Isaiah 39

Inkosi yeBhabhiloni ithuma izithunywa kuHezekhiya

Ngalesosikhathi uMerodaki-Baladani, indodana kaBaladani inkosi yeBhabhiloni, wathumela izincwadi lesipho kuHezekhiya, ngoba wayezwile ukuthi ubekade egula, useqinile. UHezekhiya wasethokoza ngazo, wabatshengisa indlu yokuligugu kwakhe, isiliva, legolide, lamakha, lamafutha amahle, lendlu yonke yezikhali zakhe, lakho konke okwatholakala kokuligugu kwakhe; kakubanga lutho endlini yakhe lembusweni wakhe wonke uHezekhiya angabatshengisanga lona.

Wasefika uIsaya umprofethi enkosini uHezekhiya, wathi kuyo: Atheni lamadoda? Futhi avele ngaphi esiza kuwe? UHezekhiya wasesithi: Avele elizweni elikhatshana esiza kimi, eBhabhiloni. Wasesithi: Aboneni endlini yakho? UHezekhiya wasesithi: Abone konke okusendlini yami; kakulalutho phakathi kokuligugu kwami engingawatshengisanga lona. UIsaya wasesithi kuHezekhiya: Zwana ilizwi le Nkosi yamabandla. Khangela, insuku ziyeza lapho konke okusendlini yakho, lalokho oyihlo abakubuthelelayo kuze kube lamuhla, kuzathwalelwa eBhabhiloni; kakuyikusala lutho, kutsho i Nkosi. Lemadodaneni akho azaphuma kuwe, ozawazala, bazathatha; njalo abe ngabathenwa esigodlweni senkosi yeBhabhiloni. UHezekhiya wasesithi kuIsaya: Ilizwi le Nkosi olikhulumileyo lilungile. Wathi futhi: Ngoba kuzakuba lokuthula leqiniso ensukwini zami.

Copyright information for Ndebele