Isaiah 45

Ubizo lukaKurosi

Itsho njalo i Nkosi kogcotshiweyo wayo, kuKurosi, osandla sakhe sokunene ngisibambile ukuze ngehlisele phansi izizwe phambi kwakhe; njalo ngithukulule izinkalo zamakhosi, ukuvula phambi kwakhe amasango alezivalo ezimbili, lamasango angavalwa. Mina ngizahamba phambi kwakho, ngenze indawo ezigobileyo ziqonde, ngiphahlaze izivalo zethusi, ngiqume imigoqo yensimbi. Ngizakunika okuligugu kobumnyama, lenotho ethukuziweyo yezindawo ezisithekileyo, ukuze wazi ukuthi mina  Nkosi, engikubiza ngebizo lakho, nginguNkulunkulu kaIsrayeli. Ngenxa yenceku yami uJakobe, loIsrayeli umkhethwa wami, ngikubizile ngitsho ngebizo lakho, ngakunika isibongo, lanxa ungangazanga.

Ngiyi Nkosi, njalo kakho omunye, ngaphandle kwami kakulaNkulunkulu, ngikubhincisile lanxa ungangazanga. Ukuze bazi kusukela lapho eliphuma khona ilanga, njalo kusukela entshonalanga, ukuthi kakho omunye ngaphandle kwami; ngiyi Nkosi, njalo kakho omunye. Ngibumba ukukhanya, ngidale umnyama; ngenza ukuthula, ngidale ububi; mina  Nkosi ngenza zonke lezizinto. Yehlisani, mazulu, kuvela phezulu, lamayezi athulule ukulunga; umhlaba kawuvuleke, njalo kuthele usindiso, njalo kakuthi ukulunga kumile kanyekanye; mina  Nkosi ngikudalile. Maye kuye ophikisana loMdali wakhe, udengezi lezindengezi zomhlaba! Ibumba lizakutsho yini kolibumbayo ukuthi: Wenzani? kumbe umsebenzi wakho: Kalazandla yini? 10 Maye kuye othi kuyise: Uzalani? kumbe kowesifazana: Ubeletheni? 11 Itsho njalo i Nkosi, oNgcwele kaIsrayeli, loMdali wakhe: Buzani kimi ngezinto ezizayo, ngamadodana ami, langomsebenzi wezandla zami liyangilaya. 12 Mina ngiwenzile umhlaba, ngadala umuntu phezu kwawo; mina, izandla zami zendlale amazulu, ngalawula amabutho awo wonke. 13 Mina ngimvusile ngokulunga, njalo ngizaqondisa zonke izindlela zakhe; yena uzakwakha umuzi wami, akhulule abathunjiweyo bami, kungengenxa yentengo njalo kungengenxa yesivalamlomo, kutsho i Nkosi yamabandla.

14 Itsho njalo i Nkosi: Umsebenzi weGibhithe, lokuthengiswayo kweEtiyopiya lokwamaShebha, amadoda amade, kuzadlulela kuwe, kuzakuba ngokwakho; bazakulandela, bedlule besemaketaneni, bakhothame kuwe, balabhele kuwe besithi: Isibili uNkulunkulu ukuwe, kakho omunye, kakho omunye uNkulunkulu. 15 Isibili unguNkulunkulu ozifihlayo, uNkulunkulu wakoIsrayeli, uMsindisi. 16 Bazayangeka, ngitsho babe lenhloni, bonke; bazahamba belehlazo kanyekanye ababazi bezithombe. 17 UIsrayeli uzasindiswa e Nkosini ngosindiso olulaphakade; kaliyikuyangeka, kaliyikuba lenhloni, kuze kube nini lanini.

18 Ngoba itsho njalo i Nkosi eyadala amazulu, yona enguNkulunkulu, eyabumba umhlaba yawenza; yona yawumisa, ingawudalelanga ize, yawubumbela ukuze kuhlalwe kuwo, ithi: Ngiyi Nkosi, njalo kakho omunye. 19 Kangikhulumelanga ekusithekeni, endaweni emnyama yomhlaba, kangitshongo kuyo inzalo kaJakobe ukuthi: Ngidingani ngeze. Mina  Nkosi ngikhuluma iqiniso, ngitsho izinto eziqotho.

I Nkosi inguNkulunkulu wakho konke

20 Buthanani libuye; sondelani kanyekanye, lina elaphunyuka ezizweni; abamisa izigodo zezithombe zabo ezibaziweyo kabazi, abakhuleka kunkulunkulu ongelakusindisa. 21 Tshelani, libasondeze; yebo kabacebisane kanyekanye: Ngubani owazwakalisa lokhu kwasendulo? owakukhulumayo kusukela kulesosikhathi na? Kakusimi i Nkosi yini? Njalo kakho omunye uNkulunkulu ngaphandle kwami, uNkulunkulu olungileyo loMsindisi; kakho ngaphandle kwami. 22 Phendukelani kimi, lisindiswe, lina lonke mikhawulo yomhlaba; ngoba nginguNkulunkulu, njalo kakho omunye. 23 Ngizifungile mina, ilizwi liphumile emlonyeni wami ngokulunga, njalo kaliyikuphenduka, elithi: Lonke idolo lizangiguqela, lonke ulimi luzafunga.

24 Ngeqiniso, omunye uzakuthi: E Nkosini ngilokulunga lamandla; bazakuza kuyo; kodwa bonke abayithukuthelelayo bazayangeka. 25 Yonke inzalo yakoIsrayeli izalungisiswa e Nkosini, izincome.

Copyright information for Ndebele