Isaiah 4

IJerusalema izakuba lodumo

1 Labesifazana abayisikhombisa bazabamba indoda ibenye ngalolosuku, bathi: Sizakudla okwethu ukudla, sigqoke ezethu izigqoko; kuphela ibizo lakho kalibizwe phezu kwethu; susa ihlazo lethu. 2Ngalolosuku ihlumela le Nkosi lizakuba ngelobuhle, njalo elodumo, lesithelo selizwe ngesokuhle kakhulu lokokubukeka kwabaphunyukileyo bakoIsrayeli. 3Kuzakuthi-ke oseleyo eZiyoni lotshiywe eJerusalema athiwe ungcwele, wonke obhalelwe impilo eJerusalema; 4iNkosi isigezisile ingcekeza yamadodakazi eZiyoni, yahlambulula ingazi zeJerusalema phakathi kwayo, ngomoya wesahlulelo langomoya wokutshisa. 5Le Nkosi izadala phezu kwendawo yonke yokuhlala yentaba yeZiyoni laphezu kwenhlangano zayo ebiziweyo iyezi emini lentuthu, lokukhanya komlilo olamalangabi ebusuku; ngoba phezu kwayo yonke inkazimulo kuzakuba lesivikelo esiluphahla. 6Njalo kuzakuba ledumba libe ngumthunzi emini ekutshiseni, njalo libe yisiphephelo, njalo libe yisivikelo esivunguvungwini lezulwini.

Copyright information for Ndebele