Isaiah 31

Ubuze beGibhithe

1 Maye kulabo abehlela usizo eGibhithe, abeyama emabhizeni, bethemba izinqola ngoba zizinengi, labagadi bamabhiza ngoba belamandla kakhulu, kodwa bengakhangeli koNgcwele kaIsrayeli, njalo bengadingi i Nkosi! 2Kanti layo ihlakaniphile, izaletha ububi, njalo kayiyikuwabuyisa amazwi ayo; kodwa izavukela indlu yabenzi bobubi, njalo imelene losizo lwabenzi beziphambeko. 3Ngoba amaGibhithe angabantu, kabasuNkulunkulu, lamabhiza awo ayinyama, kawasimoya. Lapho i Nkosi izakwelula isandla sayo, osizayo uzakhubeka losizwayo uzakuwa phansi, njalo baphele kanyekanye.

4Ngoba i Nkosi itsho njalo kimi: Njengesilwane lebhongo lesilwane kubhongela phezu kwempango yakho, lapho ixuku labelusi libizelwe ukumelana laso, kasiyikwesaba ilizwi labo, njalo kasiyikuzithoba ngenxa yomsindo wabo; ngokunjalo i Nkosi yamabandla izakwehla ukulwela intaba yeZiyoni loqaqa lwayo. 5Njengenyoni eziphaphayo, ngokunjalo i Nkosi yamabandla izavikela iJerusalema; ivikela, izayophula; isedlula, iyikhulule.

6Phendukelani kuyo abantwana bakoIsrayeli abahlubuke ngokujulileyo kuyo. 7Ngoba ngalolosuku bazalahla, wonke umuntu izithombe zakhe zesiliva lezithombe zakhe zegolide, ozandla zenu zilenzele zona ukuba yisono.

8ISiriya izakuwa-ke ngenkemba engeyisiyo yomuntu olamandla, lenkemba engeyisiyo yomuntukazana izayiqeda; kodwa izabalekela inkemba, kuthi amajaha ayo abe yizibhalwa. 9Izakwedlulela edwaleni layo ngokwesaba, leziphathamandla zayo zesabe uphawu, itsho i Nkosi, omlilo wayo useZiyoni, lesithando sayo siseJerusalema.

Copyright information for Ndebele