Isaiah 44

I Nkosi inguNkulunkulu oyedwa

Kodwa khathesi zwana, Jakobe nceku yami, lawe Israyeli engikukhethileyo. Itsho njalo I Nkosi eyakwenzayo, yakubumba kusukela esiswini, ezakusiza: Ungesabi, Jakobe, nceku yami, lawe Jeshuruni engikukhethileyo. Ngoba ngizathela amanzi phezu kwakhe owomileyo, lezikhukhula emhlabathini owomileyo; ngizathela uMoya wami phezu kwenzalo yakho, lesibusiso sami phezu kwabantwana bakho. Bazahluma phakathi kotshani, njengeminyezane ngasezifuleni zamanzi. Omunye uzakuthi: Mina ngingowe Nkosi; lomunye azibize ngebizo likaJakobe, lomunye abhale esandleni sakhe ukuthi: Ngingowe Nkosi; azibonge ngebizo likaIsrayeli.

Utsho njalo uJehova, inkosi yakoIsrayeli, loMhlengi wakhe, i Nkosi yamabandla: Ngingowokuqala njalo ngingowokucina; njalo ngaphandle kwami kakho uNkulunkulu. Njalo ngubani ongabiza njengami, akumemezele, angihlelele khona, kusukela ngimisa abantu bendulo? Lezinto ezizayo, lezizakuza, kabazimemezele kubo. Lingatshaywa luvalo, lingesabi; kangilitshelanga yini kusukela ngalesosikhathi, ngakumemezela? Njalo lina lingabafakazi bami. Kukhona yini uNkulunkulu ngaphandle kwami? Yebo, kalikho iDwala elinjengami, kangilazi.

Ngezithombe

Bonke ababumbi bezithombe ezibaziweyo bayize, lezinto zabo ezithandekayo kazisizi lutho; labo bangabafakazi babo, kababoni, kabazi; ukuze bayangeke. 10 Ngubani obumbe unkulunkulu, loba wabumba ngokuncibilikisa isithombe esibaziweyo esingasizi lutho? 11 Khangela, bonke abangane bakhe bazayangeka; lababazi bangababantu; kababuthane bonke, basukume, bazakwesaba, bayangeke kanyekanye.

12 Umkhandi wensimbi ukhanda ihloka, asebenze emalahleni, alibumbe ngezando, alisebenze ngamandla engalo yakhe; yebo, alambe, aze aphele amandla; kanathi manzi, aze adinwe. 13 Umbazi welula intambo yokulinganisa, adwebe ngosungulo, asenze ngezancele, asidwebe ngensimbi ecijileyo, asenze ngomfanekiso womuntu, ngokobuhle bomuntu, ukuze sihlale endlini. 14 Uzigamulela imisedari, athathe umsayiphuresi* lesihlahla se-okhi*, aziqinisela sona phakathi kwezihlahla zegusu, ahlanyele umfire*, lezulu liwukhulise. 15 Kuzakuba-ke ngokomuntu ukuthi akubase, njalo uzathatha kukho, othe, yebo akubase, abhake isinkwa; yebo enze unkulunkulu, amkhonze, enze isithombe esibaziweyo, akhothame kuso. 16 Atshise ingxenye eyodwa kwezimbili yakho emlilweni; ngengxenye eyodwa kwezimbili yakho adle inyama, ose amawoso asuthe; yebo, uyotha athi: Alala! ngiyakhudumala, ngiwubonile umlilo. 17 Njalo insali yakho ayenze unkulunkulu, isithombe sakhe esibaziweyo; akhothame kuso, asikhonze, akhuleke kuso athi: Ngophula, ngoba ungunkulunkulu wami. 18 Kabazanga, kabaqedisisanga; ngoba ebhade amehlo abo ukuze bangaboni; inhliziyo zabo ukuze bangaqedisisi. 19 Kakho obuyela enhliziyweni yakhe, njalo kakulalwazi njalo kakulakuqedisisa kokuthi: Ngibasile ingxenye eyodwa kwezimbili yakho emlilweni, yebo ngibhake isinkwa phezu kwamalahle akho, ngosa inyama, ngayidla; kambe ngizakwenza insali yakho isinengiso yini? Ngizakhothamela kokuvela esihlahleni yini? 20 Udla umlotha; inhliziyo ekhohlisiweyo imphambule, okokuthi angekhulule umphefumulo wakhe njalo kathi: Kakulamanga yini esandleni sami sokunene? 21 Khumbula lezizinto, Jakobe, lawe Israyeli, ngoba uyinceku yami; ngikubumbile, uyinceku yami. Wena Israyeli, kawuyikukhohlakala yimi. 22 Ngesule iziphambeko zakho njengeyezi elinzima, lanjengeyezi izono zakho; buyela kimi, ngoba ngikuhlengile.

I Nkosi ingumhlengi kaIsrayeli

23 Hlabelelani, mazulu, ngoba i Nkosi ikwenzile; memezani, zindawo eziphansi zomhlaba; qhamukani lihlabele, zintaba, gusu, laso sonke isihlahla esiphakathi kwakho; ngoba i Nkosi imhlengile uJakobe, yazidumisa koIsrayeli. 24 Itsho njalo i Nkosi, uMhlengi wakho, leyakubumba kwasesiswini: Ngiyi Nkosi eyenza zonke izinto; eyendlala amazulu iyodwa; eyeneka umhlaba iyodwa; 25 efubisa izibonakaliso zabaqambimanga; enze izanuse zihlanye; ebuyisela emuva abahlakaniphileyo; enze ulwazi lwabo lube yibuthutha; 26 eqinisa ilizwi lenceku yayo; ifeze amacebo ezithunywa zayo; ethi kuyo iJerusalema: Uzahlalwa; lemizini yakoJuda: Lizakwakhiwa; futhi ngizavusa amanxiwa ayo; 27 etshoyo enzikini: Tshana; njalo ngizakomisa imifula yakho; 28 etshoyo ngoKurosi: Ungumelusi wami, uzaphelelisa intokozo yami yonke; ithi lakuJerusalema: Kayakhiwe; lethempelini: Isisekelo sakho kasibekwe.

Copyright information for Ndebele