Isaiah 37

Ukukhululwa kwelizwe lakoJuda

1 Kwasekusithi inkosi uHezekhiya isikuzwile, yadabula izigqoko zayo, yazembesa ngelembu lesaka, yangena endlini ye Nkosi. 2Yasithuma uEliyakhimi owayephezu kwendlu, loShebina umabhalane, labadala babapristi bembethe amalembu amasaka, kuIsaya umprofethi indodana kaAmozi. 3Basebesithi kuye: Utsho njalo UHezekhiya: Lolusuku lusuku lohlupho lolokusolwa lolokweyiswa, ngoba abantwana sebefikile ekuzalweni, kanti akulamandla okubeletha. 4Mhlawumbe i Nkosi, uNkulunkulu wakho, izawezwa amazwi kaRabi-Shake, onkosi yeAsiriya, inkosi yakhe, emthume ukuthuka uNkulunkulu ophilayo, lokusola ngamazwi i Nkosi uNkulunkulu wakho ewazwileyo. Ngakho phakamisa umkhuleko ngensali etholakeleyo. 5Ngakho inceku zenkosi uHezekhiya zafika kuIsaya.

6UIsaya wasesithi kuzo: Lizakutsho njalo enkosini yenu: Itsho njalo i Nkosi: Ungesabi amazwi owezwileyo, inceku zenkosi yeAsiriya ezingithuke ngawo. 7Khangela, ngizafaka umoya kuyo, njalo izakuzwa ihungahunga, ibuyele elizweni layo; njalo ngizayenza ukuthi iwe ngenkemba elizweni layo.

8URabi-Shake wasebuyela, wafica inkosi yeAsiriya isilwa imelene leLibhina; ngoba wayezwile ukuthi isisukile eLakishi. 9Wasesizwa ngoTirihaka inkosi yeEtiyopiya kuthiwa: Uphumile ukuzakulwa lawe. Esekuzwile wathuma izithunywa kuHezekhiya esithi: 10Lizakhuluma kanje kuHezekhiya inkosi yakoJuda: UNkulunkulu wakho othembele kuye kangakukhohlisi esithi: IJerusalema kayiyikunikelwa esandleni senkosi yeAsiriya. 11Khangela, wena usuzwile ukuthi amakhosi eAsiriya enzeni kuwo wonke amazwe ngokuwatshabalalisa. Wena-ke uzakhululwa yini? 12Onkulunkulu bezizwe bazikhulula yini obaba abazichithayo, iGozani leHarani leRezefi, labantwana beEdeni ababeseTelasari? 13Ingaphi inkosi yeHamathi, lenkosi yeArpadi, lenkosi yomuzi weSefavayimi, iHena, leIva?

14UHezekhiya wasesemukela izincwadi esandleni sezithunywa, wazifunda, wasesenyukela endlini ye Nkosi, uHezekhiya wazichaya phambi kwe Nkosi. 15UHezekhiya wasekhuleka e Nkosini, esithi: 16 Nkosi yamabandla, Nkulunkulu kaIsrayeli, ohlala phakathi kwamakherubi*, nguwe wedwa onguNkulunkulu wayo yonke imibuso yomhlaba; wena wenzile amazulu lomhlaba. 17Thoba indlebe yakho,  Nkosi, uzwe, vula amehlo akho,  Nkosi, ubone; uzwe amazwi wonke kaSenakheribi awathumele ukuklolodela uNkulunkulu ophilayo. 18Isibili,  Nkosi, amakhosi eAsiriya achithile zonke izizwe lamazwe azo; 19aphosela onkulunkulu bazo emlilweni, ngoba babengesibo onkulunkulu, kodwa umsebenzi wezandla zabantu, izigodo lamatshe; ngalokho bababhubhisa. 20Ngakho-ke,  Nkosi Nkulunkulu wethu, sisindise esandleni sakhe, ukuze yonke imibuso yomhlaba yazi ukuthi wena wedwa uyi Nkosi.

21UIsaya indodana kaAmozi wasethumela kuHezekhiya, esithi: Itsho njalo I Nkosi, uNkulunkulu kaIsrayeli: Ngenxa yokuthi ukhuleke kimi ngoSenakheribi inkosi yeAsiriya, 22leli yilizwi i Nkosi elikhulume ngaye:

Intombi emsulwa, indodakazi yeZiyoni ikudelele, yakuklolodela; indodakazi yeJerusalema inikine ikhanda layo ngemva kwakho.
23Uklolodele bani wamthuka? Uphakamisele bani ilizwi, waphakamisela amehlo akho phezulu? Umelene loNgcwele kaIsrayeli. 24Uklolodele iNkosi ngesandla sezinceku zakho, wathi: Ngobunengi bezinqola zami mina ngenyukele endaweni ephakemeyo yezintaba, ezinhlangothini zeLebhanoni. Njalo ngizagamula imisedari yayo emide, ikhethelo lezihlahla zamafiri ayo, ngingene ekuphakameni kwemingcele yayo, igusu leKharmeli layo. 25Mina ngigebhe, nganatha amanzi, langengaphansi yenyawo zami ngomisa yonke imifula yezindawo ezivinjelweyo. 26Kawuzwanga yini endulo, ukuthi ngakwenza, ensukwini zendulo, ukuthi ngakubumba? Khathesi sengikwenze kwenzakala, ukuthi ube ngowokudiliza imizi evikelweyo ibe zinqumbi zamanxiwa. 27Ngakho abahlali bayo babe babelesandla esifitshane, besaba babe lenhloni, baba njengotshani beganga, lemibhida eluhlaza, utshani obuphezu kwezindlu, lamabele atshazwe engakakhuliyo. 28Kodwa ngiyakwazi ukuhlala kwakho, lokuphuma kwakho, lokungena kwakho, lokungithukuthelela kwakho. 29Ngoba ukungithukuthelela kwakho, lokuziqakisa kwakho kwenyukele endlebeni zami, ngakho ngizakufaka umkhala wami emakhaleni akho, letomu lami endebeni zakho, ngikubuyisele ngendlela oweza ngayo.

30Lokhu kuzakuba yisibonakaliso kuwe; lonyaka uzakudla okuzikhulelayo; langomnyaka wesibili umkhukhuzela; kuthi ngomnyaka wesithathu lihlanyele, livune, lihlanyele izivini lidle izithelo zazo. 31Lokuphephileyo kwendlu yakoJuda okuseleyo kuzaphinda kugxumeke impande phansi, kuthele izithelo phezulu. 32Ngoba kuzaphuma eJerusalema insali, lokuphephileyo entabeni yeZiyoni. Ukutshiseka kwe Nkosi yamabandla kuzakwenza lokhu.

33Ngakho itsho njalo i Nkosi ngenkosi yeAsiriya: Kayiyikungena kulumuzi, kayiyikutshoka umtshoko khona, kayiyikuza phambi kwawo ilesihlangu, kayiyikubuthelela idundulu maqondana lawo. 34Ngendlela eyeza ngayo, ngayo izabuyela, kayiyikungena kulo umuzi, itsho i Nkosi. 35Ngoba ngizawuvikela lumuzi ngiwusindise ngenxa yami, langenxa kaDavida inceku yami.

36Khona kwaphuma ingilosi ye Nkosi, yatshaya enkambeni yamaAsiriya abazinkulungwane ezilikhulu lamatshumi ayisificaminwembili lanhlanu. Kwathi bevuka ekuseni kakhulu, khangela-ke, bonke babeyizidumbu ezifileyo.

37Ngakho uSenakheribi inkosi yeAsiriya wasuka, wahamba ebuyela, wahlala eNineve. 38Kwasekusithi ekhonza endlini kaNisiroki unkulunkulu wakhe, oAdrameleki loSharezeri amadodana akhe bamtshaya ngenkemba, bona baphephela elizweni leArarathi; uEsarihadoni indodana yakhe wasebusa esikhundleni sakhe.

Copyright information for Ndebele