Isaiah 30

Ubuze bokwenza isivumelwano leGibhithe

1 Maye ebantwaneni abahlamukayo! itsho i Nkosi, abenza icebo, kodwa elingeyisilo elami, abembesa ngesembeso, kodwa esingesiso somoya wami, ukuze bengezelele isono phezu kwesono. 2Abahamba ukwehlela eGibhithe, njalo bengabuzanga umlomo wami, ukuze baziqinise emandleni kaFaro, bathembele emthunzini weGibhithe! 3Ngakho amandla kaFaro azakuba yinhloni kini, lokuthembela emthunzini weGibhithe kube yikuyangeka. 4Ngoba iziphathamandla zakhe zaziseZowani lezithunywa zakhe zafika eHanesi. 5Bonke izabayangisa ngabantu ababengelakubasiza, bangabi luncedo njalo bangabi yinzuzo, kodwa babe luyangiso njalo babe lihlazo.

6Umthwalo wezilo zeningizimu.

Elizweni lokucindezelwa lembandezelo, lapho okuvela khona ibhongo lesilwane, ibululu lenyoka ephaphayo elokutshisa, bathwala inotho yabo emhlane wamathole abobabhemi, lokuligugu kwabo phezu kwamalunda amakamela, bekusa ebantwini abangelasizo.
7Ngoba amaGibhithe azasiza ngeze langokungelalutho; ngakho ngakhala ngalokhu ngathi: Amandla abo yikuhlala bathule.

8Khathesi hamba, ukubhale phambi kwabo esibhebheni, ukulobe ngokugubha egwalweni, ukuze kube khona kuze kube lusuku lokucina, kuze kube laphakade. 9Ngoba bangabantu abavukelayo, abantwana abaqamba amanga, abantwana abangathandi ukuzwa umlayo we Nkosi; 10abathi kubaboni: Lingaboni; lakubakhangeli: Lingasikhangeleli izinto eziqondileyo; khulumani kithi izinto ezibutshelezi, likhangele izinkohliso, 11phumani endleleni, liphambuke lisuke emkhondweni, lisuse oNgcwele kaIsrayeli phambi kwethu. 12Ngakho utsho njalo oNgcwele kaIsrayeli uthi: Ngoba lidelele lelilizwi, lathembela kucindezelo lokuphambeneyo, labambelela kukho. 13Ngakho lobububi buzakuba kini njengomkenke osuzakuwa, ukhukhumala emdulini omude, okudilika kwawo kuhle kufike masinyazane. 14Yebo, uzawephula njengokwephulwa kwembiza yababumbi ephahaziweyo; kayikuyekela, ukuze kungatholakali ezicucwini zayo udengezi lokokha umlilo eziko, kumbe ukukha amanzi emthonjeni. 15Ngoba itsho njalo iNkosi uJehova, oNgcwele kaIsrayeli: Ngokuphenduka lokuphumula lizasindiswa; ngokuthula langokwethemba kuzakuba ngamandla enu; kodwa kalifunanga. 16Kodwa lathi: Hatshi, ngoba sizabaleka ngamabhiza; ngakho-ke lizabaleka; njalo: Sizagada amabhiza alejubane; ngakho-ke abalixotshayo bazakuba lejubane. 17Inkulungwane eyodwa izabaleka ngokukhalima koyedwa; ngokukhalima kwabahlanu lizabaleka, lize lisale njengensika phezu kwengqonga yentaba, lanjengesiboniso phezu koqaqa.

Isithembiso sikaNkulunkulu ebantwini bakhe

18Ngakho-ke i Nkosi izalinda, ukuze ibe lomusa kini, ngakho-ke izaphakanyiswa ukuthi ibe lesihawu kini; ngoba i Nkosi inguNkulunkulu wesahlulelo; babusisiwe bonke abalindela kuyo.

19Ngoba abantu bazahlala eZiyoni eJerusalema: kaliyikukhala lokukhala inyembezi; izakuba lomusa omkhulu kuwe elizwini lokukhala kwakho; lapho isizwa lona, izakuphendula. 20Loba iNkosi ilinika isinkwa sosizi lamanzi okuhlupheka, kanti abafundisi bakho kabasayikususelwa engonsini, kodwa amehlo akho azabona abafundisi bakho. 21Lendlebe zakho zizakuzwa ilizwi emva kwakho lisithi: Le yiyo indlela, hambani ngayo, lapho liphambukela ngakwesokunene lalapho liphambukela ngakwesokhohlo. 22Lizangcolisa lokunanyekiweyo kwezithombe zakho ezibaziweyo zesiliva, lokunanyekiweyo kwezithombe zakho zegolide ezibunjwe ngokuncibilikisa; lizihlakaze njengelembu losesikhathini, lithi kuzo: Phumani! 23Khona izanika izulu lenhlanyelo yakho ozayihlanyela emhlabathini, lesinkwa sesivuno somhlaba; uzavunda ucicime. Ngalolosuku izifuyo zenu zizakudla emadlelweni abanzi; 24lezinkabi labobabhemi abatsha okulima umhlabathi kuzakudla umcantsha, oweliweyo ngefotsholo langefologwe. 25Laphezu kwayo yonke intaba ende laphezu kwalo lonke uqaqa oluphakemeyo kuzakuba lemifula lezifudlana zamanzi ngosuku lokubulawa okukhulu, lapho kusiwa imiphotshongo. 26Futhi ukukhanya kwenyanga kuzakuba njengokukhanya kwelanga, lokukhanya kwelanga kuphindwe kasikhombisa, njengokukhanya kwensuku eziyisikhombisa, mhla i Nkosi ibopha ukwephuka kwabantu bayo, ipholisa umvimvinya wesilonda sabo.

Ukunqotshwa kweAsiriya

27Khangela, ibizo le Nkosi livela khatshana, livutha ulaka lwayo, lomthwalo walo unzima; indebe zayo zigcwele intukuthelo lolimi lwayo lunjengomlilo oqothulayo; 28lokuphefumula kwayo kunjengesifula esiphuphumayo size sifike phakathi kwentamo, ukuhlungula izizwe ngesihlungulo sobuze; njalo kuzaba letomu eliduhisayo emihlathini yabantu. 29Lizakuba lengoma, njengeyobusuku bokwehlukaniswa komkhosi, lokuthokoza kwenhliziyo, njengohamba lomhubhe esiya entabeni ye Nkosi, eDwaleni lakoIsrayeli. 30I Nkosi izazwakalisa-ke ilizwi layo elilodumo, ibonakalise ukwehla kwengalo yayo, ngentukuthelo yolaka, lelangabi lomlilo oqothulayo, isivunguvungu, lezulu lesiphepho, langesiqhotho. 31Ngoba ngelizwi le Nkosi amaAsiriya azaphahlazwa, itshaya ngenduku. 32Kuzakuthi yonke indawo okwedlula khona induku emisiweyo, i Nkosi eyibeka phezu kwayo, kube ngezigubhu langamachacho, langezimpi zokunyikinya ilwe labo. 33Ngoba iThofethi yahlelwa endulo, layo yamiselwa inkosi; yayenza yatshona, yaba banzi, inqumbi yayo ingumlilo lenkuni ezinengi; ukuphefumula kwe Nkosi kuyayithungela njengesifula sesolufa*.

Copyright information for Ndebele