Isaiah 3

Ukugwetshwa kweJerusalema loJuda

1 Ngoba khangela, iNkosi, uJehova wamabandla, izasusa eJerusalema lakoJuda insika lodondolo, insika yonke yesinkwa, lensika yonke yamanzi, 2iqhawe, lendoda yempi, umahluleli, lomprofethi, umvumisi, lomdala, 3induna yamatshumi amahlanu, lowemukelekayo ngobuso, lomeluleki, lesanuse esihlakaniphileyo, lowazi amalumbo. 4Ngizabanika abafana babe yizikhulu zabo, lezihluku zizabusa phezu kwabo. 5Labantu bazacindezelwa, omunye komunye, lowo lalowo kumakhelwane wakhe; ijaha lizadelela omdala, lodelelekayo ohloniphekayo. 6Lapho umuntu ezabamba umfowabo wendlu kayise athi: Wena ulesembatho, woba ngumbusi wethu, lokhukuchithakala kube ngaphansi kwesandla sakho; 7uzaphakamisa ngalolosuku athi: Kangiyikuba ngumelaphi, njalo endlini yami kakulakudla kakulasembatho; lingangimisi ngibe ngumbusi wabantu. 8Ngoba iJerusalema ikhubekile, loJuda uwile, ngoba ulimi lwabo lezenzo zabo kumelene le Nkosi, ukuvukela amehlo obukhosi bayo.

9Ukukhangeleka kobuso babo kuyafakaza ngabo; bememezela izono zabo njengeSodoma, kabazifihli. Maye kumphefumulo wabo! Ngoba bazenzela okubi. 10Tshelani olungileyo ukuthi kuzakuba kuhle kuye; ngoba bazakudla isithelo sezenzo zabo. 11Maye kokhohlakeleyo! Kuzakuba kubi kuye; ngoba umvuzo wezandla zakhe uzakwenziwa kuye.

12Abantu bami, abacindezeli babo ngabantwana, labesifazana bayababusa. Bantu bami, abakhokheli benu ngabaduhisi, basanganisa indlela yemikhondo yenu. 13I Nkosi izimisele ukulabhela, imi ukuthi yahlulele abantu. 14I Nkosi ingena kusahlulelo labadala babantu bayo leziphathamandla zayo; ngoba lina lidle isivini; impango yomyanga isezindlini zenu. 15Lilani, lichoboza abantu bami, lichola ubuso babayanga? itsho iNkosi uJehova wamabandla.

Ukugwetshwa kwabesifazana beZiyoni

16I Nkosi yasisithi: Ngenxa yokuthi amadodakazi eZiyoni eziphakamisile, ehamba elule intamo, ehuga ngamehlo, ehamba ngokuxoxomela ehamba, ekhencezisa izigqizo enyaweni zawo, 17ngakho iNkosi izakwenza inkanda yamadodakazi eZiyoni ibe loqweqwe, le Nkosi izanqunula izitho zawo zangasese. 18Ngalolosuku iNkosi izasusa ubuhle bezigqizo zawo, lezicwatsho, lamasongo anjengenyanga, 19amacici, lamasongo, lezimbombozo, 20amaqhiye, lezigetsho, lamabhanti, lemifuma, lezintebe, 21izindandatho, lamacici amakhala, 22izigqoko zemikhosi, lamajazi, lezembatho, lezamba, 23lezibuko, lezigqoko zelembu elicolekileyo kakhulu, lamaqhele, lamaveyili. 24Kuzakuthi-ke endaweni yamakha kube levumba, lendaweni yebhanti kube khona igoda, lendaweni yenwele ezenziwe kuhle kube khona impabanga, lendaweni yesigqoko esihle kube khona amalembu amasaka, ukutsha endaweni yobuhle. 25Amadoda akho azakuwa ngenkemba, lamaqhawe akho empini. 26Lamasango ayo azakhala alile; yenziweze izahlala emhlabathini.

Copyright information for Ndebele