Isaiah 47

Ukuwa kweBhabhiloni

Yehla, uhlale othulini, ntombi emsulwa, ndodakazi yeBhabhiloni; hlala emhlabathini; akulasihlalo sobukhosi, ndodakazi yamaKhaladiya; ngoba kawusayikubizwa ngokuthi uthambile njalo ubuthakathaka. Thatha amatshe okuchola, uchole impuphu, wembule isimbombozo sakho, ukhulule ilokwe, uveze umlenze, uchaphe imifula. Ubunqunu bakho buzakwembulwa, yebo, ihlazo lakho libonakale. Ngizaphindisela, ngingahlangani lawe njengomuntu. UMhlengi wethu, i Nkosi yamabandla libizo lakhe, oyiNgcwele kaIsrayeli. Hlala ngokuthula, ungene emnyameni, ndodakazi yamaKhaladiya; ngoba kawusayikubizwa ngokuthi: Inkosikazi yemibuso.

Ngabathukuthelela abantu bami, ngangcolisa ilifa lami, ngabanikela esandleni sakho, kawubenzelanga izihawu; walenza laba nzima kakhulu ijogwe lakho phezu komdala.

Wena wathi: Ngizakuba yinkosikazi njalonjalo; kawukazibeki enhliziyweni yakho, kawukhumbulanga isiphetho kwakho. Khathesi-ke zwana lokhu, wena ozithokozisayo, ohlezi uvikelekile, othi enhliziyweni yakho: Yimi, njalo kakho omunye ngaphandle kwami; kangiyikuhlala okomfelokazi, kangiyikwazi ukufelwa ngabantwana. Kodwa lokhu kokubili kuzakwehlela ngokucwayiza kwelihlo ngasuku lunye: Ukufelwa ngabantwana lobufelokazi; kuzakwehlela phezu kwakho ngokuphelela kwakho, ngenxa yobunengi bobuthakathi bakho, ngenxa yobunengi obukhulu bamalumbo akho. 10 Ngoba wathembela ebubini bakho, wathi: Kakho ongibonayo. Inhlakanipho yakho lolwazi lwakho khona kwakuphambula, wathi enhliziyweni yakho: Yimi, njalo kakho omunye ngaphandle kwami. 11 Ngakho ububi buzakwehlela, kawusoze wazi lapho obenyuka khona; lengozi izakwehlela, ongelakho ukwenza inhlawulo yokuthula ngayo; lencithakalo ihle yehlele phezu kwakho, ungazi. 12 Mana khathesi ngamalumbo akho langobunengi bobuthakathi bakho otshikatshike kukho kusukela ebutsheni bakho; mhlawumbe uzakuba lakho ukuba lenzuzo, mhlawumbe wethusele. 13 Udiniwe ebunengini bamacebo akho; kakuthi basukume khathesi abahloli bamazulu, abakhangela izinkanyezi, abazisa ngezinyanga, bakusindise kwezizakwehlela. 14 Khangela, bazakuba njengamabibi; umlilo uzabatshisa; kabayikuzophula emandleni elangabi; lingabikho ilahle lokotha, umlilo wokuhlala phambi kwawo. 15 Bazakuba njalo kuwe labo owatshikatshika labo, owathengiselana labo kusukela ebutsheni bakho; bazazulazula, ngulowo lalowo ngendlela yakhe; kawuzukuba lomsindisi wakho.

Copyright information for Ndebele