Isaiah 27

Ukubuyiswa kukaIsrayeli

Ngalolosuku i Nkosi ngenkemba yayo elukhuni lenkulu lelamandla izajezisa uLeviyathani*, inyoka ebalekayo, ngitsho uLeviyathani inyoka egoqanayo, ibulale umgobho oselwandle.

Ngalolosuku hlabelelani ngaso isivini sewayini elibomvu. Mina  Nkosi, ngiyasilondoloza, ngiyasithelela isikhathi sonke; hlezi kube khona osonayo ngisilondoloze ebusuku lemini. Ukuthukuthela kakukho kimi. Ngubani ongabeka ukhula oluhlabayo lameva kumelane lami empini? Bengizamatsha ngidabule phakathi kwakho, ngikutshise kanyekanye. Kumbe kabambelele emandleni ami, enze ukuthula lami; uzakwenza ukuthula lami.

Izakwenza abavela koJakobe bagxile, uIsrayeli uzahluma, akhahlele, agcwalise ubuso bomhlaba ngezithelo.

Imtshayile yini njengokutshaya kwayo oyitshayayo? Ubulewe yini njengokubulawa kwababulewe nguye? Ngokulinganisa, ekukuxotsheni izaphikisana lakho; izakususa ngomoya wayo olukhuni ngosuku lomoya wempumalanga. Ngakho ngalokhu isiphambeko sikaJakobe sizahlawulelwa; lalokhu kuyisithelo sonke sokususa isono sakhe, lapho esenza ukuthi wonke amatshe elathi abe njengamatshe ekalaga avuthuziweyo, izixuku lezithombe kakuyikuma. 10 Ngoba umuzi obiyelweyo uzakuba wodwa, indawo yokuhlala ixotshwe, itshiywe njengenkangala; lapho ithole lizakudla khona, lilale khona, liqede izingatsha zawo. 11 Lapho ingatsha zawo sezomile zizakwephulwa; abesifazana beze bazibase; ngoba bangabantu abangaqedisisiyo; ngakho-ke lowo owabenzayo kayikubahawukela, lowababumbayo kayikubatshengisa umusa.

12 Kuzakuthi-ke ngalolosuku i Nkosi ibhule kusukela esifudlaneni somfula kuze kube semfuleni weGibhithe; lina lizabuthwa ngamunye ngamunye, bantwana bakoIsrayeli. 13 Kuzakuthi-ke ngalolosuku kuvuthelwe uphondo olukhulu, lalabo ababebhubhe elizweni leAsiriya labaxotshelwe elizweni leGibhithe, bazabuya bayikhonze i Nkosi entabeni engcwele eJerusalema.

Copyright information for Ndebele