Isaiah 35

Ukubuyiselwa kwabantu be Nkosi

1 Inkangala legwadule kuzajabula; lehlane ithokoze, ikhahlele njengerosi, 2ikhahlele kakhulu, ithokoze langentokozo lokuhlabelela. Inkazimulo yeLebhanoni izayinikwa, ubuhle beKharmeli leSharoni; khona kuzabona inkazimulo ye Nkosi, ubukhosi bukaNkulunkulu wethu.

3Qinisani izandla ezibuthakathaka, liqinise amadolo axegayo. 4Tshonini kwabalenhliziyo ephangisayo lithi: Qinani, lingesabi. Khangelani, uNkulunkulu wenu uzakuza ngempindiselo, uNkulunkulu elomvuzo; yena uzakuza alisindise. 5Khona amehlo eziphofu azavuleka, lezindlebe zezacuthe zivuleke. 6Khona oqhulayo ezakweqa njengendluzele, lolimi lwesimungulu luhlabelele; ngoba amanzi azaqhekezeka endaweni elugwadule, lezifula enkangala. 7Lomhlabathi otshileyo uzakuba lixhaphozi, lomhlabathi owomileyo ube yimithombo yamanzi. Endaweni yokuhlala amakhanka, endaweni yalo yokulala, kube lotshani lemihlanga lebhuma. 8Kuzakuba lomgwaqo omkhulu khona, lendlela, ezathiwa yindlela yobungcwele; ongcolileyo kayikudlula kuyo, kodwa izakuba ngeyalowo; abahambayo, loba beyizithutha, kabayikulahleka. 9Kakuyikuba khona isilwane lapho, lesilo esiphangayo kasiyikwenyuka phezu kwayo, kasiyikutholwa lapho; kodwa abahlengiweyo bazahamba ngayo. 10Njalo abenzelwe inhlawulo yokuthula be Nkosi bazabuyela, bafike eZiyoni ngengoma, lentokozo ephakade phezu kwekhanda labo; bazazuza intokozo lenjabulo, kubaleke-ke usizi lokububula.

Copyright information for Ndebele