Isaiah 33

I Nkosi izakhulula abantu bayo

1 Maye kuwe ochithayo, kodwa ungachithwanga! Lowenza ngenkohliso, bengenzanga ngenkohliso kuwe! Lapho usuqedile ukuchitha, uzachithwa; lapho usucinile ukwenza ngenkohliso, bazakukhohlisa. 2 Nkosi, woba lomusa kithi, sikulindele; woba yingalo yabo ekuseni konke, losindiso lwethu ngesikhathi socindezelo. 3Emsindweni wokuhlokoma abantu babaleka; ekuziphakamiseni kwakho izizwe zahlakazeka. 4Lempango yenu izabuthwa njengokubutha kwecimbi, njengokugijima kwentethe uzagijima phezu kwayo. 5I Nkosi iphakeme, ngoba ihlala phezulu; igcwalise iZiyoni ngesahlulelo langokulunga, 6lenhlakanipho lolwazi kuzakuba yikuqina kwezikhathi zakho, amandla ezinsindiso; ukwesaba i Nkosi kuligugu lakhe. 7Khangela, amaqhawe abo azakhala ngaphandle; izithunywa zokuthula zizakhala inyembezi ngokubabayo. 8Imigwaqo emikhulu ize, owedlula ngendlela kakho; wephule isivumelwano, udelele imizi, kananzi muntu. 9Ilizwe liyalila lidangele; iLebhanoni ilenhloni iyabuna; iSharoni injengenkangala; njalo iBashani leKharmeli kuyakhithiza.

10Khathesi ngizavuka, kutsho i Nkosi; khathesi ngizadunyiswa; khathesi ngizaphakanyiswa. 11Lizakhulelwa ngamakhoba, beselizala izibi; umoya wenu, njengomlilo ozaliqeda. 12Njalo abantu bazakuba njengokutshisiweyo kwekalaga; njengameva aqunyiweyo bazatshiswa emlilweni.

13Zwanini, lina elikhatshana, engikwenzileyo; lani eliseduze, vumani amandla ami. 14Izoni zeZiyoni ziyesaba, ukuthuthumela kubabambile abazenzisi. Ngubani phakathi kwethu ongahlala lomlilo oqothulayo? Ngubani phakathi kwethu ongahlala lokutshisa okulaphakade? 15Yena ohamba ngokulunga, akhulume ngobuqotho, odelela inzuzo yezincindezelo, othintitha izandla zakhe ekubambeni isivalamlomo, ovala indlebe yakhe ekuzweni ngegazi, ocimeza amehlo akhe ukuze angaboni okubi; 16yena uzahlala ezindaweni eziphakemeyo; izinqaba zamadwala zibe yesivikelo sakhe; isinkwa sakhe asinikwe; amanzi akhe athembeke.

17Amehlo akho azabona iNkosi ebuhleni bayo; abone ilizwe elikhatshana kakhulu. 18Inhliziyo yakho izazindla ngokwesabisa. Ungaphi umbhali? Ungaphi umlinganisi? Ungaphi obala imiphotshongo? 19Kawuyikubona abantu abayiziqholo; abantu abenkulumo ejule okokuthi ungeyizwisise, abolimi olugagasayo ongeluqedisise. 20Khangela iZiyoni, umuzi wemikhosi yethu emisiweyo; amehlo akho abone iJerusalema, indawo yokuhlala elokonwaba, ithente elingayikusuka, ozikhonkwane zalo esizasitshulwa phakade, kakuyikuqamuka leyodwa yezintambo zalo. 21Kodwa lapho i Nkosi izakuba ngelobukhosi kithi, indawo yemifula, yezifula ezibanzi; umkolo olamaphini okugwedla ongahambi khona, lomkhumbi olamandla ongedluli khona. 22Ngoba uJehova ungumahluleli wethu, uJehova ungumnikimthetho wethu, uJehova uyinkosi yethu, yena uzasisindisa. 23Ingoda zakho ziyaxega; kaziyikuqinisa iqonde insika yazo yomkolo, zingeyelule iseyili; khona kuzakwabiwa impango yempango enengi, abaqhulayo baphange impango. 24Lomhlali kayikuthi: Ngiyagula. Abantu abahlala khona bazathethelelwa iziphambeko.

Copyright information for Ndebele