Isaiah 43

Uhlengo lukaIsrayeli

1 Kodwa khathesi itsho njalo i Nkosi eyakudalayo, Jakobe, leyakubumbayo, Israyeli: Ungesabi; ngoba ngikuhlengile, ngakubiza ngebizo lakho; ungowami. 2Lapho udabula emanzini ngizakuba lawe, lemifuleni, kayiyikukukhukhula; lapho uhamba udabula emlilweni, kawuyikutsha, lelangabi kaliyikukulumathisa. 3Ngoba ngiyi Nkosi uNkulunkulu wakho, oNgcwele kaIsrayeli, uMsindisi wakho. Nginikele iGibhithe libe lihlawulo lokuthula lakho, iEtiyopiya leSeba esikhundleni sakho. 4Njengoba wawuligugu emehlweni ami, wawudumile, njalo mina ngikuthandile. Ngakho ngizanika abantu esikhundleni sakho, lezizwe endaweni yempilo yakho. 5Ungesabi, ngoba ngilawe; ngizaletha inzalo yakho ivela empumalanga, ngikubuthe uvela entshonalanga; 6ngizakutsho kuyo inyakatho: Phana; lakuningizimu: Ungagodli; lethani amadodana ami akhatshana, lamadodakazi ami asemkhawulweni womhlaba, 7wonke obizwa ngebizo lami; ngoba ngimdalele udumo lwami, ngimbumbile, yebo ngimenzile.

8Khuphani abantu abayiziphofu abalamehlo, lezacuthe ezilendlebe. 9Izizwe zonke kazibuthane ndawonye, labantu bahlangane. Ngubani phakathi kwabo ongamemezela lokhu, asenze sizwe izinto zamandulo? Kabalethe abafakazi babo, ukuze balungisiswe, kumbe bezwe bathi: Kuliqiniso. 10Lingabafakazi bami, kutsho i Nkosi, lenceku yami engiyikhethileyo: ukuze lazi, lingikholwe, liqedisise ukuthi nginguye; ngaphambi kwami kakubunjwanga unkulunkulu, langemva kwami kayikuba khona. 11Mina, mina ngiyi Nkosi; langaphandle kwami kakulamsindisi. 12Ngimemezele, ngasindisa, ngazwakalisa, kungakabikho unkulunkulu wezizwe phakathi kwenu; ngakho lingabafakazi bami, kutsho i Nkosi, ukuthi nginguNkulunkulu. 13Yebo, kungakabi khona usuku, mina nginguye; njalo kakho ongakhulula esandleni sami; ngizasebenza, njalo ngubani ongakubuyisela emuva?

14Itsho njalo i Nkosi, uMhlengi wenu, oNgcwele kaIsrayeli: Ngenxa yenu ngithumele eBhabhiloni, ngehlisele phansi bonke ababalekayo babo, lamaKhaladiya osimemezelo sawo sisemikhunjini. 15Ngiyi Nkosi, oNgcwele wenu, uMdali kaIsrayeli, inkosi yenu. 16Itsho njalo i Nkosi, eyenza indlela olwandle, lomkhondo emanzini alamandla, 17ekhupha inqola lebhiza, ibutho lamandla; kuzalala ndawonye, kakuyikuvuka; kuzaphela du, kucitshe njengentambo yesibane.

18Lingakhumbuli izinto zakuqala, linganakani ngezinto zendulo. 19Khangelani, ngizakwenza into entsha; khathesi kuzahluma, kaliyikukwazi yini? Yebo, ngizakwenza indlela enkangala, imifula ogwaduleni. 20Inyamazana zeganga zizangidumisa, amakhanka lamadodakazi ezintshe; ngoba nginika amanzi enkangala, imifula ehlane, ukunathisa abantu bami, abakhethiweyo bami. 21Lababantu ngizibumbele bona; bazalandisa udumo lwami.

22Kanti kawungibizanga, Jakobe; kodwa udiniwe ngami, Israyeli. 23Kawulethanga kimi izimvu zomnikelo wakho wokutshiswa, kawungihloniphanga ngemihlatshelo yakho. Kangikwenzanga wakhonza ngomnikelo, kangikudinisanga ngempepha. 24Kawungithengelanga umhlanga wamakha ngemali, njalo kawungisuthisanga ngamahwahwa emihlatshelo yakho; kodwa ungenze ngasebenza ngezono zakho, wangidinisa ngeziphambeko zakho. 25Mina, mina nginguye owesula iziphambeko zakho ngenxa yami, kangiyikuzikhumbula izono zakho. 26Ngikhumbuza: kasehlulelane; landisa wena, ukuze ulungisiswe. 27Uyihlo wokuqala wona, labachasisi bakho baphambukile bemelene lami. 28Ngakho ngingcolise iziphathamandla zendlu engcwele, nganikela uJakobe ekutshabalalisweni, loIsrayeli ekuthukweni.

Copyright information for Ndebele