Isaiah 41

UNkulunkulu uzamlondoloza uIsrayeli

Thulani phambi kwami, zihlenge, kakuthi abantu bavuselele amandla; kabasondele; bakhulume-ke; kasisondele kanyekanye kusahlulelo. Ngubani owavusa olungileyo ngasempumalanga? Wambizela enyaweni lwakhe, wanikela izizwe phambi kwakhe, wamenza wabusa phezu kwamakhosi, wawanikela enkembeni yakhe njengothuli, edandilini lakhe njengezibi eziqhutshelwayo. Waxotshana lawo, wedlula ephephile, ngendlela angayihambanga ngenyawo zakhe. Ngubani okusebenzileyo, wakwenza, ebiza izizukulwana kwasekuqaleni? Mina i Nkosi ngingowokuqala, njalo ngilabokucina; nginguye. Izihlenge zakubona, zesaba; imikhawulo yomhlaba yathuthumela; yasondela, yafika. Basiza, ngulowo lalowo umakhelwane wakhe, wathi kumfowabo: Qina! Umbazi waseqinisa umkhandi wegolide, ololonga ngesando lowo otshaya isikhandelo, esithi: Sekulungele ukunuselwa; wakuqinisa ngezipikili ukuze kunganyikinyeki.

Kodwa wena Israyeli, nceku yami, Jakobe engikukhethileyo, nzalo kaAbrahama isithandwa sami, wena engakubambayo kwasemikhawulweni yomhlaba, ngakubiza ezikhulwini zawo, ngathi kuwe: Uyinceku yami, ngikukhethile, kangikulahlanga; 10 ungesabi, ngoba ngilawe, ungathalathalazi, ngoba mina nginguNkulunkulu wakho; ngizakuqinisa, yebo ngizakusiza, yebo ngizakusekela ngesandla sami sokunene sokulunga kwami. 11 Khangela bonke abakuthukuthelelayo bazayangeka badaniswe, bazakuba njengento engesilutho; lalabo abalwa lawe bazabhubha. 12 Uzabadinga, ungabatholi; labo abaphikisana lawe bazakuba njengento engesilutho, lalabo abalwa lawe bazakuba njengeze. 13 Ngoba mina  Nkosi, uNkulunkulu wakho, ngibamba isandla sakho sokunene, ngisithi kuwe: Ungesabi, mina ngizakusiza. 14 Ungesabi, mpethu Jakobe, bantu bakoIsrayeli; mina ngizakusiza, kutsho i Nkosi, lomhlengi wakho, oNgcwele kaIsrayeli. 15 Khangela, ngizakwenza ube lubhulo olutsha olubukhali nhlangothi mbili; uzabhula izintaba uzichoboze, wenze amaqaqa abe njengamakhoba; 16 uzawela, lomoya uzawasusa, lesivunguzane siwachithachithe; njalo wena uthokoze nge Nkosi, uzidumise ngoNgcwele kaIsrayeli.

17 Abayanga labaswelayo badinga amanzi, kodwa engekho, ulimi lwabo lome ngokoma, mina  Nkosi ngizabaphendula; mina Nkulunkulu kaIsrayeli kangiyikubadela. 18 Ngizavula imifula emadundulwini, lemithombo phakathi kwezigodi; ngizakwenza inkangala ibe yisiziba samanzi, lomhlabathi owomileyo iziphethu zamanzi. 19 Ngizamisa enkangala umsedari, isihlahla sesinga, lemiteli*, lesihlahla samafutha, ngibeke egwaduleni isihlahla sefiri, lomangwe, lomsayiphuresi* ndawonye; 20 ukuze babone, bazi, baqaphelise, baqedisise kanyekanye, ukuthi isandla se Nkosi sikwenzile lokhu, loNgcwele kaIsrayeli ukudalile.

Abanye onkulunkulu bayize

21 Sondezani indaba yenu, itsho i Nkosi, lilethe izizatho zenu eziqinileyo, itsho iNkosi kaJakobe. 22 Kabasondeze, basitshele okuzakwenzakala; kabakhulume izinto zamandulo, ukuthi ziyini, ukuze sizibeke enhliziyweni yethu, sazi isiphetho sazo; loba yenza sizwe izinto ezizayo. 23 Tshonini izinto ezizakuza emva kwalokhu, ukuze sazi ukuthi lingonkulunkulu; yebo, yenzani okuhle kumbe lenze okubi, ukuze simangale, sikhangele kanyekanye. 24 Khangelani, livela kokungekho, lomsebenzi wenu uvela emayeni; uyisinengiso olikhethayo.

25 Ngimvusile ovela enyakatho, njalo uzafika, evela lapho eliphuma khona ilanga uzabiza ibizo lami; njalo uzakwehlela phezu kweziphathamandla njengodaka, lanjengombumbi evoxa ibumba. 26 Ngubani owakubikayo kwasekuqaleni, ukuze sazi? langaphambili ukuze sitsho ukuthi: Ulungile? Yebo, kakho obikayo, yebo, kakho ozwakalisayo, yebo, kakho owezwayo amazwi enu. 27 Owokuqala uzakuthi eZiyoni: Khangela, bakhangele; njalo ngizanika iJerusalema oletha izindaba ezinhle. 28 Ngoba ngakhangela, njalo kwakungelamuntu, laphakathi kwabo kungekho umeluleki, ukuthi, lapho ngibabuza, baphendule ilizwi. 29 Khangela, bonke bayize; imisebenzi yabo kayisilutho; izithombe zabo ezibunjiweyo zingumoya lokusanganiseka.

Copyright information for Ndebele