Isaiah 32

INkosi elungileyo

Khangela, inkosi izabusa ngokulunga, leziphathamandla zibuse ngesahlulelo. Lomuntu uzakuba njengendawo yokucatshela umoya lesivikelo kuzulu lesiphepho; njengemifula yamanzi endaweni eyomileyo, njengomthunzi wedwala elikhulu elizweni elomileyo. Lamehlo alabo ababonayo kawayikufiphala, lezindlebe zalabo abezwayo zizalalela. Inhliziyo yabalamawala layo izaqedisisa ulwazi, lolimi lwabagagasayo luzaphangisa ukukhuluma ngokucaca. Isithutha kasisayikubizwa ngokuthi sihloniphekile, loncitshanayo angathiwa uyaphana. Ngoba isithutha sikhuluma ubuthutha, lenhliziyo yaso isebenze okubi, ukwenza ubuzenzisi, lokukhuluma okuphambeneyo nge Nkosi, ukwenza umphefumulo wolambileyo ube ze, senze kusweleke okunathwayo kowomileyo. Izikhali zoncitshanayo lazo zimbi; yena uceba amacebo akhohlakeleyo ukuze achithe abayanga ngamazwi amanga, lanxa oswelayo ekhuluma okulungileyo. Kodwa ohloniphekayo uceba izinto ezihloniphekayo; langezinto ezihloniphekayo yena uzakuma.

Ukuxwayiswa kwabesifazana beJerusalema

Vukani, besifazana abonwabileyo, lizwe ilizwi lami; madodakazi avikelekileyo, bekani indlebe ekukhulumeni kwami. 10 Izinsuku ezedlula umnyaka lizathuthumela, besifazana abavikelekileyo, ngoba ukuvunwa kwevini kuzaphela, ukubutha kakuyikufika. 11 Thuthumelani, besifazana abonwabileyo, liqhuqhe, bavikelekileyo; khululani, lizinqunule, libhince amalembu amasaka enkalweni. 12 Bazakhalela amabele okumunya, amasimu amahle, isivini esithelayo. 13 Phezu komhlabathi wabantu bami kuzakhula ameva lokhula oluhlabayo; yebo, phezu kwezindlu zonke zenjabulo, emzini wentokozo. 14 Ngoba isigodlo sizadelwa, inengi lomuzi lizatshiywa; inqaba lemiphotshongo kuzakuba yimihome kuze kube phakade, intokozo yabobabhemi beganga, amadlelo emihlambi; 15 aze athululelwe phezu kwethu uMoya evela phezulu, lenkangala ibe yinsimu ethelayo, lensimu ethelayo ithiwe lihlathi. 16 Khona isahlulelo sizahlala enkangala, lokulunga kuhlale ensimini ethelayo. 17 Lomsebenzi wokulunga uzakuba yikuthula, lesilandelamuva sokulunga yikuthula lokuqinisekiswa kube nininini. 18 Labantu bami bazahlala endaweni yokuhlala elokuthula, lezindaweni zokuhlala ezivikelekileyo, lezindaweni zokuphumula ezonwabileyo. 19 Lapho lisina ngesiqhotho ekwehleni kwehlathi, lomuzi uzathotshiswa endaweni ephansi. 20 Libusisiwe lina elihlanyela ngasemanzini wonke, lithumezela lapho inyawo zezinkabi labobabhemi.

Copyright information for Ndebele