Isaiah 29

Okuzakwenzeka eJerusalema

Maye kuAriyeli, iAriyeli umuzi uDavida amisa kuwo inkamba! Yengezelelani umnyaka emnyakeni; kayibhode imikhosi. Kanti ngizayicindezela iAriyeli, njalo kube khona ukulila losizi; kuzakuba njengeAriyeli kimi. Njalo ngizamisa inkamba inhlangothi zakho zonke, ngikuvimbezele ngedundulu, ngikumisele izinqaba ezimelene lawe. Njalo uzakwehliselwa phansi, ukhulume usemhlabathini, lenkulumo yakho izakuba phansi ethulini, lelizwi lakho lizakuba njengeloledlozi liphuma emhlabathini, lenkulumo yakho ibe ngumlozwi ophuma othulini. Njalo ixuku labezizwe bakho lizakuba njengothuli olucholekileyo, lexuku labalesihluku libe njengamakhoba adlulayo. Yebo, kuzahle kube masinyane. Uzakwethekelelwa yi Nkosi yamabandla ngokuduma, langokuzamazama komhlaba, lomsindo omkhulu, isivunguzane, lesiphepho, lelangabi lomlilo oqothulayo.

Lexuku lezizwe zonke elilwa limelene leAriyeli, ngitsho zonke ezilwa zimelene layo lezinqaba zayo, leziyicindezelayo, zizakuba njengephupho, umbono webusuku. Kuzakuba lanjengolambileyo ephupha; khangela-ke, uyadla, kodwa aphaphame, lomphefumulo wakhe ungelalutho; loba njengowomileyo ephupha, khangela-ke, uyanatha, kodwa aphaphame, khangela-ke uphelelwa ngamandla, lomphefumulo wakhe uyalangatha; lizakuba njalo ixuku lazo zonke izizwe ezilwa zimelene lentaba iZiyoni.

Ukuphumputheka kukaIsrayeli

Manini, lithithibale; ziphumphuthekiseni liphumphutheke; badakiwe, kodwa hatshi ngewayini; bayadiyazela, kodwa hatshi ngenxa yokunathwayo okulamandla. 10 Ngoba i Nkosi ithululele phezu kwenu umoya wobuthongo obunzima, yavala amehlo enu; abaprofethi lezinhloko zenu, ababoni, ibagubuzele.

11 Lawo wonke umbono usube kini njengamazwi ogwalo olunanyekiweyo okuthi balunika owazi umbhalo, besithi: Bala lokhu siyakuncenga; yena athi: Ngingeke, ngoba lunanyekiwe. 12 Ugwalo beselunikwa ongazi umbhalo, besithi: Bala lokhu, siyakuncenga; yena athi: Kangiwazi umbhalo.

13 INkosi yasisithi:

Ngenxa yokuthi lababantu besondela ngomlomo wabo langezindebe zabo bengihlonipha, kodwa babeka inhliziyo zabo khatshana lami, lokungesaba kwabo kufundiswa ngumlayo wabantu;
14 ngakho, khangela, ngizaqhubeka ukuphatha lababantu ngokumangalisayo, umsebenzi omangalisayo lesimanga; ngoba inhlakanipho yabahlakaniphileyo babo izaphela, lokuqedisisa kwabaqedisisayo babo kucatshe. 15 Maye kulabo abajula besuka e Nkosini ukuze bafihle icebo labo, lemisebenzi yabo isemnyameni, bathi: Ngubani osibonayo? Njalo ngubani osaziyo? 16 Ukugonqomisa kwenu kuthiwa kunjengebumba lombumbi! Ngoba umsebenzi uzakutsho yini ngaye owenzileyo ukuthi: Kangenzanga? Kumbe okubunjiweyo kungatsho yini ngombumbi wakho ukuthi: Kaqedisisi?

17 Kakuseyisikhatshana esifitshane yini, ukuthi iLebhanoni liphendulwe libe yinsimu ethelayo, lensimu ethelayo ithiwe injengehlathi? 18 Njalo ngalolosuku izacuthe zizakuzwa amazwi ogwalo, lamehlo eziphofu abone ekufiphaleni lemnyameni. 19 Abathobekileyo labo bazakwandisa intokozo e Nkosini, labangabayanga ebantwini bathokoze koNgcwele kaIsrayeli. 20 Ngoba olesihluku kayikuba khona, lodelelayo uqediwe, labo bonke abalindele okubi bazaqunywa; 21 abenza umuntu one ngelizwi, bambekele umjibila okhuzayo esangweni, baphambule olungileyo ngento engelutho.

22 Ngakho itsho njalo i Nkosi eyahlenga uAbrahama, ngendlu kaJakobe:

Khathesi uJakobe kayikuba lanhloni, lobuso bakhe khathesi kabuyikuhloba.
23 Ngoba lapho ebona abantwana bakhe, umsebenzi wezandla zami, phakathi kwakhe, bazangcwelisa ibizo lami; bangcwelise oNgcwele kaJakobe, besabe uNkulunkulu kaIsrayeli. 24 Lalabo abaduhayo emoyeni bazakwazi ukuqedisisa, labangungunayo bazafunda imfundiso.

Copyright information for Ndebele