Isaiah 40

Abantu bakaNkulunkulu bayaduduzwa

Duduzani, liduduze abantu bami, utsho uNkulunkulu wenu. Khulumani kunhliziyo yeJerusalema, limemeze kuyo ukuthi imfazo yayo iphelelisiwe, ukuthi ububi bayo buthethelelwe, ngoba yemukele esandleni se Nkosi okuphindwe kabili ngazo zonke izono zayo.

Ilizwi lomemezayo ehlane lithi: Lungisani indlela ye Nkosi, limqondisele uNkulunkulu wethu umgwaqo omkhulu enkangala. Sonke isigodi sizaphakanyiswa, layo yonke intaba loqaqa kuzakwehliswa; lokugobileyo kuzakwenziwa kuqonde, lendawo ezimaxhakaxhaka zibe ligceke. Inkazimulo ye Nkosi izabonakaliswa, layo yonke inyama iyibone kanyekanye, ngoba umlomo we Nkosi ukhulumile. Ilizwi lathi: Memeza! Wasesithi: Ngizamemeza ngithini? Yonke inyama ibutshani, labo bonke ubuhle bayo bunjengeluba leganga. Utshani buyabuna, iluba liyawohloka, ngoba uMoya we Nkosi uphephetha phezu kwakho; isibili abantu babutshani. Utshani buyabuna, iluba liyawohloka; kodwa ilizwi likaNkulunkulu wethu limi kuze kube nini lanini.

Wena Ziyoni, oletha izindaba ezinhle, khwela entabeni ende; wena Jerusalema, oletha izindaba ezinhle, phakamisa ilizwi lakho ngamandla, liphakamise ungesabi; tshono emizini yakoJuda uthi: Khangelani, uNkulunkulu wenu. 10 Khangela, iNkosi uJehova izakuza ngamandla, lengalo yayo izayibusela: khangela, umvuzo wayo ilawo, lenkokhelo yayo iphambi kwayo. 11 Izakwelusa umhlambi wayo njengomelusi, izabutha amawundlu ngengalo yayo, iwathwale esifubeni sayo, ikhokhele kuhle ezimunyisayo.

Ngubani onjengoNkulunkulu?

12 Ngubani olinganise amanzi entendeni yesandla sakhe, walinganisa amazulu ngeminwe eyeluliweyo, wahlanganisa uthuli lomhlaba esilinganisweni, walinganisa izintaba ngesikali, lamaqaqa ngezilinganiso? 13 Ngubani oqondise uMoya we Nkosi, kumbe wamfundisa engumeluleki wakhe? 14 Yelulekane lobani, owayenza yaqedisisa, wayifundisa endleleni yesahlulelo, wayifundisa ulwazi, wayazisa indlela yokuqedisisa? 15 Khangela, izizwe zinjengethonsi lenkonxa, zibalwa njengothuli lwesikali. Khangela, uphakamisa izihlenge njengento encinyane kakhulu. 16 LeLebhanoni kayeneli ukutsha, lenyamazana zayo kazeneli umnikelo wokutshiswa. 17 Zonke izizwe zinjengezingasilutho phambi kwayo, zibalwa kuyo zingaphansi kokungelutho lokuyize.

18 Lizamfananisa lobani-ke uNkulunkulu, loba mfanekiso bani elizamlinganisa lawo? 19 Ingcitshi incibilikisa isithombe esibaziweyo, lomkhandi wegolide uyasinameka ngegolide, abumbe ngokuncibilikisa amaketane esiliva. 20 Lowo ongumyanga ongelamnikelo ukhetha isihlahla esingaboliyo, azidingele umbazi oyingcitshi ukuze alungise isithombe esingayikunyikinywa.

21 Kalazi yini? Kalizwanga yini? Kalitshelwanga yini kwasekuqaleni? Kaliqedisisanga yini kwasekusekelweni komhlaba? 22 Kunguye ohlala phezu kwesigombolozi somhlaba, labahlali bawo banjengentethe; owendlala amazulu njengekhetheni, awelule njengethente lokuhlala; 23 owenza iziphathamandla zingabi yilutho, enze abehluleli bomhlaba babe njengeze. 24 Yebo, kabayikugxunyekwa; yebo, kabayikuhlanyelwa; yebo isiqu sabo kasiyikugxila emhlabathini; laye uzaphephetha phezu kwabo babune; lesivunguzane sibasuse njengamabibi.

25 Pho, lizangifananisa lobani, engizafanana laye? kutsho oNgcwele. 26 Phakamiselani amehlo enu phezulu, likhangele odale lezizinto, okhipha ibutho lazo ngenani; azibize zonke ngamabizo ngobukhulu bamandla akhe, ngoba eqinile emandleni; kayikho leyodwa esilelayo.

27 Utsholoni, wena Jakobe, ukhulume, wena Israyeli ukuthi: Indlela yami isithekile e Nkosini lesahlulelo sami sedlule sivela kuNkulunkulu wami? 28 Kawazi yini, kawukezwa yini? UNkulunkulu olaphakade, i Nkosi, uMdali wemikhawulo yomhlaba kapheli amandla njalo kadinwa? Kakuphenyeki ukuqedisisa kwakhe. 29 Inika amandla abadangeleyo, lakwabangaqinanga yandisa amandla. 30 Labatsha bazaphelelwa ngamandla, badinwe, lamajaha azakuwa lokuwa; 31 kodwa abalindela i Nkosi bazavuselela amandla; bazaqonga ngempiko njengenkozi, bagijime bangadinwa, bahambe bangapheli amandla.

Copyright information for Ndebele