Isaiah 46

Izithombe zeBhabhiloni kazilakusiza

UBeli uyakhothama, uNebo uyazithoba; izithombe zabo zazingezezifuyo, njalo zazingezezinkomo; imithwalo yenu ethwelweyo ingumthwalo kwediniweyo. Bayaguqa, bakhothame kanyekanye, kabalakophula umthwalo, kodwa bona ngokwabo baya ekuthunjweni.

Ngilalela, ndlu kaJakobe, lensali yonke yendlu kaIsrayeli, engibathwele kwasesibelethweni, abasinathwe kwasesizalweni. Kuze kube segugeni nginguye; yebo, kuze kube sebumpungeni mina ngizalithwala; mina ngenzile, ngitsho mina ngizathwala, ngikhulule.

Lizangifananisa, lingilinganise, lingiqathanise lobani ukuze sifanane? Bathulula igolide esikhwameni, balinganise isiliva esilinganisweni, baqatshe umkhandi ukuthi akwenze unkulunkulu; bathi mbo phansi, yebo, bakhonze. Bametshata ehlombe, bamthwale, bambeke endaweni yakhe, ame, angasuki endaweni yakhe. Yebo, umuntu ememeza kuye, kaphenduli, kamsindisi enkathazweni yakhe. Khumbulani lokhu, lizibonakalise liqinile, kubuyiseleni enhliziyweni, lina bahlamuki. Khumbulani izinto zakuqala zendulo; ngoba nginguNkulunkulu, njalo kakho omunye; nginguNkulunkulu, njalo kakho ofanana lami; 10 engimemezela isiphetho kwasekuqaleni, njalo kusukela endulo izinto ezingakenziwa, ngisithi: Icebo lami lizakuma, njalo ngizakwenza yonke intokozo yami; 11 engibiza inyoni edla inyama ivela empumalanga, umuntu wecebo lami evela elizweni elikhatshana; yebo, ngikhulumile, ngizakufeza; ngikumisile, yebo, ngizakwenza.

12 Ngilalelani, lina abalenhliziyo eziqinileyo, lina elikhatshana lokulunga. 13 Ngiyasondeza ukulunga kwami, kakuyikuba khatshana; losindiso lwami kaluyikuphuza; kodwa ngizanika usindiso eZiyoni, udumo lwami koIsrayeli.

Copyright information for Ndebele