Isaiah 28

UEfrayimi uyaxwayiswa

1 Maye kumqhele wokuzigqaja wezidakwa zakoEfrayimi, obuhle benkazimulo yazo buliluba elibunayo, eliphezu kwekhanda lezihotsha ezivundileyo zalabo abatshaywe liwayini. 2Khangela, iNkosi ilaye olamandla loqinileyo, ozaphosela emhlabeni ngesandla, njengezulu lesiphepho elilesiqhotho, isiphepho esichithayo, njengempophoma yamanzi alamandla akhukhulayo. 3Umqhele wokuziqgaja wezidakwa zakoEfrayimi uzanyathelwa phansi ngezinyawo, 4lobuhle benkazimulo yakhe, obuphezu kwekhanda lesihotsha esivunde kakhulu, buzakuba liluba elibunayo, njengesithelo esivuthwe masinyane kungakafiki ihlobo; okuthi osibonileyo asibone, sisesesandleni sakhe asiginye.

5Ngalolosuku i Nkosi yamabandla izakuba ngumqhele wenkazimulo, lesidlodlo sobuhle kunsali yabantu bayo, 6lomoya wesahlulelo kulowo ohlalela isahlulelo, lamandla kulabo ababuyisela impi esangweni. 7Lalaba baduhile ngenxa yewayini, langenxa yokunathwayo okulamandla baphambukile; umpristi lomprofethi baduhile ngenxa yokunathwayo okulamandla, baginywe liwayini, baphambukile ngenxa yokunathwayo okulamandla; bayaduha emibonweni, bakhubeke kusahlulelo. 8Ngoba wonke amatafula agcwele amahlanzo lokungcola, kakulandawo engangcolanga.

9Izafundisa bani ulwazi, njalo izakwenza bani aqedisise umbiko? Abalunyuliweyo echagweni, abakhunyuliweyo emabeleni. 10Ngoba umthetho phezu komthetho, umthetho phezu komthetho; umzila phezu komzila, umzila phezu komzila; lapha okuncinyane, laphayana okuncinyane. 11Ngoba ngendebe eziklolodayo, langolunye ulimi izakhuluma kulababantu, 12ethi kubo: Lokhu yikuphumula, phumuzani abadiniweyo; lalokhu yikuvuselela; kodwa kabathandanga ukuzwa. 13Kodwa ilizwi le Nkosi lizakuba kibo umthetho phezu komthetho, umthetho phezu komthetho; umzila phezu komzila, umzila phezu komzila; lapha kancinyane, laphayana kancinyane; ukuze bahambe, bawe nyovane, bephuke, bathiywe, bathunjwe.

14Ngakho zwanini ilizwi le Nkosi, bantu abaklolodayo, elibusa lababantu abaseJerusalema. 15Ngoba lithe: Senze isivumelwano lokufa, njalo senze isivumelwano lesihogo; lapho isiswepu esiphuphumayo sisedlula, kakuyikufika kithi; ngoba senze amanga aba yisiphephelo sethu, sacatsha ngaphansi kwenkohliso. 16Ngakho itsho njalo iNkosi uJehova: Khangela, ngibeka eZiyoni ilitshe lesisekelo, ilitshe elihloliweyo, ilitshe lengonsi eliligugu, isisekelo esisekelweyo; okholwayo kayikuphangisa. 17Isahlulelo laso ngizasibeka entanjeni, lokulunga entanjeni yokuqondisa; lesiqhotho sizakhukhula isiphephelo samanga; lamanzi agabhele indawo yokucatsha. 18Lesivumelwano senu lokufa sizaphela, lesivumelwano senu lesihogo kasiyikuma; lapho isiswepu esikhukhulayo sisedlula, khona lizanyathelelwa phansi yikho. 19Kusukela esikhathini sokwedlula kwaso, sizalithatha; ngoba ukusa ngokusa sizakwedlula, emini lebusuku; njalo kuzakuba ngokwesabisayo kuphela ukuqedisisa umbiko. 20Ngoba umbheda mfitshane kakhulu ukuthi umuntu azelule kuwo, lengubo yincinyane kakhulu ukuthi umuntu azigoqele ngayo. 21Ngoba i Nkosi izavuka njengentabeni yePerazimi, ithukuthele njengesigodini seGibeyoni, ukuze yenze umsebenzi wayo, umsebenzi wayo ongejwayelekanga, yenze isenzo sayo, isenzo sayo esingejwayelekanga. 22Ngakho-ke lingahleki usulu, hlezi izibopho zenu ziqiniswe; ngoba ngizwile eNkosini uJehova wamabandla ngokuqedwa okuqunywe phezu komhlaba wonke.

Inhlakanipho kaNkulunkulu

23Bekani indlebe, lizwe ilizwi lami; lalelani lizwe inkulumo yami. 24Umlimi ulimela ukuhlanyela lonke usuku yini? Uyavula abhuqe umhlabathi wakhe yini? 25Lapho esewuhlelembile ubuso bawo, kaphosi yini amafitshizi*, ahlakaze ikumini*, afake emizileni ingqoloyi lebhali*, lespelite* endaweni ekhethelwe yona? 26Ngoba uNkulunkulu wakhe uyamazisa ngendlela, amfundise. 27Ngoba amafitshizi kawabhulwa ngobhulo, levili lenqola kaliphendulwa phezu kwekumini; kodwa amafitshizi atshaywa ngoswazi, lekumini ngentonga. 28Amabele esinkwa ayachotshozwa; ngoba kayikuhlala ewabhula kokuphela, loba ewachoboza ngevili lenqola yakhe, njalo kawachobozi ngamabhiza akhe. 29Lalokhu kuvela e Nkosini yamabandla; iyamangalisa ekwelulekeni, yinkulu ekusebenzeni.

Copyright information for Ndebele