhulumile.

Kuzakuthiwa-ke ngalolosuku: Khangela, lo nguNkulunkulu wethu; silindele kuye, njalo uzasisindisa; le yi Nkosi; siyilindele, sizathaba, sithokoze kusindiso lwayo. 10 Ngoba isandla se Nkosi sizaphumula kulintaba, loMowabi uzanyathelelwa phansi kwayo, njengamahlanga abuthelelweyo enyathelelwa enqumbini yomquba. 11 Njalo izakwelula izandla zayo phakathi kwakhe njengontshezayo ezelula ukuze antsheze; njalo izathobisa ukuzigqaja kwakhe kanye lempango yezandla zakhe. 12 Lenqaba ephakemeyo yemiduli yakho izayidilizela phansi, iyehlisele phansi, iyifikise emhlabathini, ethulini.

Copyright information for Ndebele