Isaiah 33

I Nkosi izakhulula abantu bayo

Maye kuwe ochithayo, kodwa ungachithwanga! Lowenza ngenkohliso, bengenzanga ngenkohliso kuwe! Lapho usuqedile ukuchitha, uzachithwa; lapho usucinile ukwenza ngenkohliso, bazakukhohlisa.  Nkosi, woba lomusa kithi, sikulindele; woba yingalo yabo ekuseni konke, losindiso lwethu ngesikhathi socindezelo. Emsindweni wokuhlokoma abantu babaleka; ekuziphakamiseni kwakho izizwe zahlakazeka. Lempango yenu izabuthwa njengokubutha kwecimbi, njengokugijima kwentethe uzagijima phezu kwayo. I Nkosi iphakeme, ngoba ihlala phezulu; igcwalise iZiyoni ngesahlulelo langokulunga, lenhlakanipho lolwazi kuzakuba yikuqina kwezikhathi zakho, amandla ezinsindiso; ukwesaba i Nkosi kuligugu lakhe. Khangela, amaqhawe abo azakhala ngaphandle; izithunywa zokuthula zizakhala inyembezi ngokubabayo. Imigwaqo emikhulu ize, owedlula ngendlela kakho; wephule isivumelwano, udelele imizi, kananzi muntu. Ilizwe liyalila lidangele; iLebhanoni ilenhloni iyabuna; iSharoni injengenkangala; njalo iBashani leKharmeli kuyakhithiza.

10 Khathesi ngizavuka, kutsho i Nkosi; khathesi ngizadunyiswa; khathesi ngizaphakanyiswa. 11 Lizakhulelwa ngamakhoba, beselizala izibi; umoya wenu, njengomlilo ozaliqeda. 12 Njalo abantu bazakuba njengokutshisiweyo kwekalaga; njengameva aqunyiweyo bazatshiswa emlilweni.

13 Zwanini, lina elikhatshana, engikwenzileyo; lani eliseduze, vumani amandla ami. 14 Izoni zeZiyoni ziyesaba, ukuthuthumela kubabambile abazenzisi. Ngubani phakathi kwethu ongahlala lomlilo oqothulayo? Ngubani phakathi kwethu ongahlala lokutshisa okulaphakade? 15 Yena ohamba ngokulunga, akhulume ngobuqotho, odelela inzuzo yezincindezelo, othintitha izandla zakhe ekubambeni isivalamlomo, ovala indlebe yakhe ekuzweni ngegazi, ocimeza amehlo akhe ukuze angaboni okubi; 16 yena uzahlala ezindaweni eziphakemeyo; izinqaba zamadwala zibe yesivikelo sakhe; isinkwa sakhe asinikwe; amanzi akhe athembeke.

17 Amehlo akho azabona iNkosi ebuhleni bayo; abone ilizwe elikhatshana kakhulu. 18 Inhliziyo yakho izazindla ngokwesabisa. Ungaphi umbhali? Ungaphi umlinganisi? Ungaphi obala imiphotshongo? 19 Kawuyikubona abantu abayiziqholo; abantu abenkulumo ejule okokuthi ungeyizwisise, abolimi olugagasayo ongeluqedisise. 20 Khangela iZiyoni, umuzi wemikhosi yethu emisiweyo; amehlo akho abone iJerusalema, indawo yokuhlala elokonwaba, ithente elingayikusuka, ozikhonkwane zalo esizasitshulwa phakade, kakuyikuqamuka leyodwa yezintambo zalo. 21 Kodwa lapho i Nkosi izakuba ngelobukhosi kithi, indawo yemifula, yezifula ezibanzi; umkolo olamaphini okugwedla ongahambi khona, lomkhumbi olamandla ongedluli khona. 22 Ngoba uJehova ungumahluleli wethu, uJehova ungumnikimthetho wethu, uJehova uyinkosi yethu, yena uzasisindisa. 23 Ingoda zakho ziyaxega; kaziyikuqinisa iqonde insika yazo yomkolo, zingeyelule iseyili; khona kuzakwabiwa impango yempango enengi, abaqhulayo baphange impango. 24 Lomhlali kayikuthi: Ngiyagula. Abantu abahlala khona bazathethelelwa iziphambeko.

Copyright information for Ndebele