Isaiah 27

Ukubuyiswa kukaIsrayeli

1 Ngalolosuku i Nkosi ngenkemba yayo elukhuni lenkulu lelamandla izajezisa uLeviyathani*, inyoka ebalekayo, ngitsho uLeviyathani inyoka egoqanayo, ibulale umgobho oselwandle.

2Ngalolosuku hlabelelani ngaso isivini sewayini elibomvu. 3Mina  Nkosi, ngiyasilondoloza, ngiyasithelela isikhathi sonke; hlezi kube khona osonayo ngisilondoloze ebusuku lemini. 4Ukuthukuthela kakukho kimi. Ngubani ongabeka ukhula oluhlabayo lameva kumelane lami empini? Bengizamatsha ngidabule phakathi kwakho, ngikutshise kanyekanye. 5Kumbe kabambelele emandleni ami, enze ukuthula lami; uzakwenza ukuthula lami.

6Izakwenza abavela koJakobe bagxile, uIsrayeli uzahluma, akhahlele, agcwalise ubuso bomhlaba ngezithelo.

7Imtshayile yini njengokutshaya kwayo oyitshayayo? Ubulewe yini njengokubulawa kwababulewe nguye? 8Ngokulinganisa, ekukuxotsheni izaphikisana lakho; izakususa ngomoya wayo olukhuni ngosuku lomoya wempumalanga. 9Ngakho ngalokhu isiphambeko sikaJakobe sizahlawulelwa; lalokhu kuyisithelo sonke sokususa isono sakhe, lapho esenza ukuthi wonke amatshe elathi abe njengamatshe ekalaga avuthuziweyo, izixuku lezithombe kakuyikuma. 10Ngoba umuzi obiyelweyo uzakuba wodwa, indawo yokuhlala ixotshwe, itshiywe njengenkangala; lapho ithole lizakudla khona, lilale khona, liqede izingatsha zawo. 11Lapho ingatsha zawo sezomile zizakwephulwa; abesifazana beze bazibase; ngoba bangabantu abangaqedisisiyo; ngakho-ke lowo owabenzayo kayikubahawukela, lowababumbayo kayikubatshengisa umusa.

12Kuzakuthi-ke ngalolosuku i Nkosi ibhule kusukela esifudlaneni somfula kuze kube semfuleni weGibhithe; lina lizabuthwa ngamunye ngamunye, bantwana bakoIsrayeli. 13Kuzakuthi-ke ngalolosuku kuvuthelwe uphondo olukhulu, lalabo ababebhubhe elizweni leAsiriya labaxotshelwe elizweni leGibhithe, bazabuya bayikhonze i Nkosi entabeni engcwele eJerusalema.

Copyright information for Ndebele