Isaiah 38

Ukugula kukaHezekhiya

Ngalezonsuku uHezekhiya wagula waphos’ukufa. UIsaya indodana kaAmozi umprofethi wasefika kuye, wathi kuye: Itsho njalo i Nkosi: Layezela indlu yakho, ngoba uzakufa, kawuyikuphila. UHezekhiya wasephendulela ubuso bakhe ngasemdulini, wakhuleka e Nkosini, wasesithi: Ngiyakuncenga,  Nkosi, ake ukhumbule, ukuthi ngihambe phambi kwakho ngobuqotho langenhliziyo epheleleyo, ngenza okulungileyo emehlweni akho. UHezekhiya wasekhala inyembezi ngokukhala okukhulu.

Kwasekufika ilizwi le Nkosi kuIsaya, lisithi: Hamba, uthi kuHezekhiya: Itsho njalo i Nkosi uNkulunkulu kaDavida uyihlo: Ngiwuzwile umkhuleko wakho, ngibonile inyembezi zakho; khangela, ngizakwengezelela iminyaka elitshumi lanhlanu ensukwini zakho, ngikukhulule wena lalumuzi esandleni senkosi yeAsiriya, ngiwuvikele lumuzi. Lalesi yisibonakaliso kuwe esivela e Nkosini, esokuthi i Nkosi izayenza le into eyikhulumileyo. Khangela, ngizabuyisela emuva isithunzi sezinyathelo esesehlile ezinyathelweni zikaAhazi zelanga, izinyathelo ezilitshumi emuva. Ilanga laselibuyela emuva izinyathelo ezilitshumi, ngezinyathelo elalehle ngazo.

Umbhalo kaHezekhiya inkosi yakoJuda lapho egula, esesile emkhuhlaneni wakhe.

10 Mina ngathi: Ekuqunyweni kwezinsuku zami ngizakuya emasangweni engcwaba; ngemukwe insali yeminyaka yami. 11 Ngathi: Kangiyikubona uJehova, uJehova elizweni labaphilayo; kangisayikubona muntu labahlali bomhlaba. 12 Isizukulwana sami sesisukile, sasuswa kimi njengethente lomelusi; ngiqume impilo yami njengomeluki; uzangiquma njengomkhuhlane ocikizayo
 njengomkhuhlane ocikizayo: Heb.  eselukweni.
; kusukela emini kuze kube sebusuku uzangiqeda.
13 Ngabalisa kwaze kwaba sekuseni; njengesilwane, ngokunjalo uzakwephula amathambo ami wonke; kusukela emini kuze kube sebusuku uzangiqeda. 14 Njengenkonjane kumbe ihemu, ngokunjalo ngatshiyoza ngilila njengejuba, amehlo ami afiphala ngokukhangela phezulu. Nkosi, ngicindezelwe; woba yisibambiso sami. 15 Ngingathini? Ikhulumile kimi, yona uqobo ikwenzile. Ngizahamba kabuthakathaka yonke iminyaka yami ekubabeni komphefumulo wami. 16 Nkosi, ngalezizinto bayaphila, lakuzo zonke lezizinto kulempilo yomoya wami. Njalo uzangelapha, ungiphilise. 17 Khangela, kulokuthula ngibe lokubaba okukhulu, kodwa wena uwuthandile umphefumulo wami wawukhulula egodini lencithakalo, ngoba uphosele ngemva komhlana wakho zonke izono zami. 18 Ngoba ingcwaba lingekubonge, ukufa kungekudumise, labo abehlela emgodini bangethembele iqiniso lakho. 19 Ophilayo, ophilayo, yena uzakudumisa, njengami lamuhla; uyise uzakwazisa abantwana iqiniso lakho. 20 I Nkosi yayilungele ukungisindisa, ngakho sizahlabelela ingoma zami ngamachacho insuku zonke zempilo yethu endlini ye Nkosi.

21 Ngoba uIsaya wayethe: Kabathathe isigaqa somkhiwa, basifake njengomnameko phezu kwethumba, uzasila. 22 UHezekhiya laye wayethe: Siyini isibonakaliso sokuthi ngizakwenyukela endlini ye Nkosi?

Copyright information for Ndebele