Isaiah 26

Ingoma yokukhululwa

Ngalolosuku lingoma izahlatshelwa elizweni lakoJuda ethi:

Silomuzi oqinileyo; uNkulunkulu uzamisa usindiso lube yimiduli lezinqaba.
Vulani amasango ukuze singene isizwe esilungileyo esigcina amaqiniso. Uzamgcina ekuthuleni okupheleleyo ongqondo yakhe yeyama phezu kwakho, ngoba ethemba kuwe. Thembani e Nkosini kokuphela, ngoba e Nkosini uJehova kulidwala elilaphakade. Ngoba ibehlisela phansi abahlala engqongeni; umuzi ophakemeyo, iwehlisela phansi; iwehlisela phansi emhlabathini, iwufikise othulini. Unyawo luzawunyathelela phansi, ngitsho inyawo zabayanga, amanyathela abaswelayo.

Indlela yabalungileyo iyikuqonda okukhulu; wena oqondileyo, uyalinganisa umkhondo wabalungileyo. Yebo, endleleni yezahlulelo zakho,  Nkosi, sikulindele; isiloyiso somphefumulo wethu sisebizweni lakho lekukukhumbuleni. Ngomphefumulo wami ngikuloyisile ebusuku; yebo, ngomoya wami ophakathi kwami ngizakudinga ngovivi; ngoba lapho izahlulelo zakho zisemhlabeni, abahlali bomhlaba bazafunda ukulunga. 10 Uba umusa utshengiswa okhohlakeleyo, kube kanti kayikufunda ukulunga; elizweni lobuqotho uzakwenza okubi, njalo kayikubona ubukhosi be Nkosi. 11  Nkosi, isandla sakho siphakeme, kabayikubona; kodwa bazabona babe lenhloni ngenxa yomhawu ebantwini; yebo umlilo uzaziqeda izitha zakho.

12  Nkosi, uzasimisela ukuthula, ngoba lawe usenzele yonke imisebenzi yethu. 13  Nkosi Nkulunkulu wethu, amanye amakhosi ngaphandle kwakho ake abusa phezu kwethu; kodwa ngawe kuphela sizakhumbula ibizo lakho. 14 Afile, kawayikuphila; kawasekho, kawayikuvuka; ngakho uwaphindisele wawachitha, waqeda konke ukukhunjulwa kwawo. 15 Usandisile isizwe,  Nkosi, wasandisa isizwe; uyadunyiswa; usisusele khatshana kuyo yonke imikhawulo yomhlaba. 16  Nkosi, besekuhluphekeni bakwethekelele, bathulula umkhuleko lapho ukujezisa kwakho kuphezu kwabo. 17 Njengowesifazana okhulelweyo sekusondele ukubeletha, esebuhlungwini, ekhala emihelweni yakhe, saba njalo ebusweni bakho,  Nkosi. 18 Sasikhulelwe, sasisebuhlungwini, kwakungathi sibelethe umoya. Kasenzanga ukukhululwa emhlabeni, njalo abahlali bomhlaba kabawanga. 19 Abafileyo bakho bazaphila, lesidumbu sami, bazavuka. Vukani, limemeze ngentokozo, lina elihlala ethulini; ngoba amazolo akho anjengamazolo okukhanya, lomhlaba uzabakhupha abafileyo.

Ukwahlulelwa lokubuyiswa kukaIsrayeli

20 Hambani bantu bami, lingene emakamelweni enu, livale iminyango yenu ngemva kwenu, licatshe okwesikhatshana, luze ludlule ulaka. 21 Ngoba, khangelani, i Nkosi iyaphuma endaweni yayo ukuthi ijezise abahlali bomhlaba ngenxa yobubi babo; lomhlaba uzaveza igazi lawo, ungabe usabafihla ababuleweyo bawo.

Copyright information for Ndebele