Isaiah 40

Abantu bakaNkulunkulu bayaduduzwa

1 Duduzani, liduduze abantu bami, utsho uNkulunkulu wenu. 2Khulumani kunhliziyo yeJerusalema, limemeze kuyo ukuthi imfazo yayo iphelelisiwe, ukuthi ububi bayo buthethelelwe, ngoba yemukele esandleni se Nkosi okuphindwe kabili ngazo zonke izono zayo.

3Ilizwi lomemezayo ehlane lithi: Lungisani indlela ye Nkosi, limqondisele uNkulunkulu wethu umgwaqo omkhulu enkangala. 4Sonke isigodi sizaphakanyiswa, layo yonke intaba loqaqa kuzakwehliswa; lokugobileyo kuzakwenziwa kuqonde, lendawo ezimaxhakaxhaka zibe ligceke. 5Inkazimulo ye Nkosi izabonakaliswa, layo yonke inyama iyibone kanyekanye, ngoba umlomo we Nkosi ukhulumile. 6Ilizwi lathi: Memeza! Wasesithi: Ngizamemeza ngithini? Yonke inyama ibutshani, labo bonke ubuhle bayo bunjengeluba leganga. 7Utshani buyabuna, iluba liyawohloka, ngoba uMoya we Nkosi uphephetha phezu kwakho; isibili abantu babutshani. 8Utshani buyabuna, iluba liyawohloka; kodwa ilizwi likaNkulunkulu wethu limi kuze kube nini lanini.

9Wena Ziyoni, oletha izindaba ezinhle, khwela entabeni ende; wena Jerusalema, oletha izindaba ezinhle, phakamisa ilizwi lakho ngamandla, liphakamise ungesabi; tshono emizini yakoJuda uthi: Khangelani, uNkulunkulu wenu. 10Khangela, iNkosi uJehova izakuza ngamandla, lengalo yayo izayibusela: khangela, umvuzo wayo ilawo, lenkokhelo yayo iphambi kwayo. 11Izakwelusa umhlambi wayo njengomelusi, izabutha amawundlu ngengalo yayo, iwathwale esifubeni sayo, ikhokhele kuhle ezimunyisayo.

Ngubani onjengoNkulunkulu?

12Ngubani olinganise amanzi entendeni yesandla sakhe, walinganisa amazulu ngeminwe eyeluliweyo, wahlanganisa uthuli lomhlaba esilinganisweni, walinganisa izintaba ngesikali, lamaqaqa ngezilinganiso? 13Ngubani oqondise uMoya we Nkosi, kumbe wamfundisa engumeluleki wakhe? 14Yelulekane lobani, owayenza yaqedisisa, wayifundisa endleleni yesahlulelo, wayifundisa ulwazi, wayazisa indlela yokuqedisisa? 15Khangela, izizwe zinjengethonsi lenkonxa, zibalwa njengothuli lwesikali. Khangela, uphakamisa izihlenge njengento encinyane kakhulu. 16LeLebhanoni kayeneli ukutsha, lenyamazana zayo kazeneli umnikelo wokutshiswa. 17Zonke izizwe zinjengezingasilutho phambi kwayo, zibalwa kuyo zingaphansi kokungelutho lokuyize.

18Lizamfananisa lobani-ke uNkulunkulu, loba mfanekiso bani elizamlinganisa lawo? 19Ingcitshi incibilikisa isithombe esibaziweyo, lomkhandi wegolide uyasinameka ngegolide, abumbe ngokuncibilikisa amaketane esiliva. 20Lowo ongumyanga ongelamnikelo ukhetha isihlahla esingaboliyo, azidingele umbazi oyingcitshi ukuze alungise isithombe esingayikunyikinywa.

21Kalazi yini? Kalizwanga yini? Kalitshelwanga yini kwasekuqaleni? Kaliqedisisanga yini kwasekusekelweni komhlaba? 22Kunguye ohlala phezu kwesigombolozi somhlaba, labahlali bawo banjengentethe; owendlala amazulu njengekhetheni, awelule njengethente lokuhlala; 23owenza iziphathamandla zingabi yilutho, enze abehluleli bomhlaba babe njengeze. 24Yebo, kabayikugxunyekwa; yebo, kabayikuhlanyelwa; yebo isiqu sabo kasiyikugxila emhlabathini; laye uzaphephetha phezu kwabo babune; lesivunguzane sibasuse njengamabibi.

25Pho, lizangifananisa lobani, engizafanana laye? kutsho oNgcwele. 26Phakamiselani amehlo enu phezulu, likhangele odale lezizinto, okhipha ibutho lazo ngenani; azibize zonke ngamabizo ngobukhulu bamandla akhe, ngoba eqinile emandleni; kayikho leyodwa esilelayo.

27Utsholoni, wena Jakobe, ukhulume, wena Israyeli ukuthi: Indlela yami isithekile e Nkosini lesahlulelo sami sedlule sivela kuNkulunkulu wami? 28Kawazi yini, kawukezwa yini? UNkulunkulu olaphakade, i Nkosi, uMdali wemikhawulo yomhlaba kapheli amandla njalo kadinwa? Kakuphenyeki ukuqedisisa kwakhe. 29Inika amandla abadangeleyo, lakwabangaqinanga yandisa amandla. 30Labatsha bazaphelelwa ngamandla, badinwe, lamajaha azakuwa lokuwa; 31kodwa abalindela i Nkosi bazavuselela amandla; bazaqonga ngempiko njengenkozi, bagijime bangadinwa, bahambe bangapheli amandla.

Copyright information for Ndebele